Slovensko stojí na prahu zavedenia Total Control – režimu odvodeného od čínskeho Sociálneho kreditu

Slovensko stojí na prahu zavedení Total Control režimu plně odvozeného od čínského Sociálního kreditu! V pátek bude Národní rada SR schvalovat drakonický zákon, který zabrání vstupu Slovákům do všech míst, provozů a budov, pokud se neprokáží Digital Green Pass aplikací! Právník dokument rozebral a varuje, že jeho definici lze výkladem uplatnit i na zastávky autobusů, nádražní budovy, čekárny u lékaře, na budovy pošty a samozřejmě na děti ve školách! Vězeňská služba na Slovensku už dokonce podle vzoru Číny zahrnuje ochotu vězně očkovat se do hodnotícího kritéria pro předčasné propuštění, máme šokující dokument!

Stovky čtenářů zaplavily naši redakci v posledních dnech žádostmi, abychom zpravodajsky pokryli katastrofu, ke které se schyluje v zemi pod Tatrami už tento pátek. Národní rada SR bude totiž již podruhé tento měsíc projednávat předlohu novely [1] zákona č 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, kterým se do zákona má vložit nové písmeno, které umožní slovenskému ministerstvu zdravotnictví a hlavnímu hygienikovi nařídit neuvěřitelné opatření.

Tímto opatřením se zabrání občanům vstupu do objektů, provozů a provozních prostor, kde se shromažďují lidé, pokud se osoby při vstupu do takového prostoru neprokáží evropským Zeleným pasem, tzv. Digital Green Pass dokladem, který může mít jak papírovou formu, tak i podobu elektronické aplikace v mobilu. Definice nového písmene je ovšem tak široká, že když jsme dokument slovenské vlády dali našemu právníkovi, doslova se zhrozil. Písmeno totiž definuje provozní prostory, kde se shromažďují lidé, v obecné rovině, bez jakéhokoliv upřesnění, takže zákon půjde uplatnit i na takové prostory, které představují základní potřeby lidského života a vývoje jedince. Znění písmena v novele je následující:

1. V § 48 ods. 4 sa za písmeno y) vkladá nové písmeno z), ktoré znie:

„z) dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19,“.

Doterajšie písmeno z) sa označuje ako písmeno aa).

2. V § 48 ods. 8, v § 51 ods. 1 písm. a) a v § 56 ods. 1 písm. f) sa slová „y) a z)“ nahrádzajú slovami „y) až aa)“

Předali jsme znění tohoto nového písmene našemu právníkovi, aby zhodnotil důsledky pro Slováky, a jak si dovedete představit, vyvozený závěr právníka je opravdu alarmující. V první řadě novela obsahuje pouze dvě částky, tedy částku 1 a 2, nic jiného se nemění v zákoně. To znamená, že novela neobsahuje tzv. zúžení právního výkladu, ani taxativní výčet výjimek, kterými by bylo zaručeno a garantováno nedotčení základních lidských práv a životních potřeb občanů, protože takto definované písmeno, podle názoru právníka, dává slovenské vládě do ruky nástroj teroru k ovládání obyvatelstva a právník jedním dechem barvitě líčí důsledky tohoto znění písmene.

Bez covidového pasu se Slováci nemusí dostat ani tam, kam si myslí, že se dostanou s výjimkami vždy

Z hlediska práva je provozním prostorem zařízení jakýkoliv objekt nebo prostor, krytý i nekrytý, trvalý i dočasný, a podle znění písmene se v tomto prostoru shromažďují osoby, a dále se týká hromadných akcí, opět bez rozdílu, jestli jde o akce soukromé, rodinné, nebo veřejné, jestli jde o akce jednorázové, opakované, pravidelné, a bez ohledu na to, jestli akce probíhají v interiéru nebo exteriéru.

Důsledky takto vágně a široce definovaného písmene jsou naprosto hrozivé. Prvním místem, které vás nenapadne, že se písmeno může týkat, jsou zastávky autobusů a veškerá venkovní nástupiště, ale může jít i o soukromé prostory při soukromých akcích, jako jsou rodinné sešlosti, oslavy narozenin, oslavy svátků Vánoc či Velikonoc, svatby, pohřby, mše, prostě cokoliv, co má charakter společenské hromadné akce / podujatia.

Dále veškeré nádražní čekárny, protože ve všech případech jde o provozní prostory v obecné rovině ve správě provozovatele, obvykle dopravního podniku nebo závodu. Na těchto místech se shromažďují logicky lidé. Na základě této novely tak lidé bez Zeleného pasu nebudou moci cestovat veřejnou dopravou! Právník celou věc rozebírá do důsledku, že nejde jen o zastávky autobusů, ale i o nástupní ostrůvky tramvají a rovněž všechny letištní haly, i když ty nemá smysl připomínat, protože bez Zeleného pasu dnes prakticky nikam neodletíte, takže logicky nebudete chodit na letiště.

Evropský Zelený pas v mobilu

Lidé bez pasu tak budou stejně jako Židé v Německu po roce 1935 vyloučeni z veřejné hromadné dopravy. Dalším prostorem takového provozního zařízení je i autobus nebo vlak, tedy jeho vnitřní prostor. Novela zákona nijak nezužuje definice provozního zařízení, a právě autobus či vlak je takovým provozním zařízením. Řidič autobusu tak bude mít povinnost kontrolovat Zelené pasy a bude mít povinnost odmítnout přepravit člověka bez Zeleného pasu.

To samé budou muset provádět pracovníci bezpečnostních služeb na vlakových nádražích, že nebudou pouštět do vlaků osoby bez Zeleného pasu. Pokud lidé bydlí na vesnici, kde nejsou základní služby, jako jsou obchod s potravinami, lékař, nebo pošta (k té se ještě dostaneme), tak musí logicky tito lidé jezdit do města. A pokud nemají auto, zejména starší lidé, tak se nedostanou k lékaři, protože řidič autobusu je nesmí pustit do vozu, pokud nebudou mít Zelený pas. Nemůže je totiž ze zákona přepravit, protože toto písmeno mu to znemožní.

Vyhrazené hodiny pro Slováky bez Green Pass dokladů jsou prý na stole jako uvažovaná varianta zostřeného tlaku na odmítače vakcín

Dalším takovým provozním zařízením je čekárna u lékaře. Bez pasu se tam člověk nemůže dostat, protože by to bylo v rozporu s tímto písmenem v novele. A to samé zmíněná budova pošty. Pokud člověku přijde doporučený dopis, nebo dokonce obsílka do vlastních rukou, případně důchod, člověk bez Zeleného pasu nebude moci do budovy pošty vstoupit. Není potřeba tady mluvit o obchodech, nákupních centrech, o supermarketech a prodejnách, protože to je automatické, že do nich se bez Zeleného pasu nedostanete. Písmeno v novele nezmiňuje žádné garantované výjimky. Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienik mohou vyhlášku potom definovat mírněji, že ponechají výjimky pro lidi bez Zelených pasů.

Eduard Heger, premiér SR

Výjimky jako např. pro potravinové obchody a lékárny, ale problém podle právníka je v tom, že v zákoně tyto výjimky zmíněny nebudou a teoreticky hrozí, že vláda může přitvrdit a omezit vstup lidem bez Zelených pasů i do potravinových obchodů a lékáren, a to tím způsobem, že tito lidé budou mít vyhrazené nákupní hodiny. Lidé bez pasu si třeba budou moci nakoupit jen od 9:00 hodin do 11:00 hodin od pondělí do pátku. Do redakce jsme dostali už od dvou zdrojů z okruhu slovenské politické scény varování, že tento nápad od minulého víkendu prý koluje v rovině úvah mezi členy koaliční vlády jako myšlenka, jak přitlačit Slováky neochotné k očkování k tomu, aby nakonec podlehli a nechali se očkovat.

Podle právníka nepravděpodobné, že by slovenská vláda zašla až tak daleko, ale vyloučit se to prý nedá

Právník nám k tomu řekl, že je skeptický k této informaci, protože podle jeho názoru by tím Hegerova vláda překročila bezpečnou mez, která dělí Slovensko od vypuknutí povstání a veřejných nepokojů z důvodu nezvladatelného útisku a útlaku obyvatelstva. Omezit lidem přístup do obchodů s potravinami na vyhrazené hodiny, to už by bylo hodně za hranou. A pokud by se to týkalo i lékáren, jednalo by se o nepředstavitelný zločin.

Jenže právník k tomu upozorňuje, že vláda může argumentovat tím, že tyto vyčleněné hodiny budou sloužit k tomu, aby došlo k oddělení “nezodpovědných” Slováků od občanů, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů, a proto jsou zranitelní. Tyto osoby by mohli “nezodpovědní” Slováci prý nakazit, a proto vznikla ta myšlenka vyčlenit lidem bez Zelených pasů jen vybrané hodiny v potravinových obchodech, aby se potom mohl obchod od nich dezinfikovat a otevřít “zodpovědným” Slovákům.

Vladimír Lengvarský, ministr zdravotnictví SR

Slovenská vláda chce tyto Zelené pasy použít jako nátlakový mechanismus na donucení Slováků k očkování. A jelikož dosud na Slovensku měli neočkovaní a netestovaní výjimky do potravinových obchodů a do lékáren, nic je nenutilo k tomu, aby se nechali očkovat. Jak je tedy donutit k očkování? Zavedením tohoto pasu se toho samo o sobě nedosáhne, pokud nadále budou platit pro neočkované a netestované ty výjimky pro potravinové obchody a lékárny.

Takže nás nepřekvapuje v redakci, že mezi členy vlády poletuje myšlenka na omezení přístupu neočkovaných ke košíku na nákupní frontě. A pamatujte, co jsem několikrát říkal, nejen na SVCS, že dokud je na nákupní frontě klid, nic se nezmění. Pokud Hegerova vláda sáhne Slovákům na nákupní košík a omezí jim vyčleněnými hodinami přístup do obchodů s potravinami či s léky, bude to bod zlomu.

A co děti? Očkované ve škole bez roušek, neočkované trvale s rouškami a s testy několikrát týdně!

Velkým otazníkem jsou potom školáci, kteří v září půjdou do školy. Co bude podmínkou vstupu do školy? Zelený pas? Podle našich informací se pracuje s plánem, že slovenské děti na druhém stupni ZŠ by měly dostat nabídku na očkování, resp. jejich rodiče, a pokud by se děti očkovaly, mohly by do školy chodit bez omezení a bez roušek.

Neočkované děti by se musely nadále pravidelně testovat a trvale ve škole nosit roušky. Očkované děti by tak tvořily elitní kastu a vznikl by tím apartheidový systém ve slovenském školství. Dostáváme do redakce průběžně zákulisní informace o chystaných opatřeních ve slovenském školství od září a rodiče by se už nyní měli připravit na nátlakový mechanismus, který je bude čekat v souvislosti s jejich dětmi a snahou slovenské vlády o jejich očkování a následné privilegování.

Očkování školáků bude představovat největší formu teroru, které budou rodiče přihlížet

Slovenský SMER-SD oznámil, že chystá na Den slovenské Ústavy na 1. září velké demonstrace proti slovenské vládě, ale podle našeho názoru je to moc pozdě, nelze čekat až do 1. září, protože začátkem září již bude hotovo a vymalováno. V té době již bude rozhodnuto o vakcínách pro školáky, o jejich očkování, budou nastolena nová společenská témata, nějaký Zelený pas už bude minulostí, resp. samozřejmostí. Měsíc a půl je v politice strašně dlouhá doba, protože lidská mysl si pamatuje a reflektuje jen události za poslední 2 až 3 týdny, všechno starší lidé zapomínají a vytěsňují ze svého vědomí. Nevěříte?

Čínský sociální kredit dorazil do slovenských věznic, očkovaní vězni budou mít privilegia, odměny a nárok na předčasné propuštění

Tak si udělejte zkoušku a test sami na sobě, co bylo hlavním politickým tématem před měsícem a půl? Vzpomenete si na to z hlavy? Přemýšlíte? Nevzpomínáte si? Samozřejmě, že si nevzpomínáte na Dana Landu, ani na oznámení Evropské komise o vytvoření Evropské digitální identity (eID) v návaznosti na bankovní identitu a očkovací Green Pass aplikace [2]. Přesně to, co se nyní děje na Slovensku, před měsícem a půl posvětila EU v rámci eID.

A je to jenom měsíc a půl a většina lidí už o tom neví, nepamatuje si. A tím je to dané! Slovensko prostě s požehnáním EU buduje společnost Sociálního kreditu. Nebudeš dobrý občan, nebudeš mít Green Pass, nenakoupíš, nesvezeš se MHD, nedostaneš se naprosto nikam! A víte, že na Slovensku už zavádí tento sociální kredit po vzoru Číny i na úrovni vězeňské správy?

Oběžník pro ředitele slovenských věznic

Předseda nového slovenského politického uskupení Republika a bývalý člen LSNS Milan Mazurek na svém FB profilu publikoval oskenovanou kopii interního oběžníku generálního ředitele slovenského Sboru vězeňské a justiční stráže Róberta Mudrončeka, který je určen velitelům všech věznic a popisuje, jak mají motivovat, privilegovat a odměňovat vězně za to, že se nechají dobrovolně očkovat.

Pokud přijmou vakcínu, dostanou vězni vycházky, můžou chodit častěji do posilovny, mají nárok pracovat venku, mohou mít častější návštěvy a hlavně, jejich ochota očkovat se bude mít vliv na posudek při žádosti o podmínečné a předčasné propuštění. Panečku, to je síla! A pokud se ptáte, jestli je tohle pouze na Slovensku nějaká kuriozita, tak vás vyvedu z omylu. Přesně takto funguje hodnocení vězňů v čínských věznicích. Pokud se nechají očkovat, započítává se jim to do hodnotícího systému kreditního sociálního skóre.

Robert Fico v roce 2018 nevěděl, proti jak silnému nepříteli jeho vláda stojí během ze zahraničí řízeného a financovaného barevného státního převratu z ulice

Pamatujete si, jak jsem už vloni na jaře říkal na SVCS a psal o tom, že v rámci tohoto Velkého Resetu se vakcíny a pasy stanou součástí nového společenského života, kde se bude hodnotit, jestli jste očkovaný anebo nejste? No vidíte, a už je to tady. Když si vězeň na Slovensku nedá Pfizera do žíly, tak má problém. Nedostane se do posilovny, nedostane vycházky, nepustí ho na práci ven, nepovolí mu návštěvy kvůli epidemiologické hrozbě a na podmínečné propuštění může zapomenout.

Do posudku mu napíšou, že při očkování nespolupracoval, o vakcínu neprojevil zájem a kolektivní ochraně zdraví se tak vyhýbal, a tím logicky ohrožoval ostatní vězně a personál věznice. A s takovým posudkem se neočkovaný vězeň z basy předčasně nedostane. Takže, je sice pěkné, že Ficův SMER-SD chce demonstrovat 1. září, ale to už bude s křížkem po funuse, protože uvnitř Slovenska a dokonce i na úrovni věznic už jede tvrdý čínský Sociální kredit. Slováci v čele s Robertem Ficem a celou opozicí de facto neví, s jak mocným nepřítelem jsou od roku 2018 ve válce.

Premiér Robert Fico v roce 2018 během krizových událostí státního převratu při projevu na Úřadu vlády SR

Globalistický nepřítel v roce 2018 skrze operační křídlo Open Society George Sorose rozpoutal pod záminkou vraždy novináře duhovou bouři a uliční státní převrat na Slovensku, který poté vynesl k moci prezidentku, která dlouhá léta působila v neziskovce financované Georgem Sorosem, a převrat vynesl k moci i novou vládu, která od minulého roku jede v žoldu Velkého Resetu, rozumějte společenského resetu globalistů. Neberou vám jen svobodu, oni už vám berou i naději. Ministr vnitra SR Roman Mikulec včera protestujícím Slovákům na hraničních přechodech vzkázal, že protesty jim nepomůžou, že měli dost času se nechat naočkovat [3]. Ano, vzít lidem i naději na změnu, poslat vzkaz, který vyrazí dech.

Arogantní výrok ministra k vlastním občanům pouze ukazuje realitu, jak moc si je nadnárodní globalistický nepřítel na Slovensku jistý svoji silou, mocí a postavením, které získal v roce 2018 poté, co Robert Fico neměl tehdy odvahu tvrdě zakročit během uličního puče proti jasně a zřetelně odkrytému vnitřnímu nepříteli na Slovensku na ose militantních a neprůhledných neziskových organizací a tzv. korporátních “nenávistných” médií financovaných ze zdrojů z ciziny, jenž organizovaly v roce 2018 politický převrat v zemi pod Tatrami. Slovensko dnes po 3 letech pouze sklízí trpké plody nezvládnutého krizového vývoje po roce 2018.

Autro: VK – Šéfredaktor AE News

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zdroj: Slovensko stojí na prahu zavedení Total Control režimu plně odvozeného od čínského Sociálního kreditu, AE News, 22.7.2021

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected] UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár