JUDr. Krajníková: Dištančná vs. prezenčná výučba. Priepustka na slobodu je výter z tela dieťaťa

· Čas čítania: 9 min.
Foto: Žaloby voči štátu

Známa právnička JUDr. Adriana Krajníková už niekoľko mesiacov pomáha ľuďom v boji proti vynucovaniu opatrení v súvislosti s „pandémiou“ koronavírusu na Slovensku. O jej rady požiadali stovky nešťastných Slovákov. Na tlačovke ministra školstva sme sa v stredu (16.12.) dozvedeli, že prezenčné vyučovanie na školách bude v januári umožnené len otestovaným deťom. Na základe pokynov z MŠVVaŠ oslovili riaditelia škôl rodičov s otázkou, či sú rodičia a žiaci ochotní podrobiť sa testovaniu Ag testami na ochorenie COVID-19. Ako postupovať radí Dr. Krajníková v nasledujúcom právnom rozbore.

Mojej klientke p. G. boli doručené nasledujúce dve edupage správy, a boli doručené určite aj ostatným rodičom:

1.
Vážení rodičia, vážení zamestnanci, milí žiaci,

Zasielam vám doplňujúce informácie k dotazníkovému prieskumu, ktoré riešia výnimky z plánovaného testovania napr. prekonania ochorenia na Covid-19 a iné.

Výnimky z testovania sú rovnaké pre všetkých. Zasielam link….

Ing. Ľubomír Králik
Riaditeľ školy

2.
Vážení rodičia,

V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na stredných školách Vás zdvorilo žiadam o vyplnenie dotazníkového prieskumu do 18.12.2020

Ing. Ľubomír Králik
Riaditeľ školy

Mám záujem: (vyberte jednu z možností v hlasovaní, s ktorej odpoveďou súhlasíte)

  1. možnosť: O prezenčnú formu vzdelávania a zároveň súhlasím s pretestovaním na ochorenie COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka,
  2. možnosť: o pokračovanie vzdelávania dištančnou formou.

§§§

DIŠTANČNÁ VÝUČBA vs. PREZENČNÁ VÝUČBA

etického a právneho hľadiska je neprijateľné, aby prístup ku vzdelaniu (ale aj k zdravotnej starostlivosti, k práci, k spotrebiteľským právam a ostatným základným právam a slobodám bol podmieňovaný TESTOVANÍM vzoriek biologického materiálu na ich ďalší komerčný výskum a použitie.

To dokedy vážení… ?! Už samotný pojem DIŠTANČNÁ VÝUČBA vs. PREZENČNÁ VÝUČBA vyvoláva mrazenie, odpor a nesie v sebe dystopickú totalitu, segregáciu a apartheid.

Áno.., o tejto segregácii je TESTOVANIE, a je to aj dostatočne a určito označené v príslušných správnych aktoch Úradu verejného zdravotníctva a vlády (kde iba opakovane pripomínam, sú právne nezákonné a nulitné). Teda TESTOVANIE.

§ 2 ods. 18 Zák. č. 317/2016 Z. z. transplantačný zákon, v spojení so Zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti: Testovanie na účely tohto zákona je vykonávanie laboratórnych testov na vyšetrenie darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a mikrobiologické vyšetrenie vzorky spracovaného ľudského tkaniva alebo ľudských buniek.

TESTOVANIE odobratých vzoriek slúži pre ďalšie výskumy a účely ich humánnej aplikácie.

TESTOVANIE nie je žiadna diagnostika, ako sa to podsúva naivným „volontérom“ „dobrovoľníkom“. Diagnostika sa predsa navyše nerobí s úspešnosťou 30 %, ako sú výsledky testovania na Covid-19.

TESTOVANIE je podľa správnych aktov dostatočne právne a určito označené ako TESTOVANIE.  Tu niet viac čo dodať.

Len tak na zamyslenie, že každý lekár má čo len vlastným pohľadom účinnejšiu diagnostiku podľa príznakov pacienta, než testy na 30%.

Opakujem, ide o darovanie biologického materiálu na výskumné účely. A sociologický prieskum správania sa dobrovoľnej „vzorky“ Európy.

Pripomeňme si: Matovič, 29.10.2020: Celá Európa čaká na to akým spôsobom zvládneme a či zvládneme plošné pretestovanie a najmä potom na dopady na zdravie a životy ľudí na Slovensku. Celá Európa a svet očakáva recept, akýkoľvek, len aby dokázali v svojich krajinách zvrátiť nie práve pozitívne tendencie…“

Matovič,2.11.2020: Ospravedlnenie by som chcel venovať všetkým tým ľuďom, ktorí na toto testovanie nejdú z vlastnej vôle a idú na toto testovanie preto, lebo si uvedomujú že podmienky sú nadstavené tak, že inak by nemohli ísť do práce a nemohli by ako tak slobodne žiť.

Matovič,2.11.2020:  „Je mi ľúto vašich pocitov, … Prepáčte mi, že sme vás d o n ú t i l i ísť na tento test. … inak by nemohli ísť do práce a nemohli by ako tak slobodne žiť.

Takže aj nabudúce, slovenskí „volontéri“…

A iba poznámka – v mojej kancelárii sa množia ako huby po daždi prípady ochorení a úmrtia tých dotknutých, ktorí podstúpili testovanie, a samozrejme, dovtedy si chránili zdravie pod rúškom.

Nemám ani jeden (!), opakujem, ani jeden prípad, aby bol niekto ochorel, kto nenosí rúško a nie je testovaný. … To len na zauvažovanie…

§§§

Podmieňovať prístup ku vzdelaniu TESTOVANÍM, teda darovaním svojho biologického materiálu je v rozpore s medzinárodným a slovenským právom. V prípade detí je osobitne v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa.

Vo veci TESTOVANIA žiakov a ich prístupu ku vzdelaniu prikladám Oznámenie adresované riaditeľovi školy.

V prípade odmietnutia TESTOVANIA svojho dieťaťa a zotrvania na jeho vzdelávaní ÚSTAVNE ZARUČENOU formou RIADNEHO prezenčného vzdelávania bez zvrátených a nezákonných podmienok, môžete právny obsah tohto Oznámenia použiť pre svoje účely.

Pod Oznámením sú konkretizované jednotlivé ustanovenia použitých právnych predpisov.

A teraz ako stojí ZÁKON:

Článok 28 ods. 1 Dohovor o právach dieťaťa: Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na vzdelanie a s cieľom postupného uskutočňovania tohto práva a na základe rovných možností najmä:
a) zavádzajú pre všetky deti bezplatné a povinné základné vzdelanie;
b) podnecujú rozvoj rôznych foriem stredného vzdelania zahŕňajúceho všeobecné a odborné vzdelanie, robia ho prijateľným a dostupným pre každé dieťa a prijímajú iné zodpovedajúce opatrenia, ako je zavádzanie bezplatného vzdelania a, v prípade potreby, poskytovanie finančnej podpory;
c) všetkými vhodnými prostriedkami sprístupňujú vysokoškolské vzdelanie pre všetky podľa schopností;
d) sprístupňujú všetkým deťom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelania a odbornej prípravy na povolanie;
e) prijímajú opatrenie na podporu pravidelnej školskej dochádzky a na zníženie počtu tých, ktorí školu nedokončia.

Článok 29 ods. 1 Dohovor o právach dieťaťa: Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zhodujú, že výchova dieťaťa má smerovať k:
a) rozvoju osobnosti dieťaťa, jeho nadania a rozumových aj fyzických schopností v čo najširšom objeme;
b) výchove zameranej na posilňovanie úcty k ľudským právam a základným slobodám, a tiež k zásadám zakotveným v Charte Spojených národov;
c) výchove zameranej na posilňovanie úcty k rodičom dieťaťa, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a hodnotám, k národným hodnotám krajiny trvalého pobytu, ako aj krajiny jeho pôvodu, a k iným civilizáciám;
d) príprave dieťaťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami a osobami domorodého pôvodu;
e) výchove zameranej na posilňovanie úcty k prírodnému prostrediu.

Článok 31 ods. 1 Dohovor o právach dieťaťa: Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti zodpovedajúcej jeho veku, ako aj na slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti.

Článok 31 ods. 2 Dohovor o právach dieťaťa: Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú a zabezpečujú právo dieťaťa na všestrannú účasť na kultúrnom a umeleckom živote a napomáhajú to, aby sa deťom poskytovali zodpovedajúce a rovné možnosti v kultúrnej, umeleckej oblasti, oddychovej činnosti a využívaní voľného času.

Článok 32 ods. 1 Dohovor o právach dieťaťa: Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na ochranu pred hospodárskym vykorisťovaním a pred vykonávaním akejkoľvek práce, ktorá môže byť preň nebezpečná, alebo brániť jeho vzdelávaniu, alebo ktorá by škodila zdraviu dieťaťa alebo jeho telesnému, duševnému, duchovnému, mravnému alebo sociálnemu rozvoju.

Čl. 19 ods. 1 Ústavy SR Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.

Čl. 19 ods. 2 Ústavy SR Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

Čl. 19 ods. 3 Ústavy SR Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Čl. 24 Ústavy SR Sloboda mysleniasvedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.

Čl. 40 Ústavy SR: Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

Čl. 42 ods. 1 Ústavy SR: Každý má právo na vzdelanieŠkolská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.

§ 1 písm. a) Zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon: Tento zákon ustanovuje princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania, poskytovanie odbornej výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej starostlivosti.

§ 2 ods. 1 Zák. č. 365/2004 Z.z. antidiskriminačný zákon: Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

§ 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.

§ 39 Občianskeho zákonníka: Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

§ 2 ods. 18 Zák. č. 317/2016 Z. z.  transplantačný zákon, v spojení so Zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti: Testovanie na účely tohto zákona, na ktorý v otázke testovania poukazuje Zák. č. 576/2004 Z.z., je vykonávanie laboratórnych testov na vyšetrenie darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a mikrobiologické vyšetrenie vzorky spracovaného ľudského tkaniva alebo ľudských buniek.

§ 6 ods. 5, písm. d), bod 1. Zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti: Písomná forma informovaného súhlasu sa vyžaduje po predchádzajúcom poučení pri odbere ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek.

§ 6 ods. 6 Zák. č. 576/2004 Z. z.: Informovaný súhlas dáva, ak tento zákon neustanovuje inak
a) osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo
b) zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas; takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.

§ 6 ods. 8 Zák. č. 576/2004 Z. z.: Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

§ 192 ods. 1, 4 písm. d) Trestného zákona: Nátlak
Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

§ 375 ods. 1, 3 Trestného zákona: Poškodzovanie cudzích práv
Kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že a) uvedie niekoho do omylu alebo
b) využije niečí omyl, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

§ 211 ods. 1, 3 ods. a), b) Trestného zákona: Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže
Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že 
a) zvádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu,
b) umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život,
c) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi,
d) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa osobitných zákonov priestupkami alebo
e) bráni jej v povinnej školskej dochádzke,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov

§§§

ZHRNUTIE:

Z etického a právneho hľadiska je neprijateľné, aby prístup ku vzdelaniu (ale aj k zdravotnej starostlivosti, práci, spotrebiteľským právam a ostatným základným právam a slobodám bol podmienený TESTOVANÍM vzoriek biologického materiálu na ich ďalší komerčný výskum.

A ešte sa to aj „citlivo“ podsúva ako „prieskum názoru“. Pričom o žiaden prieskum tu nejde.

Ide tu o ťažkú dehumanizáciu, segregáciu a apartheid. Ide o zničenie a zotročenie najmä strednej aj vyššej vrstvy (vrátane inteligencie, pokiaľ by si bežní právnici a lekári, ktorí stále nemajú potrebu „zasiahnuť“, mysleli niečo iné).

Ide o zničenie „domáceho“ a explóziu „svetového“ za otrockých podmienok domácej vrstvy „plebsu“. A vravia to nahlas a dostatočne zreteľne. …

Takže ako vravia v Košiciach na „VUCKE“: ŠŤASTNÉ A SVETOVÉ…

JUDr. Adriana Krajníková

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zdroj: Žaloby voči štátu, 18.12.2020

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected] UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár