SIS v krážoch pohlavárov Rímskokatolíckej cirkvi? – 3. časť (Záver)

Add Comment

RKC sa odtrhla od dennej reality veriacich a rieši primárne majetky. Klamlivosť a neprehľadnosť je v tom, že sa s duchovnom prelína psychologická a sociálna sféra. Duchovní sú prakticky po právnej a politickej stránke štátni úradníci, platení z peňazí daňových poplatníkov. Navyše, čerpajú nespočetné vedľajšie sociálne a ekonomické výhody od svojich farníkov. To jej funkcionárom dáva ešte väčšie možnosti politického manévrovania ako politikom a politickým stranám. Strach človeka z numinózneho je náboženskou agendou, teda pojem smrť, večnosť, spása, zatratenie je politikum. Tým je inštitucionalizované náboženstvo vždy vo výhode oproti svetskej politike. Na Slovenku ešte neprebehol proces emancipácie cirkevníkov od inštitucionalizovaného náboženstva a jeho predstavitelia si to uvedomujú, hoci sa už vyskytli prvé náznaky.

Likvidácia autentickej katolicity

Na základe vyššie analyzovaného sú nesprávne a nedomyslené tvrdenia, napríklad Milana Žitného, ktorý riaditeľa tajnej služby vníma v pozícii amatéra alebo nevhodného kandidáta. Má však pravdu, že v tomto prípade ide o rozkladný proces v SIS vo viacerých líniách. SIS bude teraz v „pokušení“ konať častejšie mimo zákona, tak ako je to bežné aj vo svete: na „ad hoc“ objednávky v záujme vládnucich kruhov. V tomto prípade aj cirkevnej hierarchie, hlavne v západnej metropole Slovenska. Bratislava služby ponúkne aj bratom biskupom vo východnej metropole – to je monitoring a pacifikácia rebelov a odbojných skupín. Myslím, že spomínanú službu ponúkne aj svojim kolegom mimo RKC (hlavne evanjelikom a pravoslávnym). Vypracujú sa zoznamy ľudí a ich aktivít, na ktorých sa zameria „vševidiace oko SIS“. SIS sa tak môže vrátiť ku praktikám z čias únosu Michala Kováča ml., kauzy Triptych a podobne, ale tentoraz bude atakovať vnútornú opozíciu v RKC. V tomto možno hovoriť o rozkladnom procese v tajnej službe. Agenti a technický personál budú frustrovaní z úloh pre záujmy vedenia slovenskej RKC.

Z hľadiska záujmov Slovenskej republiky, ako aj osvedčených hodnôt prirodzeného zákona, ktoré systematický odstraňuje NWO v sofistikovanej spolupráci Vatikánu je Anton Šafárik nevhodným kandidátom. Avšak z pohľadu záujmov slovenskej rímskokatolíckej cirkvi a Vatikánu, a pri presadzovaní agendy NWO, ide o správneho človeka. Je to veľký triumf pohlavárov katolíckej náboženskej moci, úspech nového spojenia trónu a oltára v doznievajúcej liberálnej, a nastupujúcej post-liberálnej spoločenskej formácii.

Z tohto uhla pohľadu si arcibiskup Zvolenský naozaj zaslúži čím skôr kardinálsky klobúk, veď v politicky bezvýznamnej krajine, dokázal v praxi oživiť ideu spojenia trónu a oltára. Lež už nie v stredovekom deformovanom ponímaní nastolenia Božieho kráľovstva, ale v koncepte NWO, teda antikristovskej idey, o ktorú sa súčasní Ilumináti snažia ako o primárny cieľ. Treba pripomenúť slová pápeža Leva XIII., ktorý v encyklike Dvadsiate piate jubileum píše: „Táto sekta [slobodomurárov, pozn. autora] je plná satanovho ducha, ktorý – ako tvrdí apoštol – je schopný sa v prípade potreby premeniť na anjela svetla. Stavia na popredné miesto humanitárne ciele, ale všetko venuje uskutočneniu svojich slobodomurárskych zámerov.“

Tragédiou našich dní je, že poprední vysokí funkcionári RKC v globálnom a lokálnom svete sa sami stávajú nepriatelia kresťanstva a podieľajú sa na architektúre nového svetového sociálneho poriadku. Protikresťanské ťaženie slobodného murárstva sa koná obvyklým tajným a nenápadným prenikaním do cirkevných štruktúr a inštitúcií tak, aby ich ovládli zvnútra. V doktrinálnej i morálnej oblasti je to likvidácia autentickej katolicity.

Strhnúť slobodomurárom masku a ukázať ich pravú tvár

V záujme hodnôt Evanjelia a pokusu prinavrátiť cirkev k jej poslaniu, je potrebné RKC, ako aj ostatné cirkvi, oslobodiť od područia štátu. Je nevyhnutné ukončiť ich financovanie zo štátneho rozpočtu. V roku 1987 sme podpisovali petíciu za náboženskú slobodu iniciovanú kardinálom Tomáškom z Prahy. Prvým bodom bolo práve finančné oddelenie cirkvi od štátu. Aká je realita? Už vyše štvrťstoročie robia funkcionári cirkví dostatočné kroky, aby táto téma nebola na programe dňa, hoci „komplexnej spoločenskej diskusii sa nebránia“.

Aj v budúcom volebnom období je to nepredstaviteľná požiadavka. Socialistický SMER, pre ktorý sa angažujú stovky duchovných, hlavne na zaostalejšom vidieku, je spoľahlivým garantom stavu. Vzhľadom na to, že Slovensko je vidiecka krajina, šance sú mizerné. Nové spojenectvo, hlavne RKC so SNS, indikuje, že agenda je počas bačovania tejto vládnej koalície bezpečne odložená ad acta. Sami cirkevníci, ak nechcú žiť v podivnom stave, že ich duchovní sú jednak štátni úradníci, ktorí navyše inkasujú štedré dary pri príležitosti vysluhovania sviatostí a svätenín, neraz aj s presnými tabuľkovými taxami, sú vyzvaní, aby prekonali svoj strach, apatiu a politicky sa angažovali.

Druhým návrhom je riadne zdanenie cirkevných príjmov. Tretím kontrola cirkevného účtovníctva, tak ako je to v bežnej obchodnej spoločnosti. Dôležitá je tiež argumentačná pripravenosť a mediálna osveta, publikovanie o tomto svete lži a ľstivosti. Angažovaným veriacim nemôžu zobrať, ba ani ohroziť žiadne istoty. Toto súvisí nielen s odvahou, ale aj vytrvalosťou.

Nachádzame sa pred stále naliehavou novou výzvou Leva XIII., ktorú napísal v encyklike Humanum genus: „Žiadame, aby ste sa predovšetkým snažili strhnúť slobodomurárom masku a ukázať ich pravú tvár! Poučujte ľud […] o ohavnosti ich trikov a skutkov.“

Prvú časť článku si môžete prečítať tu: http://www.zemavek.sk/articles/view/sis-v-krazoch-pohlavarov-rimskokatolickej-cirkvi-1-cast.
Druhú časť článku si môžete prečítať tu: http://www.zemavek.sk/articles/view/sis-v-krazoch-pohlavarov-rimskokatolickej-cirkvi-2-cast.

Peter Grečo
Som bývalý VŠ učiteľ a rímskokatolícky duchovný mimo pastoráciu. Zaoberám sa politickou filozofiou, vzťahom medzi politikou a médiami, tiež politickou funkciou náboženstva. Napísal som knihu "Revolúcia, demokracia a masová kultúra". Založil som Inštitút pre humanitnú formáciu.

Pridaj komentár

& Časopis