Slovenské Ministerstvo životného prostredia v tom má jasno

Add Comment

Maďarsko spálilo kukuričné polia osiate GMO kukuricou, Rusko zvažuje možnosť k už nepovolenému pestovaniu GMO plodín aj zákaz dovozu všetkých produktov obsahujúcich GMO zložky.

Zaujímal nás aj postoj Slovenska. Na Ministerstvo životného prostredia sme preto zaslali otázku adresovanú pre pani Čajkovú (ktorej meno figurovalo v tohtoročnom rozhodnutí udeľujúcom súhlas na prvé a každé ďalšie zavedenie línií a hybridov odvodených z geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 (KM-ØØØH71-4) do životného prostredia).

Otázka znela: „Bola ste si ako riaditeľka Odboru enviromentálnych rizík a biologickej bezpečnosti pri podpisovaní rozhodnutí s udeľovaním súhlasu na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných plodín do životného prostredia vedomá zdravotných rizík, ktoré sú s modifikovanými plodinami spojené a dokázané publikovanými štúdiami? (napr. výskum francúzskeho profesora Gillesa-Erica Seraliniho s kukuricou NK603 a iné).“

Väčšia časť odpovede, ktorú sme získali od hovorcu ministerstva sa venuje spochybneniu výskumu profesora Seraliniho. Iba pripomenieme, že je to zatiaľ jediná dlhodobá štúdia o účinku konzumácie GM plodín. Potkany boli kŕmené počas svojho celého života (2 roky) GM kukuricou od Monsanta s názvom NK603, ktorá je odolná voči herbicídu Roundup, ktorý obsahuje silný toxín glyfosát. V tejto štúdii zároveň testovali GM kukuricu kultivovanú s aj bez prídavku herbicídu Roundup, a tiež samotný herbicíd Roundup rozmiešaný vo vode v množstve, ktoré je bežne povolené v pitnej vode. Výsledky štúdie boli nasledovné:

– Medzi 50 až 70 percent potkaních samičiek rozvinulo veľké nádory na začiatku 24.mesiaca štúdie, pričom počet nádorov na jednu samičku dosiahol počet 3. Len 30 percent samičiek v kontrolnej skupine rozvinulo nádory. – Až skoro 70 percent samičiek zomrelo predčasne v porovnaní s 20-timi percentami v kontrolnej skupine. – Nádory u potkanov oboch pohlaví, ktoré boli kŕmené GM kukuricou, boli 2 až 3 krát väčšie než v kontrolnej skupine. – Obrovské nádory u samičiek sa objavili po 4 a 7 mesiaci, v porovnaní so 14-tym mesiacom v kontrolnej skupine. Autori štúdie uviedli, že nádory boli tak ničivé pre zdravie kvôli ich obrovskej veľkosti, že potkany nemohli dýchať a mali tráviace problémy. (Viac info na vsetkoogmo.sk)

Krátke video pojednávajúce o výskume (v angličtine) si môžete pozrieť nižšie [youtube id=“eeW5yUSqdhY“ width=“600″ height=“350″]

A toto je v časť nami obdržanej odpovede z  Ministerstva životného prostredia, venujúca sa práve spomínanej štúdii.

V súvislosti s dôveryhodnosťou štúdie od Séraliniho a ďalších, na ktorú sa odvolávate, Vás odkazujeme na recenziu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2910.htm ) a pripájame súhrnný preklad z tlačových správ EFSA zo dňa 04.10.2012 a 28.11.2012.  

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dospel k záveru, že nedávna štúdia (2011) vyvolávajúca obavy z potenciálnej toxicity geneticky modifikovanej kukurice NK603 a herbicídov s obsahom glyfosátu je nedostatočnej vedeckej kvality, preto nemôže byť braná do úvahy pri hodnotení rizík a bezpečnosti.

Počiatočné skúmanie úradu odhalilo, že návrh štúdie, zaznamenávanie údajov a analýzy štúdie, ako je uvedené v dokumente, sú nedostatočné.

Tieto nedostatky znamenajú, že EFSA nemôže akceptovať závery autorov ako vedecky podložené.

Úrad preveril štúdiu podľa uznaných riadnych vedeckých postupov, ktoré sú medzinárodne dohodnuté ako usmernenia/pokyny pre vykonávanie štúdií a zaznamenávanie údajov.

Per Bergman, ktorý viedol prácu EFSA, povedal: „Niektorí môžu byť prekvapení, že vyhlásenie EFSA sa zameriava na metodológiu tejto štúdie viac než na jej výsledky, ale to ide do samého jadra veci. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby štúdie boli vykonávané podľa adekvátneho rámca.

Mať jasné ciele a správny plán a metodológiu vytvára pevný základ pre štúdiu, z ktorej možno čerpať presné údaje a platné závery. Bez týchto prvkov štúdie je nepravdepodobné, že údaje sú spoľahlivé a platné. „

Hlavné zistenia počiatočného preskúmania

• kmeň potkana použitý v dvojročnej štúdii je náchylný k rozvoju nádorov počas svojho približne dvojročného života.

   To znamená, že pozorovaná frekvencia nádorov je ovplyvnená prirodzeným výskytom nádorov typických pre tento kmeň, bez ohľadu na akékoľvek testovanie. Túto skutočnosť autori nezohľadnili ani neuviedli.

• Autori rozdelili potkany do 10 testov, ale vytvorili iba jednu kontrolnú skupinu.

   To znamená, že neexistovala adekvátna kontrola pre štyri testy – asi 40% zvierat – pričom všetky zvieratá boli kŕmené GM kukuricou ošetrenou alebo neošetrenou herbicídom s obsahom glyfosátu.

• Štúdia nesplnila medzinárodne uznávané štandardné metódy – tzv. protokoly – na navrhnutie a vykonávanie pokusov.

   Mnohé z týchto protokolov sú vyvinuté podľa OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).

• Pre štúdiu tohto typu relevantné smernice OECD uvádzajú, že je potrebných minimálne 50 potkanov v testovanej skupine.

   Séralini používa len 10 hlodavcov v jednom teste. Nízky počet použitých zvierat je nedostatočný na rozlíšenie medzi náhodným výskytom nádorov a špecifickým výskytom z dôvodu testovania.

• Autori neuvádzajú žiadne ciele, neuvádzajú otázky, pre zodpovedanie ktorých bola štúdia navrhnutá.

   Ciele výskumu slúžia na definíciu kľúčových prvkov – ako napr. návrhu/plánu štúdie, správnej veľkosti vzorky a štatistických metód použitých pre analýzu dát – z ktorých všetky majú priamy vplyv na spoľahlivosť výsledkov štúdie.

• Nie je uvedené zloženie potravy potkanov, spôsob skladovania alebo údaje o škodlivých látkach – napr. mykotoxínoch – ktoré by potrava potkanov mohla obsahovať. 

• Nie je možné správne vyhodnotiť expozíciu zvierat voči herbicídu, ak nie je zaznamenaný jeho príjem.

    Autori zaznamenali iba aplikačnú hodnotu herbicídu použitého na striekanie rastliny a pridaného do pitnej vody, ale nie sú zaznamenané žiadne údaje o spotrebovanom objeme krmiva alebo vody.  

• Štúdia nepracuje s bežne používanými metódami štatistického rozboru, ani neuvádza, či metóda bola zadaná pred začatím štúdie.

   Platnosť použitej metódy je pochybná, a preto je otázny aj výskyt nádorov. Neboli zahrnuté dôležité dáta, ako je zhrnutie spôsobu vylúčenia záznamov a odhad účinkov neovplyvnených testami.

• Mnoho výstupov – to, čo sa počas testovania ukázalo – nebolo zaznamenaných.

   To znamená informácie o zistených poškodeniach, iných než nádory. Úrad vyzval autorov, aby kvôli otvorenosti a transparentnosti ohlásili všetky výstupy.

Predbežné/počiatočné preskúmanie EFSA bolo prvým krokom v dvojstupňovom procese.

Aby bola štúdia plne pochopená, úrad vyzval autorov zdieľať ďalšie kľúčové informácie. 

Druhé preskúmanie zohľadnilo dodatočné informácie autorov štúdie, prehľad hodnotenia rizík geneticky modifikovanej kukurice od členského štátu a analýzu od nemeckých orgánov zodpovedných za  hodnotenie glyfosátu. Úrad dospel k podobným záverom ako pri prvom hodnotení. 

Štúdia Séraliniho a ďalších nedovoľuje priznať vedeckú váhu publikovaným záverom a výsledkom o rozdielnom výskyte nádorov u testovaných skupín z dôvodu spôsobu, akým bola navrhnutá, spôsobu analýzy a zaznamenávania údajov.

EFSA zistila, že štúdia Séraliniho a ďalších nemá dostatočnú vedeckú kvalitu pre hodnotenie bezpečnosti, a preto nemá vplyv na prebiehajúce opätovné hodnotenie glyfosátu a nevyvoláva potrebu prehodnotenia bezpečnosti kukurice NK603. 

S pozdravom Maroš Stano Odbor komunikácie Ministerstvo životného prostredia

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

& Časopis