MANIFEST FONDU SOFIAN

V súčasnosti je pre našu krajinu príznačné zužovanie názorovej platformy vo verejnej diskusii a najmä v masmédiách. Preto je jej podpora a udržanie dôvodom inciatívy Fórum slobodného myslenia.

Viaceré vplyvné médiá Západu prinášajú nové a nové odhalenia o priamom zapojení mnohých mimovládnych organizácií do ovplyvňovania politiky a verejného života s cieľom rozvrátiť slobodu, poriadok a mier. Podkopávanie národných tradícií, hodnôt či bezpečnosti má za následok aj vytváranie nepokojov, príliv nelegálnych imigrantov, ale aj vojen ako tá na Ukrajine. Aktivity vedúce k destabilizácii štátov, podplácanie politikov a novinárov, vnášanie nenávisti pod rúškom boja s nenávisťou – to všetko sú prostriedky k nastoleniu bezprávia a chaosu.

Z týchto dôvodov sme sa rozhodli vytvoriť platformu rozvíjania slobodného myslenia,
nezaťaženého jednostranným videním, osočovaním, nenávisťou či vplyvom akejkoľvek propagandy.

Na tieto účely sme vytvorili FOND SOFIAN zastrešujúci Fórum Slobodného myslenia. Fond Sofian založil transparentný účet, na ktorý ako prvé vložilo sumu 3000 € O. Z. Sofian Publishing. Táto čiastka je výťažkom z prostriedkov získaných v rámci 2 % z daní, za čo aj touto cestou vyjadrujeme veľkú vďaku všetkým, ktorí nás podporili a podporujú.

Ambíciou FONDU SOFIAN je vďaka transparentne vyzbieraným prostriedkom vybudovať dlhodobú komunikačnú a vzdelávaciu platformu, kde budeme organizátormi prednášok, kurzov a seminárov mnohých významných osobností. FOND SOFIAN je prioritne zameraný na podporu a rozvoj slobodného myslenia najmä mladých ľudí, ktorí sa stávajú najčastejším objektom vplyvu organizácií platených nadnárodným kapitálom.

Naše ambície a energia sa budú orientovať na upevňovanie a podporu slobodného myslenia smerujúceho k trvalej slobode založenej na obrane práv jednotlivca, a tým aj našich národných práv, bezpečnosti a hodnôt vytvorených generáciami pred nami.

Dovoľujeme si osloviť vás všetkých – jednotlivcov, živnostníkov, malých aj veľkých podnikateľov, ktorým záleží na budúcnosti našej krajiny. Prosíme vás, aby ste, podobne ako my, podporili úsilie zamedziť vplyvu mimoriadne nebezpečných aktivít a naopak prispeli k nášmu spoločnému záujmu: žiť, pracovať a tešiť sa z existencie v krajine, kde verejnú mienku nevytvárajú len peniaze spoza hraníc, ale najmä naša vlastná schopnosť zomknúť sa a pripravovať tie najlepšie podmienky pre nás, ale aj pre tých, ktorí po nás prídu.

Vaše finančné príspevky, prosíme, zasielajte na transparentný účet FOND SOFIAN,
kde budú všetky informácie o vkladoch verejne dostupné:

IBAN: SK87 0900 0000 0051 1928 5181
WEB: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK8709000000005119285181

Viac informácií je k dispozícii na linke zákazníckeho servisu: 0915 895 328