Farmaceutická mafia pritvrdzuje represie — voči nevinným deťom

foto: archív

Po nástupe súčasnej ministerky zdravotníctva doc. MUDr. Andrey Kalavskej PhD. do funkcie[i] dostal odbyt vak­cín na Slovensku úplne nový spád. Už po 2 mesiacoch ministrovania (v máji 2018) začala pre­tlá­čať pl­nú úhradu vakcín proti ľudskému papilómovému vírusu (HPV) zdravotnou pois­ťovňou,[ii] čomu sa ešte v roku 2015 poisťovne úspešne bránili.[iii] Určite len čírou náhodou bola v ten is­tý mesiac spustená reklamná kampaň na očkovanie proti HPV výrobcu vakcín MSD (Merck Sharp & Doh­me)[iv] a v ten istý mesiac prebehol aj workshop o HPV pre poslancov NR SR.[v] Náhodička!

 
Článok pokračuje pod reklamou.


Od začiatku tohto roka (2019) tak je očkovanie proti HPV aj na Slovensku plne hradené poisťov­ňou.[vi] Ide pritom o vskutku veľký balík peňazí (rádovo desiatky miliónov €),[vii] pretože vakcí­ny proti HPV (Cervarix a Garda­sil/Sil­gard), ktoré — mimochodom — majú na svedomí stovky za­zna­me­na­ných úmrtí diev­čat,[viii] ale už i chlapcov,[ix] neho­vo­riac o desiatkach tisíc hlásených trvalých poškodení zdra­via, pričom ne­hlásených prípadov môže byť až 100x viac,[x] a po ktorých zavedení došlo v Aus­trá­lii,[xi] Švédsku[xii] i inde[xiii] k nárastu výskytu rakoviny krčka maternice — sú tými najdrahšími vakcí­nami na našom trhu.[xiv] Za tieto peniaze by sme pritom mohli či už zaplatiť viac nedostatkových zdra­vot­ných sestier (alebo tie súčasné zaplatiť lepšie, aby nám neutekali do Rakúska), ale aj zre­kon­štruovať chá­trajúce nemocnič­né budovy či nakúpiť nové prístroje a zariadenia. Ale zisky farma­ceu­tických mo­lo­chov sú minister­ke zrejme prednej­šie.

Dojemný prejav ministerky v NR SR

S jed­lom však rastie chuť a už v marci 2019 ministerka ohlási­la zákaz vstupu neočkovaným de­ťom do materských škôl (škôlok) a jaslí, a to (otrepaná-to fráza) pod zá­mienkou ochrany verejného zdra­via.[xv] Paradoxne, 5-roč­né deti naopak budú od 1.I.2021 do škôlok musieť ísť, či už očkované sú alebo nie sú.[xvi] Ešte paradoxnejšie: tá istá novela umožňuje do reštaurácií vstup so psom, ktorého oč­ko­vanie či pravidelné odčervovanie nebude nikto kontrolovať.[xvii] V septembri 2019 sa dostala novela na rokovanie v NR SR, kde ministerka v reakcii na jej kritikov predniesla priam srdcervúci prejav.[xviii] Na neinformovaných poslucháčov urobil zrejme veľký dojem, lebo sa stal skoro až virálnym, a tre­ba uznať, že to bol pekný herecký výkon. Keďže však realita bola na hony vzdialená od fantázií mi­ni­sterky Kalav­skej, zniesla sa na ňu kvôli tomuto prejavu vlna vecnej kritiky, podrobne vyvraca­jú­cej preukázateľ­né nepravdy (alebo snáď vedomé a úmyselné lži?), ktoré v ňom zazneli.[xix]

Uvediem aspoň dva príklady za všet­ko: ministerka vraj nemôže upustiť od represií voči neoč­ko­vaným, pretože nie sme ako v Škandi­ná­vii, kde aj bez povinného očkovania je vyššia zaočkovanosť než u nás a kde 70–80% ľudí chodí na preventívne prehliadky a na Slovensku len 20%. V skutoč­nosti však je návštevnosť preventívnych prehliadok na Slovensku o máličko vyššia než je priemer škandinávskych krajín[xx] a iba Švédsko vykazuje nepatrne vyššiu zaočkovanosť než Sloven­sko, Dán­sko približne rovnakú a zvy­šok nižšiu než Slovensko.[xxi] Súvislosť očkovania s autizmom chce­la mi­nisterka vyvrátiť poukazom na dánsku štúdiu, v ktorej však v skutočnosti v skupine oč­kovaných MMR vakcínou bo­lo o 25,5% vyššie zastúpenie autistov než v skupine neočkovaných MMR vakcí­nou .[xxii] I mno­hé ďal­šie neprav­dy ministerky Kalavskej som spoľahlivo vyvrátil a popri mne aj iní.19

Kocúrkovo v. 2.0, alias Kalavskej novela očko-zákona

Zhrňme si absurditu práve prejednávanej novely Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia: Neočkované 3- a 4-ročné deti predstavujú hrozbu pre verejné zdravie, ak navštevujú škôl­ku, ale nepredstavujú ju nikde inde (na ihrisku, v kine, divadle, MHD, nákupnom stre­dis­ku…), ba dokonca ani v samotnej škôlke nie, keď si spolu s nimi prídu rodičia do škôlky po iné (očkované) dieťa. Neočkované 5-ročné a staršie deti už nepredstavujú žiadnu hrozbu pre verejné zdravie ani v škôlke či škole, rovnako tak neoč­kovaní dospelí (rodičia, učiteľky, kuchárky, upratovačky…). Ani očko­vané 3- a 4-ročné deti, ktoré si po očkovaní žiad­nu imunitu nevytvorili, alebo u ktorých už ča­som vyprcha­la (a tých je výrazne viac než detí neočkovaných),[xxiii] ne­predstavujú žiadnu hrozbu pre verej­né zdravie.

Neočkované 3- a 4-ročné deti vraj ohrozujú svojich očkovaných spolu-škôlkárov choro­ba­mi, ako je tetanus (hoci ten sa z člo­veka na človeka neprenáša)[xxiv] či nákazlivá žltačka (hepatitída) typu B (pre­nosná len krvou a pohlav­ným sty­kom).[xxv] Neočkované 3- a 4-ročné deti vraj viac než očkované deti ohrozujú svojich spo­lu-škôlkárov chorobami, ako je záškrt,[xxvi] čierny kašeľ[xxvii] či detská obrna,[xxviii] hoci vakcíny proti týmto cho­robám nijak nebránia nákaze a šíreniu príslušných baktérií či vírusov, aj keď môžu zabrá­niť pre­puknutiu samotného ochorenia u očkovaného. Týmto opatrením sa vraj ma­jú chrániť aj deti s mi­mo­riadne slabou imunitou (imunodeficientné deti), hoci také aj tak do škô­lok chodiť nemôžu, pre­to­že by pre ne aj banálne vírusy či baktérie, ktorých je v škôlkach neúre­kom[xxix] a proti ktorým žiad­ne oč­ko­vanie nie je, predstavovali ohrozenie života.[xxx]

Cui bono?

Nuž, každému s IQ nad úrovňou hojdacieho koníka musí byť zrejmé, že nijaký záujem verejného zdravia a už vôbec nie záujem imunodeficientných detí sa týmto opatrením logicky nemôže sledo­vať. Jediné, čo by dávalo zmysel ako dôvod, je snaha potrestať „kacírov“, ktorí kriticky myslia a ne­veria iracionálnej očkovacej ideológii, ktorá má — mimochodom — marxistické pozadie,[xxxi] a to tým, že budú ďalšie dva roky musieť zostať s dieťaťom doma, čo predstavuje v úhrne ušlú mzdu za najmenej 20 mesiacov,[xxxii] a to sú rádovo desiatky tisíc €. Oproti súčasnej pokute nanajvýš 331 € je to obrovský nárast. Lenže mnohí rodičia, čo nemajú dosť našetrené, budú týmto tlačení do očkovania svojich detí proti svojmu svedomiu, čím sa môže významne zvýšiť odbyt vakcín, a te­da zisky ich výrobcov, a zároveň zhoršiť zdravie detí, na čom výrobcovia opäť zarobia. Štát pritom vynakla­dá mesačne od cca 250 do cca 450 € na jedno dieťa v škôl­ke[xxxiii] a o tieto peniaze chce farmaceutická ma­fia de facto okradnúť neočkujúcich rodičov, ktorí však platia dane úplne rovnako ako tí očkujúci.

Niekoľko mamičiek sa preto postavilo na odpor proti tejto obludnosti a spísali Petíciu proti návr­hu novely zákona č. 355/2007 o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení,[xxxiv] ktorú, prosím vás, podpíšte čo najskôr, ak s jej požiadavkami súhlasíte, lebo čas sa kráti a na to, aby mala nejakú váhu, treba aspoň 10.000 podpisov (v túto chvíľu je ich vyše 6.000). Po podpise treba potvr­diť podpis kliknutím na odkaz v e-maile, ktorý vám petičný server zašle, aby bol podpis platný.

Okrem toho si môžete dohodnúť schôdzku s ktorýmkoľvek poslancom NR SR a pokúsiť sa mu vysvetliť, aký je toto celé nezmysel a v koho prospech táto novela vlastne je, prípadne to môžete skúsiť vybaviť aj telefonicky. Na e-maily, žiaľ veľká väčšina poslancov NR SR nereaguje a pravde­podobne ich ani nečíta, jedine že by ste mali na poslanca osobnú adresu a nie len [email protected].

Čo nám hrozí?

Ak to však necháme plávať, môžeme s vysokou mierou spoľahlivosti očakávať postupné stupňo­vanie represií a onedlho sa môžeme dočkať toho, že sa bude povinne očkovať pod hlavňami strel­ných zbraní (Maďarsko[xxxv] či Pakistan),[xxxvi] že za odmietnutie povinného očkovania bude hroziť väzenie na dva roky (Francúzsko),[xxxvii] že bez každoročného očkovania proti chrípke vás v nemocnici neza­mest­najú (USA)[xxxviii] alebo bez absolvovania všetkých povinných očkovaní vám nevydajú vodičský preukaz či pas (Argentína).[xxxix] Naozaj to chceme nechať zájsť až takto ďaleko?

Blížia sa voľby a treba si pripomenúť, že proti tejto kocúrkovskej novele očkovacieho zákona, kto­rá pomôže jedine farmaceutickej mafii a nikomu inému, hlaso­va­li jedine poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko (tá bola jednohlasne proti), dvaja nezarade­ní poslanci a (možno omylom) predseda SNS.[xl] Hlasom v prospech ľubovoľnej parlamentnej strany (okrem ĽSNS) tak jednoznačne podpo­rí­te ďalšie stupňovanie medicínsko-farmaceutického fašizmu (úzkeho prepojenia štátnej moci a veľ­kých korporácií) a jeho represií. Je len otázkou času, kedy to dopadne aj na vás, keďže po deťoch prí­de na rad aj stupňovanie povinného očkovania dospelých, ako sa to už deje napr. v USA či Ar­gen­tíne, a potom môžete byť jedného dňa nemilo prekvapení, že vás nikto nezamestná bez povin­né­ho očkovania proti chorobám, ktoré sú buď banálne, alebo sa nimi nemáte reálnu šancu nakaziť, avšak nežiaduce účinky týchto očkovaní budú až príliš reálne, alebo vám nevydajú vodičák.

Ako povedal americký lekár a kongresman (poslanec) Ron Paul: „Ak dáme vláde právomoc či­niť medicínske rozhodnutia o nás bez nás, v zásade tým prijímame, že štát je vlastníkom našich tiel.“[xli] A ak sú naše telá vlastníctvom štátu, sme voči štátu v postavení otroka, nie slobodného obča­na. Chce­me byť otrokmi? Básnik a prírodovedec Johann Wolfgang von Goethe to trefne vyjadril: „Nik­to nie je beznádejnejšie zotročený než ten, kto sa mylne domnieva, že je slobodný.“[xlii] Na záver ešte trefný obrázok, ktorý sa šíri internetom:

Existujú štyri typy ľudí:

 1. tí, ktorí sa snažia prebudiť otrokov,
 2. dozorcovia,
 3. tí, ktorí ani netušia, že sú otroci, a
 4. tí, ktorí milujú svoje otroctvo.

Ku ktorému typu patríš ty?

 1. [i]III.2018, viď: http://www.teraz.sk/slovensko/prezident-kiska-vymenoval-za-premiera-p/315226-clanok.html
 2. [ii]V.2018, viď: https://e.dennikn.sk/1131273/kalavska-sa-ospravedlnila-za-svojho-podriadeneho-slubuje-koncom-roka-preplacanie-hpv-vakcin-proti-rakovine/
 3. [iii]III.2015, viď: https://www.health.gov.sk/Clanok?zapis-vakcinacia-proti-HVP-v-SR-24-3-2015
 4. [iv]„WTF je HPV?“, V.2018, viď na spodku stránky: http://hpv.sk/
 5. [v]V.2018 o 12:00, viď: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=452123
 6. [vi]https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2019_01/Ockovanie_proti_rakovine_uhradi_detom_zdravotna_poistovna.aspx?did=6&sdid=81&tuid=0&
 7. [vii] 8, odpoveď na otázku č. 10 tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=455656
 8. [viii]https://changingtimes.media/2018/09/13/the-gardasil-controversy-as-reports-of-adverse-effects-increase-cervical-cancer-rates-rise-in-hpv-vaccinated-age-groups/
  alebo aj https://sanevax.org/wp-content/uploads/2019/08/July-2019.pdf
 9. [ix]https://www.collective-evolution.com/2018/01/08/colten-berrett-dies-from-his-gardasil-hpv-vaccine-injuries-one-of-multiple-deaths-reported/
 10. [x] 5, odstavec „Underreporting“: „… FDA receives by direct report less than 1% of suspected serious ADRs.“ („… FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA) dostáva hlásenia o menej než 1% podozrení na závažné nežiaduce účinky liečiv.“), https://www.nvic.org/CMSTemplates/NVIC/pdf/FDA/vaers-medwatch-1996.pdf
 11. [xi]Nový oficiálny austrálsky vládny prieskum (2019) ukázal, že odkedy sa očkuje proti HPV, zvýšil sa výskyt neuspokojivých cytologických vyšetrení vo všetkých vekových skupinách a vo veku od 30 do 49 rokov sa výrazne zvýšil aj výskyt rakoviny krčka maternice:
  V súbore: https://www.aihw.gov.au/getmedia/95874e3e-8ac8-4cec-9565-b307619f3c10/aihw-can-124-cytology-data-table.xls.aspx v „Table S3.2: Proportion of unsatisfactory cytology tests, by age, 2004 to Jan–Jun 2017 “ vo všetkých vekových kategóriách je nárast podielu neuspokojivých cytologických vyšetrení medzi rokmi 2004 a 2017.
  V súbore: https://www.aihw.gov.au/getmedia/249ae64a-ff63-4db0-9369-73b94ccf3597/Supplementary_data_tables_cervical_2019_incidence_pi6.xls.aspx v „Table S6.2: Incidence of cervical cancer, by age, 1982 to 2015 “ vo vekových skupinách od 30 do 49 je od roku 2006 (schválenie vakcíny Gardasil proti HPV) do roku 2015 (novší tam nie je) významný nárast výskytu rakoviny krčka maternice.
  Tiež v súhrnnej správe: https://www.aihw.gov.au/getmedia/6a9ffb2c-0c3b-45a1-b7b5-0c259bde634c/aihw-can-124.pdf.aspx?inline=true na str. 31 v grafe vidno pomerne strmý pokles výskytu rakoviny do roku 2006, kedy sa začalo očkovať Gardasilom, následne mierny nárast.
 12. [xii]https://ijme.in/articles/increased-incidence-of-cervical-cancer-in-sweden-possible-link-with-hpv-vaccination/
  Nenechajte sa zmiasť tým, že článok je “RETRACTED” a prečítajte si prečo: https://ijme.in/articles/retracted-increased-incidence-of-cervical-cancer-in-sweden-possible-link-with-hpv-vaccination/?galley=html
  Autor sa obával, že mu urobia zo života peklo, preto zaslal štúdiu na zverejnenie pod pseudonymom a nepriznal to hneď. Redakcia však k obsahu článku nemá žiadne výhrady.
 13. [xiii]Nórsko, USA, Veľká Británia: http://docteur.nicoledelepine.fr/paradoxical-effect-of-anti-hpv-vaccine-gardasil-on-cervical-cancer-rate/
 14. [xiv]https://www.ockovaci-kalendar.cz/ceny-vakcin
 15. [xv]III.2019, viď: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/rozhodnute-nezaockovane-deti-do-skolky-neprijmu/
 16. [xvi]https://www.postoj.sk/47433/nezaockovane-dieta-do-skolky-staci-vyckat-kym-bude-mat-paet
 17. [xvii]https://slovensko.hnonline.sk/1911567-koniec-zakazu-vstupu-so-psom-do-restauracii-ministerstvo-zdravotnictva-chysta-zmeny
 18. [xviii]https://www.youtube.com/watch?v=ZDlyLu323Ok
 19. [xix]IX.2019: https://www.docdroid.net/9trTSeS/zasluzime-si-pravdive-informacie-a-skutocnu-diskusiu-reakcia-add-kalavska.pdf

3.X.2019: https://www.slobodavockovani.sk/news/kalavska-zdroje

9.X.2019: http://rizikaockovania.sk/spravy/2019_reakcia_kalavska.pdf

 1. [xx]Podľa EuroStatu navštívilo za rok (podľa vlastného hlásenia) všeobecného lekára (s vysokou pravdepodobnosťou došlo aj k preventívnej prehliadke) toľkoto percent ľudí na Slovensku a v škandinávskych krajinách (treba si spo­čítať druhý, tretí a štvrtý číselný stĺpec, kde sú uvedené percentá ľudí s 1, 2 a 3 a viac návštevami všeobecného le­kára v danom roku):
  https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-815947_QID_6113E24A_UID_-3F171EB0&layout=N_CONTACT,L,X,0;GEO,L,Y,0;TIME,C,Z,0;ISCO08,L,Z,1;DEG_URB,L,Z,2;SEX,L,Z,3;AGE,L,Z,4;UNIT,L,Z,5;INDICATORS,C,Z,6;&zSelection=DS-815947SEX,T;DS-815947DEG_URB,TOTAL;DS-815947UNIT,PC;DS-815947AGE,TOTAL;DS-815947INDICATORS,OBS_FLAG;DS-815947ISCO08,OC2211;DS-815947TIME,2014;&rankName1=TIME_1_0_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=ISCO08_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=DEG-URB_1_2_-1_2&rankName8=N-CONTACT_1_2_0_0&rankName9=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
  Dánsko: 36,7%
  Fínsko: 24,3%
  Island: 21,2%
  Nórsko: 25,3%
  Švédsko: 33,1%
  priemer Škandinávie: 28,1%
  Slovensko: 28,3%

[xxi]Prehľad zaočkovanosti vo väčšine štátov sveta:
a) 3 dávky očkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu (Diphtheria, Tetanus, Pertussis = DTP), prípadne aj ďalším chorobám (hexavakcína) = DTP3: https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragedtp3.html
b) 3 dávky očkovania proti pneumokokom (pneumokoková konjugovaná vakcína = Pneumococcal Conjugated Vaccine = PCV3): https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragepcv3.html

 1. c) aspoň 1 dávka očkovania proti osýpkam (a prípadne aj príušniciam a ružienke, keďže (nielen) na Slovensku samostatná vakcína proti osýpkam nie je dostupná), tzv. osýpky obsahujúca vakcína (Measles Containing Vaccine = MCV1): https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragemcv1.html

Krajina DTP3                     PCV3                     MCV1
Dánsko            97%                        96%                        95%
Fínsko                             91%                        88%                        96%
Island                               91%                        90%                        93%
Nórsko             96%                        94%                        96%
Švédsko          97%                        97%                        97%
Škandinávia   94%                       93%                       95%      
(priemer)
Slovensko       96%                        96%                        96%

 1. [xxii]Štúdia z Dánska, ktorá údajne nepotvrdila (v skutočnosti však potvrdila) súvislosť očkovania MMR vakcínou s autizmom: Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M, Schendel D, Wohlfahrt J, Thorsen P, Olsen J, Melbye M: „A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism“, N Engl J Med, 2002, 347(19):1477-1482, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa021134

Očkovaných: 440.655

Neočkovaných: 96.648

Očkovaných autistov: 269

Neočkovaných autistov: 47

Každý 1638,12267658. (440.655 / 269) očkovaný je autistom.

Každý 2056,340425532. (96.648 / 47) neočkovaný je autistom.

Medzi očkovanými je o 25,530307% (2056,340425532 / 1638,12267658) viac autistov.
Treba podotknúť, že tzv. „neočkovaní“ neboli očkovaní MMR vakcínou, mohli však byť (a veľká väčšina aj bola) očkovaní inými vakcínami. Keby boli všetci úplne neočkovaní, rozdiel by bol zrejme výrazne väčší.

 1. [xxiii]Neočkovaných detí v škôlkárskom veku sú na Slovensku dnes cca 4%. Naproti tomu očkovaných detí, ktoré po­dľa Imunologického prehľadu 2018 (http://www.uvzsr.sk/docs/info/ip/IP2018_Zaverecna_sprava.pdf) nemajú do­statočnú hladinu protilátok, je u osýpok 3-ročných 3%, 4-ročných 5% (str. 10), u príušníc (mumpsu, parotitídy) 3- i 4-ročných 43% (str. 19), u nákazlivej žltačky typu B 3-ročných 11% a 4-roč­ných 15% (str. 39).
 2. [xxiv]Tetanus sa z človeka na človeka neprenáša: https://www.ecdc.europa.eu/en/tetanus/facts
 3. [xxv]Nákazlivá žltačka (infekčná hepatitída, vírusový zápal pečene) typu B sa prenáša len krvou a pohlavným stykom: http://ockovanieinfo.sk/sekcia-sk-21-ltaka-typu-B-
 4. [xxvi]Je úplne jedno či je niekto zaočkovaný proti záškrtu alebo nie, nakazí sa (a môže ho šíriť) tak či tak: Miller LW, Older JJ, Drake J, Zimmerman S: „Diphtheria immunization. Effect upon carriers and the control of outbreaks“, Am J Dis Child, 1972, 123(3):197–199, https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/504408
  „There was no statistical difference in the risk of diphtheria infection among those with full, lapsed, inadequate, or no previous diphtheria immunizations.“ („Ohľadne rizika nákazy záškrtom nebol medzi skupinami plne očko­vaných, očkovaných naposledy až príliš dávno, neúplne očkovaných a úplne neočkovaných žiadny rozdiel.“ )
 5. [xxvii]Zaočkovaní šíria baktérie čierneho kašľa (Bordetella pertussis) 35 dní, čo je o 5 dní (16,7%) dlhšie než neočko­va­ní, ktorí čierny kašeľ neprekonali (30 dní), a 35× dlhšie než nezaočkovaní, ktorí ho prekonali (max. 1 deň): Warfel JM, Zimmerman LI, Merkel TJ: „Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate model“, Proc Natl Acad Sci U S A, 2014, 111(2):787–792, https://www.pnas.org/content/111/2/787.long
 6. [xxviii]Vírusová detská obrna (poliomyelitída) je črevnou nákazou. Avšak injekčné vakcíny proti detskej obrne (tzv. In­jectable/Inactivated Poliomyelitis Vaccine = IPV), ktoré sa používajú aj u nás: „IPV induces very low levels of im­munity in the intestine. As a result, when a person immunized with IPV is infected with wild poliovirus, the vi­rus can still multiply inside the intestines and be shed in the faeces, risking continued circulation.“ („IPV vy­vo­lá­va len veľmi chabú úroveň imu­nity v črevách. Vo výsledku, keď je človek, zaočkovaný IPV, nakazený divokým ví­ru­som poliomyelitídy, ten­to vírus sa stále môže v črevách množiť a byť vylučovaný stolicou, čím sa riskuje po­kra­čovanie kolobehu ví­ru­su.“), http://polioeradication.org/polio-today/polio-prevention/the-vaccines/ipv/
 7. [xxix] MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vysvetľuje: „Keď sa organizmus zoznámi s určitým prostredím v kolektíve, napr. v materskej škole, vytvorí si odolnosť proti určitým patogénom a priebeh ochorenia už potom nie je tak závažný a početnosť sa zmierni. Z tohto dôvodu bývajú deti po nástupe do materskej školy často choré, kým si na bakteriálnu flóru v tom ktorom kolektíve zvyknú a získajú odolnosť.“,
  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2940:rizika-infeknych-ochoreni-undeti-vnmaterskej-kole&catid=63:deti-a-mlade&Itemid=70
 8. [xxx]https://www.wikiskripta.eu/w/Imunodeficience
 9. [xxxi]https://www.youtube.com/watch?v=GPkh1C-0vLc
 10. [xxxii]20 mesiacov za predpokladu, že v júli a auguste dieťa škôlku nenavštevuje, čo platí pre veľkú väčšinu škôlkárov
 11. [xxxiii]https://dennikn.sk/blog/1533738/ake-drahe-su-nam-nase-deti-alebo-financovanie-materskych-skol-na-slovensku/
 12. [xxxiv]https://www.peticie.com/peticia_proti_navrhu_novely_zakona__3552007_o_neprijimani_neokovanych_deti_do_predkolskych_zariadeni , krátky odkaz:
 13. [xxxv]https://www.slobodavockovani.sk/news/totalny-ockovaci-teror-v-madarsku-nasilne-ockovanie-pod-hlavnami-strelnych-zbrani/
 14. [xxxvi]https://www.slobodavockovani.sk/news/pakistan-ked-vladne-timy-zaklepu-na-dvere-skoly-stoja-pred-dilemou-ci-im-ne-maju-dovolit-ockovanie-skolakov-proti-detskej-obrne-bez-suhlasu-rodicov/
 15. [xxxvii]https://www.efe.com/efe/english/technology/france-makes-11-child-vaccines-compulsory-no-school/50000267-3480979
 16. [xxxviii]https://www.reliasmedia.com/articles/141947-flu-vaccine-refusal-50-healthcare-workers-fired
 17. [xxxix]https://www.globalcitizen.org/en/content/esto-es-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-nueva-ley/
  https://www.perfil.com/noticias/salud/senado-aprobo-nueva-ley-vacunas-gratis-obligatorias.phtml
 18. [xl]https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze%2Fhlasovanie%2Fhlasklub&ID=42804
 19. [xli]https://www.goodreads.com/quotes/7485052-when-we-give-government-the-power-to-make-medical-decisions
 20. [xlii]https://www.goodreads.com/quotes/528301-none-are-more-hopelessly-enslaved-than-those-who-falsely-believe

Autor: Ing. Marián Fillo

 

 

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

[plsc_button url=”http://bit.ly/podporit-zemavek” target=”_blank” color=”red” style=”flat” radius=”semiround” size=”lg”]CHCEM PODPORIŤ[/plsc_button]

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

One Response

 • Ďakujem za výborne ozdrojovaný článok. O klamstvách o očkovaní sa môže presvedčiť každý sam – stačí sa zamyslieť. Napr. je známe, že detská imunita sa ZAČÍNA vyvíjať po 6. mesiaci, ale prvé očkovanie vstrekujú už po 3. mesiaci… Ako teda môže neexistujúci imunitný systém detského telíčka reagovať na očkovanie?
  Navyše, dnes sa pokúšajú zákonom nadradiť očkované deti nad (zdravými) neočkovanými. A to už sú jasné prvky fašismu, zámerne presadzované čelnými predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva!

Leave a Reply