Úrad vlády SR potvrdil JUDr. Krajníkovej nezáväznosť vyhlášok ÚVZ SR – celý rozhovor

Tajomníčka pracovného výboru pre legislatívu Úradu vlády SR Mgr. Lucia DUBRAVSKÁ mi potvrdila, že „VYHLÁŠKY“ Úradu verejného zdravotníctva NIE SÚ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY!

A keby to potvrdila iba mne…, potvrdila to aj kolegovi Marekovi Repčíkovi… Ten je poriadne podkutý „verejnou univerzitou práva AK“ a ako matematik a človek mysliaci si veci spája, a potom na dôležitých miestach kladie dôležité otázky…

Rozhovor Ing. Marek Repčík – Mgr. Lucia Dubravská, Úrad vláde SR:

Rozhovor JUDr. Adriana Krajníková – Mgr. Lucia Dubravská, Úrad vláde SR:

Zo stanoviska „legislatívca“ úradu vlády je bez pochýb zrejmé, že Úrad vlády SR, teda predseda vlády Igor Matovič, všetci ministri a všetci štátni úradníci bez pochýb (!) vedia (!), že vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú nezákonné akty, ktoré nie sú všeobecne záväzné.

Tajomníčka legislatívneho výboru potvrdila, že tieto akty

  • nie sú tvorené na základe Zákona o tvorbe právnych predpisov č. 400/2015 Z. z., čo je v rozpore s ústavným princípom čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 Ústavy SR,
  • nie sú vydané na základe splnomocnenia zákona pre ÚVZ vydávať vykonávacie právne predpisy – vyhlášky,
  • tieto akty sa ANI LEN NEMAJÚ NAZÝVAŤ VYHLÁŠKAMI !!! pretože de iure nie sú vyhláškami, ale opatreniami a preto (!)
  • nie sú vydané v Zbierke zákonov ale v publikačnom nástroji Vestníka vlády, ktorý však nie je určený pre všeobecne záväzné právne predpisy,
  • teda tieto covidové vyhlášky nie sú vyhláškami a nie sú ani platné, ani účinné a ani všeobecne záväzné.

Čo teda povedala tajomníčka legislatívneho výboru úradu vlády? Že tieto vyhlášky sú NULITNÉ!

A čo hovorím ja od minulého roku? Že tieto vyhlášky sú NULITNÉ!

A čo teda vedia predseda vlády, ministri a všetky štátne orgány vrátane polície, prokuratúry a súdov? Že tieto vyhlášky sú NULITNÉ!

A čo je NULITA aktu? Že právny akt neexistuje vôbec! Niet ho…

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 18.5.2016 sp. zn. I. ÚS 323/2016, : „… Judikatúra i teória správneho práva zhodne uvádzajú, že o paakt, ako správny akt, ktorý nevyvoláva zamýšľané právne účinky, ide vtedy, ak sú jeho vady tak zásadné, závažné a zrejmé, že na naň „nemožno hľadieť“ ako na správny akt. Môže ísť napr. o nedostatok právneho podkladu, na základe ktorého sa rozhodovalo, nedostatok právomoci správneho orgánunajťažšie vady v príslušnosti správneho orgánu, omyl v osobe adresáta a právna alebo faktická nemožnosť realizácie rozhodnutia.“

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 12.12.2018 sp. zn. 8Sžr 52/2016: „Nulita je dôsledok takých závažných vád, ktoré spôsobujú, že o akte už vôbec nie je možné hovoriť. V prípade nulity aktu nie je vôbec možné uvažovať o prezumpcii správnosti aktu. nulita rozhodnutia: v dôsledku nedostatku právneho základu, nedostatku právomocinajťažších vád príslušnosti, absolútneho nedostatku formy, absolútneho omylu v osobe adresáta, neexistencie skutkového základu spôsobujúceho bezobsažnosť, požiadavky nedovoleného (trestného) plnenia, požiadavky plnenia fakticky nemožného, neurčitosti a nezmyselnosti, neexistencie vôle a podobne.“

Pre toto – pre neexistujúci právny predpis a neexistujúcu právnu povinnosť museli a musia ľudia umierať pri zanedbaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu odopretia zakryť si dýchacie orgány a odovzdávať telesné bunky, pre toto – pre neexistujúci právny predpis a neexistujúcu právnu povinnosť sa musia ľudia dodnes dusiť a žiť v infekčnom prostredí splodín vlastných výlučkov a pravidelne odovzdávať svoje telesné bunky na výskum, pre toto – pre neexistujúci právny predpis a porušenie neexistujúcej právnej povinnosti boli a sú ľudia prepúšťaní z pracovného a služobného pomeru, pre toto – pre neexistujúci právny predpis a porušenie neexistujúcej právnej povinnosti bol deťom odopretý prístup ku vzdelaniu a študenti boli pod nátlakom predvádzaní na políciu, pre toto – pre neexistujúci právny predpis a porušenie neexistujúcej právnej povinnosti končili ľudia a dodnes končia (v tom lepšom prípade) ako páchatelia neexistujúcich priestupkov s uloženou pokutou, inak v celách predbežného zadržania a väzbe ako páchatelia neexistujúcich trestných činov, pre toto – pre neexistujúci právny predpis a neexistujúcu právnu povinnosť boli a sú ľudia zatváraní do izolácie, pre toto – pre neexistujúci právny predpis a neexistujúcu právnu povinnosť museli všetci podnikatelia zastaviť svoju činnosť a skrachovať, pre toto – pre neexistujúci právny predpis a neexistujúcu právnu povinnosť sú dodnes do obchodov vrátane potravín (!) nevpustení ľudia ignorujúci túto neexistujúcu povinnosť atď. atď. atď.…

Aby toho nebolo málo, tak okrem formálnej NULITY vyhlášok ÚVZ tu je aj NULITA faktická, pretože neexistuje samotná povinnosť na prekrytie dýchacích ciest. Niet čo fakticky plniť… Toto mi zas potvrdila Súdna rada SR. Na moju žiadosť o informáciu o označenie právnej kvalifikácie právnej povinnosti „prekrytie dýchacích ciest som dostala odpoveď, že takouto informáciou Súdna rada nedisponuje. Inak povedané, nedisponuje označením právnej kvalifikácie právnej povinnosti „prekrytie dýchacích ciest. Takáto povinnosť určená zákonom Národnej rady SR teda neexistuje. …povedala okrem mňa aj Súdna rada SR.

A TU JE VEĽKÁ BODKA za všetkými opatreniami a vyhláškami ÚVZ. Sú to NULITNÉ právne akty bez všeobecnej právnej záväznosti. A nastúpiť musí zodpovednosť „autora diela“ a vynucovateľov za spôsobené škody.

Pre toto – pre neexistujúci právny predpis a neexistujúcu právnu povinnosť dnes žijeme ako na divokom západe, kde si nemohol vyjsť bez koltu za opaskom, pretože si nevedel kto na teba zaútočí, a teraz na Slovensku nemôžeš vyjsť bez zapnutého telefónu, pretože nevieš, kde na teba skočí policajt…

Pre toto – pre neexistujúci právny predpis a neexistujúcu právnu povinnosť dnes žijeme pod velením psychopatov, sadistov a morálne zdeformovaných ľudí, ktorí za peniaze a svetskú moc odovzdajú svoju dôstojnosť a za svetské pôžitky na dva týždne predajú aj svoje telá na výskum… Všetko by bolo v poriadku, ak by touto voľbou nezasahovali do životov iných a nenútili ich konať podľa svojho videnia sveta. Pretože tí na druhej strane ich nenútia byť prirodzene zdraví…

Tu dám do pozornosti ešte niekoľko faktov z rozhovoru:

Tajomníčka legislatívneho výboru nepozná (nerozlišuje právnu otázku) § 48 ods. 1, ods. 2 Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia, čo je práve tá skutočnosť, ktorá tu spôsobila základný „kameň úraz“. A to ten, že § 48 ods. 1 cit. zákona je situácia ohrozenia verejného zdravia I. stupňa, keď ako sama povedala, že hlavný hygienik musí vedieť vydať opatrenia, s čím ja úplne súhlasím, ale tu nejde o opatrenia ktoré majú všeobecne právnu záväznosť, ale opatrenia v zmysle § 18 ods. 1 Zák. č. 400/2015 Z. z., ktoré sa týkajú úzkeho alebo druhovo určeného okruhu osôb (osýpky v osade a pod.). Avšak Slovensko sa od 11.3.2020 nachádza v právnej situácii ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, čo je § 48 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z. z. a ten priamo (!) odkazuje do Zákona č. 42/1994 Z. z., kde konajú a opatrenia vydávajú členovia vlády (ministri) podľa § 6 – 9 cit. zákona a nie hlavný hygienikII. stupni ohrozenia verejného zdravia (a rovnako v čase núdzového stavu) sa nevydávajú opatrenia podľa § 48 ods. 4, pretože toto ustanovenie náleží k ohrozeniu v I. stupni, § 48 ods. 1 Zák. č. 355/2007 Z. z.

A tu nastal celý „chaos“. Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa sa riadi opatreniami (reguláciami) podľa prvého stupňa, ktoré v zmysle § 48 ods. 4 Zák. č. 355/2007 Z. z. síce môžu zasahovať do základných práv a slobôd, ale nie ako všeobecne záväzný dokument, ale ako opatrenia vzťahujúce sa na úzky alebo druhovo určený okruhu osôb (osýpky v osade a pod.)… A to je „sakra“ rozdiel!

Po tejto mojej kritike listom Matovičovi  a iným orgánom, vrátane Generálnej prokuratúry SR, zo dňa 25.9.2020, mi v tomto generálna prokuratúra dala za pravdu a opatrenia označila za nezákonné z dôvodu nedostatku právomoci (vecnej pôsobnosti) ÚVZ ich vydávať v mimoriadnej situácii a núdzovom stave, avšak vyjadrila potrebu im ponechať účinnosť (čo je protiústavné, aby nezákonný akt bol účinný), a následne namiesto zosúladenia nezákonného stavu so zákonom a zastavenia vydávania týchto opatrení ako „všeobecne záväzných predpisov“, bol novelizovaný Zákon č. 355/2007 Z. z., kde tieto opatrenia sa nazvali „vyhlášky“ a v zákone im bola „priradená“ všeobecná záväznosť s tým, že nie sú tvorené podľa Zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov (čo je protiústavné aby právny akt nebol tvorený podľa zákona o tvorbe právnych predpisov) a nie sú vyhlásené ani v Zbierke zákonov ale vo Vestníku vlády, ktorá publikácia vylučuje „priradenú“ všeobecne právnu záväznosť. A „vybavené“. Zmätok na zmätok! Tu sa nemal meniť Zákon č. 355/2007 Z. z., ale opatrenia sa mali začať vydávať podľa Zákona č. 42/1994 Z. z.. Tak, ako to prikazuje § 48 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z. . svojim odkazom 61a).

Na základe mojich mediálnych „nulitných“ atakov došlo k tomu, že na úrade vlády UŹ všetci vedia, že tieto akty nie sú všeobecne záväzné právne predpisy, napriek tomu ich vynucujú (!!!), Ako celá nezákonná činnosť celého štátneho aparátu vyplýva z celého rozhovoru s legislatívcom z Úradu vlády SR.

Verejné zdravie sa v prvom rade chráni zákonným spôsobom, a ten zákon má základ v prirodzených zákonoch a morálke. V imunite organizmu, nie v jeho závislosti na chemických kokteiloch. Bez morálky a s tým spojeného zdravého sedliackeho rozumu je každá snaha o zdravú spoločnosť márna.

*** *** *** 

„No,  najlepšie je,  keď nie  zákony  sú  silné,  ale  muž,  ktorý  vykonáva   kráľovské   umenie   s   rozumom.“   PLATÓN, grécky filozof, 428 – 347 p.n.l.

„Je  potreb­né   zachovávať   nielen   zmluvy   uzavreté    medzi    súkromníkmi,    ale    aj  štátne  zákony,  ktoré  buď  spravodli­vo  vyhlásil  dobrý  vladár,  alebo  všeobecným    súhlasom    schválil    ľud…“  THOMAS MORE, právnik, 1478-1535.

Aj jeden aj druhý skončili odsúdením a popravou… Ale v pekle navždy trpia ich sudcovia a kati…

*** *** *** 

A tak vyvstáva otázka na všetkých policajtov, prokurátorov, sudcov a administratívnych úradníkov: Prečo tomuto slúžite? Všetci viete, že VYHLÁŠKY ÚVZ sú NULITNÉ AKTY…! Kto z vás sa AKO PRVÝ postaví a dá jasnú, zrozumiteľnú A PRESVEDČIVÚ odpoveď, prečo ste zabili ÚSTAVU?! Kto sa z Vás sa už konečne postaví a povie „Kráľ je nahý?!

Ja som sa ako advokát prvá postavila do čela proti ZLOČINU PROTI ÚSTAVE a dnes mám za to prenasledovanie od advokátskej komory, pretože hlásam zákon. Nevadí…, skôr mi je ich (- ako to povedal ústavný sudca Kaščák na Putina?) MAGOROV ľúto, pretože konajú zlo sebe, nie mne. Pozastaviť činnosť môžu sebe, nie mne…

Predsedníčka Krajského súdu JUDr. Frederika Zozuľáková mi na moju otázku o označenie právnej povinnosti prekrytia dýchacích ciest už dala jasnú odpoveď, …ona v tom má v hlave jasno:

Podľa predsedníčky Krajského súdu v Košiciach „…by sme mali prekročiť právnych rozmer opatrení… …a zamerať sa na rozmer ľudský“. Toto počuť od niekoho s diplomom práva v rukách, to je ako počuť od lekára, že na toto liečiť nemôže, pretože má príkaz… A v tejto spoločnosti žijeme a nazývame ju VYSPELOU!

Takže podľa predsedníčky Krajského súdu v Košiciach Zozuľákovej by sme mali prekročiť zákon a zamerať sa na rozmer ľudský. Toto vážení nie je samoobhajoba mojich klientov z osady (ktorí presne takto (!) uvažujú, keď sa bránia pred súdom), ale toto je argument sudcu, dokonca predsedu krajského súdu. …A kto určí ten ľudský rozmer? Odborníci…? Vedci…? Komisia…? Kto…? Nemusím v tom excese práva pokračovať…

Bolo by iba zaujímavé poznať názor pani doktorky práva na prekročenie zákona v prípade jej násilného prepadnutia a súvisiacich skutkov…, či by zohľadnila rozmer ľudský…

Ja sa legitímne pýtam, že ak viete chrániť životy a zdravie nezákonným spôsobom, prečo to nechránite zákonným spôsobom???!!! Veď by to malo byť to isté, či…?! Odpoveď však stojí tak, že aktivity nazývané „ochranou verejného zdravia“ nie sú legitímne úkony, ale zvrátené sadistické praktiky. A tie je možné dosiahnuť iba vybočením z práva.., nie zákonným spôsobom. A nazýva sa to „rozmer ľudský“.

E-hranica, rúška, respirátory, testy, vakcíny… to všetko je nezákonné konanie všetkých verejných činiteľov, ktorí sa podieľajú na tejto právnej obludnosti. A s pokrovým výrazom tváre to VEDIA VŠETCI… Vynucujú, čo PRÁVNE NEEXISTUJE a popritom zo seba robia …..ov. 

A aby „covid hra“ mohla pokračovať ďalej, navrhujú nové zákony, lebo tie súčasné nedovoľujú sadizmus a zvrátenosti, a vyhlášky im už zjavne dlho fungovať nebudú, lebo sú nezákonné. A zargumentované to majú dostatočne riadne!!! A tak sa snažia. Tak, ako prijali zbytočnú novelu Zák. č. 355/2007 Z. z., lebo ani cez toto im covid hra nejde, tak zbytočne prijmú akýkoľvek zákon na zásah do telesnej integrity. Lebo tu narazia na medzinárodné predpisy. Ale to si rozoberieme, keď budú prijaté zákony „na stole“.

Autor: JUDr. Adriana Krajníková

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected] UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár