Saturn v okultnej symbolike I.

Add Comment

Kult Saturna je zakorenený v každom aspekte nášho života. Avšak skutočný význam Saturna poznajú iba najvyššie postavení zasvätenci tajných spoločností a je ukrytý v najhlbších podložiach svetových náboženstiev.

Okultizmus je založený na viere (či skôr poznaní), že v prírode a celkovo vo svete pôsobia skryté sily, ktoré je možné poznať a využívať. Do sféry okultizmu prakticky spadajú taktiež tajné náuky a praktiky náboženstiev. Dá sa povedať, že okultné vplyvy sú všade a dotýkajú sa každého človeka, aj keď o tom nemusí vedieť (a väčšinou ani nevie a nechce vedieť). Pravý význam okultizmu poznajú vysokopostavení zasvätenci do tajných učení, činní v globálnych okultných spoločnostiach. Náuky, symboly a významy sú globálne prepojené vďaka znalcom tajomstiev. So skrytými okultnými silami úzko súvisí entita zvaná Saturn. Saturn je šiesta planéta od Slnka, falošný stvoriteľ sveta, vládca reality a pán času, pán démonov, vedomé skryté slnko držiace ľudstvo dlho vo vibračnom otroctve. Je jadrom konšpirácie, o ktoré drvivá väčšina takzvaných alternatívnych médií a konšpiračných bádateľov ani nezakopne. V tomto článku doplním či rozšírim niektoré ďalšie informácie o saturnskej symbolike, ktorá nemá konca.
Planéta Saturn bola pomenovaná podľa rímskeho boha Saturna. Saturn sa nazýva Pán prstencov, resp. prsteňov (po anglicky The Lord of the Rings). Počas svadobného obradu si partneri vymieňajú pred Pánom prstene. Väčšina ľudí má svadbu v sobotu (po anglicky je Saturday), v deň zasvätený planéte Saturn. Bádateľ a nezávislý vzdelanec v okultnej sfére Jordan Maxwell vraví, že symbolom Boha či Pána je prsteň, ktorý si partneri navzájom vymieňajú pri svadobnom obrade. Svadobný prsteň reprezentuje prstence Saturnu.
Semitské národy hovorili o boh
u Saturnovi ako o božstve zvanom El; El bolo pre nich hlavným božstvom a reprezentovala ho čierna kocka. Elohim boli starí bohovia, ktorí mali stvoriť človeka k obrazu svojmu. Satan bol jedným z Elohov (po hebrejsky Elohim).
V astroteológii Saturn predstavuje Satana, kult božstva El. Slovo Satan je odvodené od slova Saturn. Saturn sa často spája s čiernou farbou rovnako ako Satan. Spisovateľ John Sebastian Marrowe Ward vo svojej knihe
Slobodomurárstvo a starovekí bohovia napísal: „Saturn je Satan, zvodca či presnejšie pokušiteľ. Jeho úlohou je trestať a podmaňovať si spurné vášne v primitívnom človeku.“ Od slova El máme odvodené (väčšinou anglické) slová ako elite (elita), elect (zvoliť), elder (starší), Elohim, evangelist (evanjelista), mená démonov ako Samael, Azrael, Bael, Eligos atď. Saturn sa spája so znamením Kozorožca. Kozorožec je reprezentovaný ako hybrid kozy a ryby.


So Saturnom sa pojí napoly ľudská a napoly kozia bytosť zvaná Pan. Kanadský spisovateľ, mystik a zasvätenec do slobodného murárstva Manly P. Hall o boh
u všetkých bohov Panovi povedal: „Pan bol zmiešaným stvorením, ktorého hornú polovicu tvoril človek s rohmi a dolná polovica mala formu kozy. Panova píšťala značila harmóniu sfér, a samotný boh je symbolom Saturna, pretože Saturn má trón v Kozorožcovi, ktorého emblémom je koza.“ Podľa nemeckej okultnej spoločnosti Saturnské bratstvo (Fraternitas Saturni) je Pan predchodcom moderného zobrazenia Satana.


Kozorožec, ktorému Saturn vládne, je zobrazovaný ako koza s rybacím chvostom lezúca po kameni či skale. Mendé
zsky cap sa často spája so sabatom. Kozy sú zvyčajne zobrazované na skalách, kde skáču alebo lozia, pretože Saturn sa pojí s kozou a skalami. Väčšinou ide o opustené či spustošené hory. S kameňmi sa spájajú kamenné tabuľky, na ktorých bolo podľa Svätého písma zapísaných desať Božích prikázaní.
Saturn bol v Grécku známy ako boh Kronos, Otec času, ktorý bol vodcom prvej generácie Tit
anov. Kronos vládol mytologickému Zlatému veku a bol usadený nad severným pólom Zeme. Ako Otec času nás Saturn drží zamknutých v lineárnom, sekvenčnom čase.
Saturn bol v starých časoch známy ako egyptský boh Osiris. Autorka Cathy Burns
ová vo svojej knihe Slobodomurárske a okultné symboly objasnené píše, že Osiris „spáchal incest so svojou sestrou Isis, čo vyústilo v pôrod egyptského boha smrti Hora známeho ako slnečný boh. Osiris je známy pod mnohými menami v rôznych krajoch. V Trácii a v Grécku bol známy ako Dionýzos, boh potešenia a vína. Oslavy na Dionýzovu počesť často vyvrcholili vykonaním ľudskej obete a orgiastickými sexuálnymi rituálmi. Vo Frýgii bol Osiris známy ako Sabasius, ktorý bol uctievaný ako solárne božstvo (slnečný boh) a zobrazovaný s rohmi a jeho emblémom bol had. V iných krajoch bol známy pod ďalšími menami: Deonis, chlapec Jupiter, Kentaur, Orion, Saturn, chlapec Plutus, Iswara, Okrídlený, Nimrod, Adoni, Hermes, Prometheus, Poseidón, Butes, Dardanus, Himeros, Imbors, Iasius, Zeus, Iacchus, Hu, Thor, Serapis, Ormuzd, Apolón, Tammuz, Atus, Herkules, Šiva, Moloch alebo aj Baal.“
Sta
rí Gréci nazývali Saturna slovom Helios. V archaických kópiách Platónových dialógov Timaeus je pre planétu Saturn použitý pojem Helios, slnečný boh. Rimania Saturna nazývali menom Sol. Dávno pred Grékmi a Rimanmi Egypťania uctievali svetelného boha Atuma alebo Ré, tak ako Sumeri uctievali boha Utu a Babylončania boha Šamaša. Astronómovia a kňazi oslavovali nebeské svetlo na oblohe, ktorým bol podľa amerického mytológa Davida Talbotta Saturn v dávnych dobách, ako „univerzálneho monarchu“, „otca“ civilizácie. Saturn bol považovaný za nebeský prototyp kráľov. Nižšie: solárny Saturn s polmesiacom máme na Riderovej-Waitovej tarotovej karte Osmička pohárov.


Pred Veľkou potopou, ktorá nastala
pred tisíckami rokov počas kozmickej katastrofy, bol Saturn uctievaný celým ľudstvom ako najvyšší boh a vládca kráľov. Saturn vládol kráľovstvu Atlantídy a stal sa božským predchodcom všetkých pozemských kráľov a patriarchov. Starým symbolom Saturna je kocka. Najmä motív čiernej kocky vidíme všade po svete (zreteľne v islame, kde je objektom uctievania v Mekke – pozn. red.). Čierna kocka v Santa Ana v USA:


Metatronova kocka reprezentuje „mriežku“ nášho vedomia a koncepciu nášho vesmíru. Je to Matrix, v ktorom je všetko obsiahnuté v trojdimenzionálnom bytí.
Metatronova kocka – kocka Saturna:


Starí Hebrejci znázorňovali Saturn ako šesťcípu hviezdu či hexagram,
z čoho sa neskôr stala tzv. Dávidova hviezda. Tento symbol nájdeme na vlajke štátu Izrael. Židovská šesťcípa hviezda je najdôležitejším symbolom v okultizme a jej iné názvy sú Hviezda Molochova, Hviezda Saturna alebo Hviezda Remfanova.
Židovské meno pre boha je reprezentované tzv. tetragrammatonom (YHVH), preložené ako Jahve (Yahweh) alebo Jehova (Jehovah). Pri rozčlenení dostaneme pravú definíciu slova Jehova, presnejšie slova Yah-Hovah: Yah znamená boh, Hovah znamená dychtivo prahnúci, padajúci, túžiaci, ničiaci, škodlivý, neposlušný, perverzný. Podľa starých tradícií boh Jehova predstavuje planétu Saturn. Židovskému Jehovovi predchádzal chaldejský hviezdny boh zvaný El Šadaj, ktorý predstavuje Al Šajtana, Satana, Setha či Seta, uctievaného v najdávnejšom staroveku.
V satanskom horore s názvom
Evilspeak (Zlorečenie) z roku 1981, ktorý si pochvaľoval aj zakladateľ Satanovej cirkvi Anton LaVey, považujúc ho za skutočne satanistický počin, jedna z postáv (cirkevný odpadlík menom Esteban) zistila, že: „Ja, Esteban, som poznal, že celý svet je ríšou zla, ktorej vládne zlý duch. A keďže moc, ktorá svetu vládne, je mocou diabla, znamená to, že Satan musí byť Bohom.“


Diabol alias Satan či Saturn je židovským Jehovom i kresťanským Bohom. Diabol je diable, double (z angličtiny dvojitý, duálny). Je to dvojča či dvojník a spája sa s dualitou. Prvým párom dvojčiat spojeným s ľudským uvedomovaním bolo striedanie tmy a svetla reprezentované egyptskými bohmi Setom a Horusom. Prejavom duality je aj biblické stretnutie Ježiša Krista so Satanom na hore. Táto dvojitosť sa prejavuje vo všetkom prejavenom živote a jej pánom je Saturn, vládca nad svetlom i tmou. Diabol má vlastnosti mužských a ženských síl.
V jednej epizóde animovaného TV seriálu Futurama máme magickú krabicu – symbolickú saturnskú kocku, ktorá predstavuje bránu do paralelného vesmíru,
dvojčaťa vesmíru, kde má každá postava svojho dvojníka, udalosťami dohnaného k robeniu opačných rozhodnutí.


Šesťcípa hviezda alebo hexagram je dôležitým slobodomurárskym symbolom. Hexagram predstavuje symbolické prepletenie mužskej (trojuholník s cípom smerom hore) a ženskej (trojuholník s cípom smerom dole) energie. V okultizme je hexagram chápaný ako najvyšší symbol ducha prejaveného v hmote či Boha spojeného s človekom.
Slobodomurársky šperk Kráľovskej klenby v tvare hexagramu:


Staroegyptský boh Seth alebo Set je prvý a najstarší z bohov.
Je predobrazom Satana či Šajtana. Jeho planetárnym predstaviteľom je Saturn a jeho hviezdou má byť podľa okultných vied Sóthis (Sírius), Psia hviezda, duša či „syn“ bohyne siedmich hviezd Sept, astronomicky znázorňovanej súhvezdím Ursa Major na severnej oblohe. Set bol horným či najvyšším svetlom. Bol uctievaný ako „syn za Slnkom“ (teda Slnku predchádzajúci). Slovo Set znamená „čierny“. Set ako boh nebies zapadol pod obzor a v neskorších mytológiách bol považovaný za pána pekla či skrytej zeme. V magickom zmysle je Set stelesnením spiacich podvedomých atavizmov, zdedených po predkoch. Symbolom Seta v indickej mytológii je sanskrtský pojem makára; makára je krokodílom, symbolom Sobeka, a prináleží zodiakálnemu znameniu Kozorožca. Set, staroegyptský boh zla:


Obdobou egyptského boha Seta je indický boh Šiva, ktorý je v mytológii Veľkým ničiteľom.
Šiva predstavuje vo védskej astrológii Saturn. Je tiež bohom času a smrti. V zariadení CERN
u vo Švajčiarsku je umiestnená socha Šivu, ako tancuje vo vnútri kruhu. Jeho tanec symbolizuje prapôvodnú deštruktívnu silu kozmu (aj tvorivú – pozn. red.).
Slovo CERN sa spája so slovom Cernunnos, čo bol keltský rohatý boh podsvetia, symbolizujúci Saturn
a. CERN stojí na mieste, ktoré bolo v časoch Rimanov zasvätené démonickému bohovi Apollyonovi či hebrejskému Abaddonovi, ktorý bol v Ázii známy ako Šiva. Toto miesto bolo považované za bránu do podsvetia. V Knihe zjavenia sa píše, že sa táto Priepasť otvorí a vystúpi z nej horda démonických kobyliek.

Zdroj: marioolah.blog.idnes.cz

Nasledujúca časť tu.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na zemavek@zemavek.sk.

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Mário Oláh

Pridaj komentár

& Časopis