2percenta

Add Comment

Podrobný postup pre poukázanie 2 % dane vrátane linkov na všetky potrebné tlačivá a adresy daňových úradov:

Všeobecné informácie zhrnuté v dokumente FSR: http://zemavek.sk/neviditelno/Potvrdenie2percentainfoFSR.pdf

FYZICKÁ OSOBA: ZAMESTNANEC
————————–
Pozor: Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola Vaša daň za celý rok
2017 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).
Zamestnávateľ Vám túto sumu určite rád prezradí.

Najprv Vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených
preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. 2. 2018. Po tomto
termíne ho pre Vás už nemusí urobiť – ale pri troške dobrej vôle môže.

Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tohto Potvrdenia o zaplatení dane
http://zemavek.sk/neviditelno/2percentapotvrdenieopoukazani.pdf

Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %
http://zemavek.sk/neviditelno/2percentapotvrdeniezaplateni.pdf.

Najneskôr do 30. apríla 2018 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.)
daňovému úradu
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost.
V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na
obálke.

Upozornenie:
Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete
poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od
organizácie/prijímateľa
dobrovoľníckej činnosti http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-406, pre
ktorú/ktorého ste v roku 2017 dobrovoľnícky
pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín
dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení
dane
a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte
odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet
môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA
—————————————————-
Pozor: Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola Vaša daň za celý rok
2017 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).
Vyplňte potvrdenie o zaplatení dane.
http://zemavek.sk/neviditelno/2percentapotvrdenieopoukazani.pdf
Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %
http://zemavek.sk/neviditelno/2percentapotvrdeniezaplateni.pdf.

Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %.

Vyplňte do tohto oddielu tieto údaje:

IČO: 42264146
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): SOFIAN Publishing
Sídlo: Vajnorská 94, 831 04 Bratislava

Do 31. marca 2018 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania)
doručte tlačivo daňovému úradu
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív
poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Upozornenie:
Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete
poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od
organizácie/prijímateľa
dobrovoľníckej činnosti http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-406, pre
ktorú/ktorého ste v roku 2017 dobrovoľnícky
pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín
dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení
dane
a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte
odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet
môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

PRÁVNICKA OSOBA
—————
Pozor: Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola Vaša daň
za celý rok 2017 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %)
teda musí byť minimálne 8 €.
Vyplňte potvrdenie o zaplatení dane.
http://zemavek.sk/neviditelno/2percentapotvrdenieopoukazani.pdf
Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %
http://zemavek.sk/neviditelno/2percentapotvrdeniezaplateni.pdf.

Súčasťou
tlačiva je aj II. časť – Údaje o prijímateľovi.
Do tejto časti vyplňte tieto údaje:
IČO: 42264146
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): SOFIAN Publishing
Sídlo: Vajnorská 94, 831 04 Bratislava
Pozor: Ak ste v roku 2017 ako právnická osoba až do termínu na podanie
daňového priznania v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018)
nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na
verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba
1% z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 3 a 4.

Ak ste v roku 2017 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového
priznania v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) darovali financie vo výške
minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek
organizácii),
tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV.
kolónky 1, 2 a 4.
Do 31. marca 2018 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania)
doručte tlačivo daňovému úradu
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
a uhraďte daň.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom.
Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis