Celonárodná omerta

Str. 76 - CELONARODNA OMERTA

Na jeseň 2020 sa na Slovensku celonárodne testovalo obyvateľstvo na Covid-19. V júli 2021 udalosť začína mať dohru. Medzinárodný trestný tribunál v holandskom Haagu začal konanie proti Slovenskej republike vo veci celonárodného testovania. Celonárodné testovanie ústi do celonárodnej mlčanlivosti, ktorú o súdnom konaní pestujú slovenské médiá. Výnimku si priznal iba Denník N. „Matovič nie je medzinárodný zločinec,“ dôrazne poprela redaktorka Denníka N možnosť, ktorú zmienila iba ona sama.

O čo ide?

Dňa 12. apríla 2021 podala skupina slovenských advokátov, vedcov, lekárov, zástupcov iných profesií a občianskych aktivistov svoj podnet na Medzinárodný trestný súd v Haa­gu. Podnet smeruje proti celoplošnému testovaniu obyvateľstva SR a ich všeobecnej povinnosti nosiť rúška. Celoplošné testovanie a „rúškovanie“ na Slovensku podľa predkladateľov podnetu porušilo ustanovenia Norimberského kódexu, ako aj Oviedsky dohovor. Hneď vo viacerých bodoch. Predovšetkým sa uskutočnilo bez toho, aby testovaným osobám poskytli poučenie o tom, čomu sa majú podrobiť. Každý medicínsky výkon sa spája so štatistickou pravdepodobnosťou komplikácií. To sa týka aj testovania a vo výrazne väčšej miere aj obmedzenia dýchania a príjmu kyslíka rúškami. Všetky medicínske výkony sa smú vykonať len so súhlasom toho, komu sa zasahuje do telesnej integrity. Ani túto podmienku, ktorú neurčuje iba Norimberský kódex či Oviedsky dohovor, ale aj slovenský zákon, nedodržali.

Norimberský kódex ukladá, aby experimentátorom bola kvalifikovaná osoba. Takou osobou sú podľa platného právneho poriadku SR lekári. Odbery vzoriek na antigénové testovanie často vykonávali lekári či aspoň zdravotnícki pracovníci, no pritrafili sa aj asfaltéri, traktoristi a všelikto ďalší. Proste stačila vôľa ryť sa v cudzom nose a prístup bol voľný. Do zoznamu porušení Norimberského kódexu pribúda ďalšia čiarka.

Porušenie Norimberského kódexu spolu s porušením Oviedskeho dohovoru vytvára právny základ pre stíhanie zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov smerujúcich proti vlastnému obyvateľstvu. Kľúčom k právnej zodpovednosti je úmyselné a organizované vykonávanie nepovolených lekárskych experimentov. Je vysoko pravdepodobné, že organizácia tejto protiprávnej činnosti siaha mimo štátnych hraníc SR.

Podnet od medzinárodného súdu žiada, aby tribunál uložil SR povinnosť okamžite ukončiť priebežne sa opakujúce hromadné testovanie obyvateľstva a nariadil zmeniť platnú právnu úpravu tak, aby sa na Slovensku dosiahlo dodržiavanie informovaného súhlasu v prípade osôb podrobujúcich sa celoplošnému testovaniu.

Keď dvaja robia to isté

„Dňa 19. 4. 2021 Úrad prokurátora Medzinárodného trestného súdu v Haagu potvrdil prijatie tohto podania a zaregistroval ho v komunikačnom registri úradu,“ rozletela sa radostná správa. Onedlho hneď ďalšia. „Dňa 28. 4. 2021 Úrad prokurátora Medzinárodného trestného súdu v Haagu potvrdil prijatie tohto podania a zaregistroval ho v komunikačnom registri úradu.“

Nejde o prejav schizofrénie či sklerózy. Úrad prokurátora vzal do evidencie dva rozdielne texty. Najskôr zaevidoval podnet z 12. apríla, a potom doplnenie podnetu z 26. apríla.

Naplnilo sa shakespearovské: veľa kriku pre nič. Prijatia znamenali potvrdenie doručenia oboch zásielok a vyrozumenie o pridelení spisovej značky, pod akou sa záležitosť začala viesť v Úrade prokurátora Medzinárodného trestného súdu.

Každý slušný súd – a takých je na Slovensku veľa, si dá načas, než začne konať. Medzinárodný trestný tribunál sa pustil do veci, sotva našiel na stole zásielku s podnetom. Iba tak sa mohlo prihodiť, že už 5. júla 2021 začal pojednávať o podaní zo Slovenska.

Právny význam pohybu v Úrade prokurátora Medzinárodného trestného tribunálu a na samom tribunáli nastal až 12. júla 2021, keď tribunál rozhodol, že vec prijíma na konanie. V tom okamihu sa rozbehlo súdne konanie proti SR. Z neho môže vzísť rozhodnutie o porušení medzinárodného práva SR v „anticovidovom“ zaujatí.

Doplnenie návrhu

Doplnenie z 26. apríla sa vzťahuje na vojenskú operáciu Spoločná zodpovednosť. „Vojenská operácia Spoločná zodpovednosť bol názov pre celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na ochorenie Covid-19 v rámci opatrení proti šíreniu „pandémie“ koronavírusu.“ V podaní je priložený zákonným spôsobom získaný menný zoznam 1009 týchto veliteľov ako potenciálnych svedkov zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (pozn.: ich procesnú pozíciu bude v prípade začatia vyšetrovania, samozrejme, určovať niekto iný podľa konkrétnych okolností prípadu).

„Úlohu realizovať vojenskú operáciu Spoločná zodpovednosť prevzal z rúk ministra obrany náčelník generálneho štábu generál Ing. Daniel Zmeko. Minister obrany konal na základe Uznesenia vlády č. 665/2020 Z. z. o schválení použitia Ozbrojených síl SR na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia Covid-19. Pritom platí, že v čase núdzového stavu môže nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom iba prezident na návrh vlády (t. č. čl. 5 ods. 4 písm. a ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.). Vláda SR „v krízovej situácii“ nedisponuje kompetenciou schvaľovať nariadenie výkonu mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy. Vláda disponuje iba kompetenciou schvaľovať návrh vlády a jeho predloženie prezidentovi SR na schválenie, ktorý má po schválení takejto veci vydať rozkaz prezidenta SR. Akýkoľvek operačný plán, rozkaz, nariadenie, usmernenie vychádzajúce z Uznesenia vlády č. 665/2020 Z. z., ako aj z uznesení vlády č. 202/2020 a 644/2020, tak nemá žiaden vzťah k výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka z dôvodu, že sa nejedná o použitie Ozbrojených síl SR podľa § 4 ods. 2 Zákona č. 321/2002 Z. z. Akýkoľvek operačný plán, rozkaz, nariadenie, usmernenie tak bol vydaný nielen v rozpore s vojenskou prísahou (§ 3 ods. 1 Zákona č. 321/2002 Z. z.), ale aj v rozpore s § 132 ods. 1, 2 Zákona č. 281/2015 Z. z. a čl. 2 Etického kódexu profesionálneho vojaka. Postup profesionálneho vojaka v prípade vydania takéhoto operačného plánu, rozkazu, nariadenia, usmernenia jednoznačne stanovuje § 132 ods. 5 Zákona č. 281/2015 Z. z., v zmysle ktorého je každý profesionálny vojak povinný takýto vojenský rozkaz a nariadenie odoprieť.

Každý profesionálny vojak, ktorý neodmietol splnenie vojenského rozkazu súvisiaceho s realizáciou vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť a podieľal sa na jej uskutočnení, je tak potenciálnym spolupáchateľom, pokiaľ ide o zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, ktoré mohli byť spáchané počas vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť na civilnom obyvateľstve SR tak, ako sú popísané v pôvodnom podaní a jeho doplnení.“

Doplnenie podnetu proti SR na Medzinárodný trestný tribunál v Haagu má význam nielen pre samotné konanie v otázkach porušovania Norimberského kódexu a Oviedskeho dohovoru, ale aj pre vnútroštátne pochopenie udalostí spätých s antigénovým celoplošným testovaním na jeseň 2020.

AUTOR: Ján Drgonec

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár