JUDr. Krajníková: Keď vláda SR podľa mojich zákonných „hoaxov“ potvrdila nezákonnosť vyhlášok

· Čas čítania: 7 min.

Vláda SR svojimi hara-kiri uzneseniami potvrdila nezákonnosť vydávania vyhlášok ÚVZ ! Zatiaľ iba tých do 7.4.2021.

Vo svojich podaniach (odvolaniach, odporoch, žalobách a pod.) týkajúcich sa namietania nezákonnosti vydávania vyhlášok Úradom verejného zdravotníctva a regionálnymi úradmi zdravotníctva poukazujem okrem iného na skutočnosť, že publikovanie týchto vyhlášok vo Vestníku vlády je bez akejkoľvek opory v zákone.

Dňa 11.3.2021 som to zverejnila tiež v KARTIČKE SLOBODY, ktorá dodnes požíva enormnú publicitu a slúži ako spoľahlivá pomôcka v boji proti „viachlavému drakovi“. Túto skutočnosť následne namietol generálny prokurátor v návrhu podanom na ústavný súd, zo dňa 18.3.2021, o nezákonnosť týchto vyhlášok.

V článku KARTIČKA SLOBODY (TU) poukazujem na znenie Vestníka vlády Slovenskej republiky, v zmysle ktorého Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva nemajú právomoc uverejňovať čokoľvek vo Vestníku vlády. Legitímnym subjektom sú iba okresné úrady a iné miestne orgány štátnej správy, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ktorým ANI JEDNÝM subjektom nie je Úrad verejného zdravotníctva SR ani regionálne úrady verejného zdravotníctva).

Čl. 1 ods. 1 Zásad vydávania Vestníka vlády SR: Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) sa uverejňujú:

a) vyhlášky okresných úradov a iných miestnych orgánov štátnej správy, (§ 5 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy),
b) oznámenia o vydaní smerníc a iných vnútorných predpisov (ďalej len „smernica“), ktorými ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami a obcami (§ 6 zákona č. 180/2013 Z. z.)
c) ďalšie oznámenia a iné opatrenia, ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis. (Napríklad § 34 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii)

Čl. 1 ods. 2 Zásad vydávania Vestníka vlády SR: Vo vestníku možno uverejniť oznámenia a iné opatrenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy určené pre okresné úrady, iné miestne orgány štátnej správy, ako aj vyššie územné celky a obce pri výkone štátnej správy.

citované ustanovenia vo Vestníku:

NASTAL OBRAT… !!!

A ajhľa !!!! Po tomto došlo k nevídanému!

Vláda prijala dňa 7. apríla 2021 uznesenie č. 180, kde určila nové zásady vydávania Vestníka vlády Slovenskej republiky tak, že Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva zaradila medzi subjekty oprávnené publikovať vo Vestníku vlády.

Urobila to tak, že do čl. 1 ods. 1 písm. b) nového znenia Vestníka vlády doplnila (odkazom) § 59b ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z., na základe ktorého sa tieto vyhlášky vydávajú. A vybavené… ! „Doplnené“. Už je všetko v „súlade“ so zákonom.

Áno, ale až od 7.4.2021, ak vôbec, pretože má to svoje chybičky krásy ako vždy a všetko, čo táto vláda dokáže vyprodukovať. Tu iba stručne uvediem, že už z úvodu Vestníka vlády SR vyplýva, že ide o publikačný nástroj vykonávacích právnych predpisov okresných úradov a iných miestnych orgánov štátnej správy, členov vlády a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Medzi tieto subjekty Úrad verejného zdravotníctva nepatrí, pretože je rozpočtovou organizáciou napojenou na ministerstvo zdravotníctva a žiadnym zákonom nemá danú osobitnú právomoc vydávať všeobecne záväzné vykonávacie predpisy. Primárnym problémom je teda to, že ÚVZ nie je ústredným orgánom štátnej správy, aby vôbec mohol vydávať všeoebcne záväzné právne predpisy.

Predmetná „oprava“ však nie je účinná spätne ! A táto skutočnosť je právne významná pre celý rad nárokov v súvislosti s už vydanými rozhodnutiami v správnom a trestnom konaní ukladajúcimi sankcie a tresty pre neposlušných občanov.

Laicky povedané, do 7.4.2021 tieto parádne vyhlášky neboli vôbec v „obehu“. A tak niet čo riešiť, a to už aj bez toho, aby sa bolo treba zaoberať sporom ich inej legality a legitimity. Teda zaoberať sa tým pred slovenskými orgánmi, ktoré zjavne nerozumejú zákonu a otázka právneho postavenia ÚVZ a nedostatku osobitného splnomocnenia na vydávanie vyhlášok je pre nich vysoká „matematika“. Tak porozumejú snáď tej jednoduchej, že vyhlášky tu neboli vôbec, ale že vôbec do 7.4.2021 (skutočne, ako v pomocnej škole…).

Administratívne a trestne riešené skutky do 7.4.2021 sa „porušením“ de iure nezverejnených vyhlášok nemohli stať. (Oni sa nestali najmä pre vážny právny „defekt“ nedostatku právomoci ÚVZ, ale absenciou týchto vyhlášok vo Vestníku vlády už vôbec niet ani o akých vyhláškach pojednávať).

Zopakujme si teda, že ani po „zvestníkovaní“ vyhlášok nie je všetko „v poriadku“, pretože samotné vyhlášky sú nulitné z dôvodu nedostatku právomoci (vecnej pôsobnosti) Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva ich vydávať vôbec. Tieto rozpočtové organizácie nemajú osobitnú zákonom danú právomoc, t.j. osobitné splnomocnenie zákona, tak nutne potrebného podľa čl. 123 Ústavy SR a § 5 ods. 2 Zák. č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov na vydávanie všeobecne záväzných vykonávacích právnych predpisov. A navyše, medze základných práv a slobôd sa môžu určovať iba zákonom, nie vyhláškami.

Doslova FATAMORGÁNY slovenského práva. Nemusíme ísť ani na dovolenku do Egypta, ani k pyramídam, a preludy sa nám zjavujú aj doma. Neexistujúce, de iure nikde nevyhlásené vyhlášky sú na Slovensku podkladmi pre administratívne a trestné konania. Podkladmi už uložených pokút a trestných rozsudkov. Podkladmi zajatia mojich klientov v celách predbežného zadržania… A v konečnom dôsledku podkladmi celej „ústavnosti“ právneho stavu na Slovenku, zhliadnutej Ústavným súdom SR. (Nadobúdam presvedčenie, že ústavný súd pôsobí na Marse, a tam je to skutočne „lege artis„, ako o tom píše vo svojich nálezoch, a píše aj silák sudca Kaššák, ktorý nazýva Putina magorom).

PSSSSSST…. !!!

A tak v tichosti došlo k „oprave zákona“…

Bez akejkoľvek publikácie a informovania TASR a televízora, že dovtedajšie uverejňovanie vyhlášok vo Vestníku vlády SR bolo nezákonné, ako to opakovane „hoaxovala“ Krajníková, teda bez informovania o tom, že spoluobčania nepáchali žiadnu priestupkovú, správnu ani trestnú činnosť, pokiaľ nulitné, nikde neuverejnené vyhlášky ignorovali, v tichosti došlo k „oprave zákona“.

K oprave, ktorá má však značný právny význam…, väčší, než sa tichý „opravár“ sám domnieval.

Zároveň s tým však „nezašuflíkovaných“, teda do 7.4.2021 de iure neexistujúcich (zákonným spôsobom nezverejnených) vyhlášok bolo množstvo, a „stihli“ pozakladať priestupkové, administratívne a trestné stíhania. Vznikla tým halda prípadov nezákonných postihov. …Hor sa do nárokov poškodení priestupcovia a iní „zločinci“.

Už len ako benefit by od televízora zaznela úvaha, že Krajníková vám dobre radila, že kašlite na tie „iluzórne“ vyhlášky!!! Ale komedianti z radov polície až po SAK to nazvali „hoaxy a rozpor s etikou advokáta“, pričom toho dňa, 7.4.2021, vláda potvrdila nedostatok ich intelektu a právnej predvídateľnosti.

Ďakujem slovenskej vláde za súčinnosť, že nám zabezpečila do konaní tak potrebný dôkaz mojich tvrdení o absencii zákonného publikovania vyhlášok, a tým dôkaz o n e z á k o n n o s t i postupov príslušných orgánov ÚVZ, polície, súdov, SAK, ako aj všetkých tretích osôb, pri vynucovaní de iure ani len neexistujúcich vyhlášok ÚVZ…

Čo táto zmena znamená právne ?

DOSŤ! SKUTOK SA NESTAL ! A NETREBA ANI DOKAZOVAŤ INÚ NEZÁKONNOSŤ VYHLÁŠOK. POSTAČÍ ABSENCIA ICH ZÁKONNÉHO VYHLÁSENIA AKO TAKÉHO, A TÝMTO NEVZNIKÁ ICH ÚČINNOSŤ. VÔBEC.

Pokiaľ športový klub „Skakáčik“ nebude mať zákonom o ZBIERKE ZÁKONOV určenú právomoc zverejňovať tam svoje akty, môžete ich rovnako ignorovať, ako tie Mikasove vyhlášky… NEEXISTUJÚ VÔBEC. Iba ak pre „Skakáčik“ a Mikasa, a môžu si ich plniť a pokutovať sa sami navzájom.

Aj keď vyhlášky neukladajú povinnosti, aj keď Vestník vlády nie je publikačným nástrojom poznania zákona (iba znalosť zákona uverejneného v Zbierke zákona sa predpokladá), už aj tento „jednoduchý“ nedostatok vyhlásenia vyhlášok a ich zverejnenia nie zákonným spôsobom vo Vestníku vlády bez toho, aby to vestník vôbec pripúšťal, je dôvodom ich neúčinnosti. Vyhlášky tak do 7.4.2021 neexistovali vôbec.

Neexistujú ani tak, ale to už je tá vyššia „matematika“, ktorej zatiaľ drvivá väčšina justície a byrokracie nerozumie (blbé, ale tak to je…).

ZÁVER:

Vyhlášky ÚVZ nie sú všeobecne záväzné právne predpisy najmä pre nedostatok vecnej pôsobnosti hlavného hygienika, t.j. Úradu verejného zdravotníctva a ani regionálnych úradov verejného zdravotníctva ich vydávať…, čo súvisí s tým, že Úrad verejného zdravotníctva a už vôbec regionálne úrady verejného zdravotníctva nie sú ústrednými orgánmi štátnej správy (áno, viem, vysoká matika pre orgány štátu a justície, ktorí dnes rozhodujú o vedení Slovenska).

Do 7.4.2021 však niet ani o akých vyhláškach sa právne baviť… A je to aj jednoduché pochopiť 🙂 …či myslíte, že pre ústavný súd ani to??? 🙂

Autor: JUDr. Adriana Krajníková

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zdroj: Keď vláda Slovenskej republiky mi pozorne načúva, ide podľa mojich zákonných „hoaxov“ a potvrdí tak nezákonnosť vyhlášok. Usvedčuje samú seba a svojich súdruhov, Žaloby voči štátu, 15.4.2021

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected] UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár