Niektoré antipyretiká, antibiotiká, nosové kvapky vyvolávajú falošnú pozitivitu testu

Zdroj: Shutterstock

Generálny tajomník Slovenskej lekárskej únie špecialistov a právnik Mgr. Tomáš Janco podal dňa 9.11.2020 na základe nižšie uvedeného skutkového stavu nasledovné Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu. Uvedené oznámenie bolo zaslané na všetky prokuratúry v SR ako VÝZVA PROKURÁTOROM. Okrem iného prináša informáciu z príbalového letáku antigénového testu použitého pri celoplošnom testovaní na Slovensku, o interakcii liekov, ktoré mohli viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Početné lieky, ktoré sú populáciou bežne užívané napr. Ibuprofen, Acylpyrin, nosové kvapky, lieky na alergiu, reumu, teplotu, niektoré homeopatiká a antibiotiká, ovplyvňujú podľa výrobcu testu jeho výsledok, čo by malo byť pri vyhodnotení výsledkov zohľadnené. Test je určený pre príznakových pacientov. Antigénové testy sa majú používať výhradne v zdravotníckych zariadeniach. Validné výsledky môžu byť dosiahnuté pri teplote 13 až 32 stupňov Celzia. Výtery z nosohltana musí odoberať špeciálne vyškolený zdravotnícky personál a hodnotiť výsledok môže len lekár. Na poskytnutie takej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas. Navyše vydávaný certifikát nespĺňa náležitosti podľa zákona č.18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov.

„Na základe medializovaných údajov,  tie tzv. certifikáty neobsahujú žiaden zákonom uložený údaj na jeho overenie. Ak by bola uvedená platnosť, tak spoľahlivo by nemohla zaručiť ani negativitu a tiež nemohla byť vylúčená falošná pozitivita bez zohľadnenia upozornení výrobcu. Stačí užiť ráno 200mg ibuprofenu alebo acylpyrin, kvapky do nosa a podobne, test za daných okolností už nemá validitu. Príznakový človek s  prechladnutím alebo dýchacími problémami, prípadne pacient liečený imunoalergológom alebo s poruchami zrážania krvi má tak šancu, že ho aj hospitalizujú spolu s pacientami s COVIDom,“ upozorňuje Mgr. Janco. Prinášame Vám celé znenie predmetného oznámenia.

V dňoch 31.10. a 01.11.2020 sa uskutočnilo plošné testovanie obyvateľstva na území Slovenskej republiky. 30.10.2020, t. j. deň pred započatím testovaní, odzneli v médiách vyjadrenia predstaviteľov vlády a zástupcov ZMOS, ako aj prezidentky republiky, že personálne zabezpečenie celoštátnej akcie je nedostatočné. Vládni predstavitelia vyzvali všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili  nezávisle na zdravotnom stave, a to pod hrozbou obmedzenia, až straty niektorých Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi garantovaných  osobných práv a slobôd. Využili aj psychologický nátlak na občanov vo forme legitimizovania oprávnenia zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer pre prekážku na strane zamestnanca pri neúčasti dotknutého alebo aj jeho rodinných príslušníkov na plošnom testovaní. Pre televíziu TA3 sa 3.11.2020 takto vyjadril RNDr. Jozef Mihál,  v súčasnosti člen vládnej strany SAS, bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR prezentovaný ako autorita v oblasti sociálneho práva.

Takisto sme sa dozvedeli, že na poslednú chvíľu prišli na žiadosť vlády pomôcť zdravotníci z Maďarska a zdravotníci z Rakúskej armády.

Organizátori akcie boli lekármi a inými odborníkmi verejne  upozornení na rozdielnu senzitivitu zakúpených testov oproti tej, ktorú uvádza juhokórejský výrobca a v dôsledku toho riziko falošnej negativity testu a tiež na možnosť falošnej pozitivity testu, čo aj pri verejných vystúpeniach opakovane vládni predstavitelia potvrdili.

Výrobca uvádza ( http://sdbiosensor.com/xe/covid19 ): Používané antigénové testy sú určené pre použitie v zdravotníckych zariadeniach, t. j. kvalifikovaným zdravotníckym personálom. Validné výsledky môžu byť dosiahnuté pri  teplote 13 až 32 stupňov Celzia. Výtery z nosohltana musí odoberať špeciálne vyškolený zdravotnícky personál.

Špecificita a senzitivita testu  bola stanovená štúdiou v porovnaní s PCR testom na dovedna 426 príznakových pacientoch v Indii a v Brazílii (podľa údajov výrobcu), čo u nás urobí asi jedno laboratórium za deň. Pričom 115 bolo pozitívnych a 311 bolo negatívnych. Dočasné povolenie na používanie testu poskytol úrad Health Sciences Authority v Singapure.

Test je určený pre príznakových pacientov. Bezpríznakoví pacienti môžu mať falošne negatívne výsledky, antigén je detekovateľný približne od 3. dňa ochorenia, preto niekoľko dní po teste by  mohol  byť testovaný pacient  pozitívny, napriek predchádzajúcemu negatívnemu testu. Mal byť robený len u príznakových pacientov na odlíšenie ochorenia COVID-19 od ochorenia inej etiológie. Podľa toho je aj názov testu, ináč by sa volal test na Ag SARS-CoV-2.

V limitáciách testu je výrobcom  jednoznačne uvedené:

ods. „ 4. Ak sa nedodrží postup testu a pokyny na interpretáciu výsledkov testu, … sa môžu vyskytnúť neplatné výsledky.“

ods.„ 7. Výsledok testu musí vždy vyhodnotiť lekár v spojení s ďalšími dostupnými anamnestickými údajmi.“

Výrobca jednoznačne upozorňuje, že výsledok si treba overiť inou laboratórnou metódou.

Sú početné lieky, ktoré ovplyvňujú výsledok testu, čo by malo byť pri vyhodnotení výsledku zohľadnené. Podľa údajov výrobcu:

„Mucin: bovine submaxillary gland, type I-S 100 ug/ml SARS-CoV-2 cultured virus media 1/800 dilution (1.25 X 103.2 TCID50/ml) POS

Blood (human), EDTA anticoagulated 5% (v/v) POS

Biotin 100 ug/ml POS

Nasal sprays or drops Neo-Synephrine (Phenylephrine) 10% (v/v) SARS-CoV-2 cultured virus media 1/800 dilution (1.25 X 103.2 TCID50/ml) POS

Afrin Nasal Spray (Oxymetazoline) 10% (v/v) POS

Saline Nasal Spray 10% (v/v) POS

Homeopathic allergy relief medicine Homeopathic Zicam Allergy Relief Nasal Gel 5% (v/v) SARS-CoV-2 cultured virus media 1/800 dilution (1.25 X 103.2 TCID50/ml) POS

Sodium Cromoglycate 20 mg/ml POS

Olopatadine Hydrochloride 10 mg/ml POS

Anti-viral drugs Zanamivir (Infl uenza) 5 mg/ml SARS-CoV-2 cultured virus media 1/800 dilution (1.25 X 103.2 TCID50/ml) POS

Oseltamivir (Infl uenza) 10 mg/ml POS

Artemether-lumefantrine (Malaria) 50 uM POS

Doxycycline hyclate (Malaria) 70 uM POS

Quinine (Malaria) 150 uM POS

Lamivudine (Retroviral medication) 1 mg/ml POS

Ribavirin (HCV) 1 mg/ml POS

Daclatasvir (HCV) 1 mg/ml POS

Anti-infl ammatory medication

Acetaminophen 199 uM SARS-CoV-2 cultured virus media 1/800 dilution (1.25 X 103.2 TCID50/ml) POS

Acetylsalicylic acid 3.62 mM POS

Ibuprofen 2.425 mM POS

Antibiotic Mupirocin 10 mg/ml SARS-CoV-2 cultured virus media 1/800 dilution (1.25 X 103.2 TCID50/ml) POS

Tobramycin 5 ug/ml POS

Erythromycin 81.6 uM POS

Ciprofloxacin 30.2 uM POS 4“.

To znamená, že nemajú validné výsledky všetci tí,

 • ktorí absolvovali testy , ktoré nevyhodnotil lekár so zohľadnením anamnestických údajov o pacientovi,
 • u ktorých testy neboli robené vyškoleným zdravotníckym personálom za výrobcom predpísanej teploty.
 • ktorí užili lieky vyvolávajúce falošnú pozitivitu, jedná sa predovšetkým o hemofilikov, pacientov, ktorí užívajú homeopatiká na alergiu, biologickú liečbu, nesteroidné antireumatiká a iné protizápalové lieky a ktorí užili antipyretiká, niektoré antibiotiká, nosové kvapky, antivírusové lieky.

Výter z nosohltana je zdravotný výkon, ktorý  na území SR môže vykonávať len zdravotnícky pracovník s ukončenou príslušnou kvalifikáciou  ( t.j. lekár alebo zdravotná sestra), hodnotiť výsledok vyšetrenia môže len lekár.

578/2004 Z.z Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.9.2020 určuje v:

 • 31

„Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania

(1) Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:

 1. a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
 2. b) zdravotná spôsobilosť (§ 32),
 3. c) odborná spôsobilosť (§ 33 až 35),
 4. d) bezúhonnosť podľa tohto zákona (§ 38) alebo podľa osobitného predpisu,21)
 5. e) registrácia (§ 62 až 64), ak v § 63 ods. 10 nie je ustanovené inak.

(2) Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je aj dôveryhodnosť, ak sa vyžaduje podľa § 12 ods. 6 a § 69 ods. 3.

(3) Podmienky uvedené v odseku 1 musia byť splnené po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

(4) U cudzinca sa vyžaduje aj ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4).24e)“

 • 33

Odbornú spôsobilosť

„(1) Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa tohto zákona je odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností.

(2) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní (§ 27).“

Výkony môže poskytovať výlučne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s platným povolením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, prostredníctvom svojich zamestnancov s príslušnou ukončenou kvalifikáciou, preukázanou a uznanou na území Slovenskej republiky. Je pravdepodobné, že si to kompetentní dodatočne uvedomili, pretože v sociálnych sieťach sú informácie, že študentom, ktorí podpísali dohody o vykonaní práce za finančnú odmenu a prácu v prvom kole testovania aj vykonali, bolo niekým telefonicky oznámené, že platbu za dohodnutú vykonanú prácu neobdržia, pretože nemajú ukončenú kvalifikáciu.

Pri plošnom testovaní  pomáhali aj cudzí štátni príslušníci z Maďarska a Rakúska, vládny predstaviteľ sa odfotil aj so zdravotníčkou z Ukrajiny. O ich účasti sa rozhodlo podľa vyjadrení kompetentných v médiách, večer pred testovaním. Podmienky pre účasť na takejto výpomoci určuje tiež zákon  578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 • 30 Dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania

(1) Na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania sa vzťahuje osobitný predpis,24) ak v odsekoch 2 až 11 nie je ustanovené inak.

(2) Dočasným a príležitostným výkonom zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky sa rozumie dočasný a príležitostný výkon pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní podľa § 3 ods. 4 písm. a), ktorého dočasnú a príležitostnú povahu posudzuje ministerstvo zdravotníctva jednotlivo najmä vo vzťahu k jeho dĺžke trvania, frekvencii, pravidelnosti a nepretržitosti.

(3) Občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa právnych predpisov iného členského štátu a prichádza prvýkrát na územie Slovenskej republiky vykonávať dočasne a príležitostne zdravotnícke povolanie, je povinný, ak nepožiadal o vydanie európskeho profesijného preukazu,24aa) predložiť ministerstvu zdravotníctva pred začatím jeho výkonu písomné vyhlásenie, ktoré obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a miesto výkonu zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte; k vyhláseniu je povinný priložiť

 1. a) kópiu dokladu totožnosti,
 2. b) vyhlásenie o poistení zodpovednosti za škodu,53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
 3. c) doklady o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu a doklad o tom, že v čase oznámenia nemal zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, a to ani dočasne,
 4. d) úradne osvedčené fotokópie dokladov o vzdelaní,
 5. e) čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky v štátnom jazyku,
 6. f) doklad, ktorým sa preukazuje bezúhonnosť podľa § 38 ods. 2 druhej vety.

(4) Občan členského štátu a občan tretieho štátu, ktorý predložil ministerstvu zdravotníctva vyhlásenie, je povinný doklady podľa odseku 3 písm. b), c), d) a f) predložiť s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka, ak nejde o doklady vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky alebo príslušným orgánom Českej republiky.

(5) Vyhlásenie možno doručiť osobne, poštou, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Ak sa vyhlásenie doručilo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu,24a) je potrebné ho doručiť aj v listinnej podobe do troch dní od jeho odoslania, inak sa nebude považovať za doručené.

(6) Ministerstvo zdravotníctva vedie zoznam vyhlásení podľa dátumu ich doručenia a údaje z tohto zoznamu sprístupňuje podľa osobitného predpisu.24b)

(7) Ministerstvo zdravotníctva po doručení vyhlásenia a dokladov podľa odseku 3 rozhodne, či bude posudzovať doklady podľa odseku 3 písm. d); posudzovanie sa nevzťahuje na doklady podľa § 36 ods. 1 písm. a) až d) a doklady podľa osobitného predpisu.24c) Ak ministerstvo zdravotníctva rozhodne, že doklady podľa odseku 3 písm. d) nebude posudzovať, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vyhlásenia a dokladov podľa odseku 3 vydá súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky.

(8) Ak ministerstvo zdravotníctva rozhodne, že doklady podľa odseku 3 písm. d) bude posudzovať, môže požiadať príslušný orgán členského štátu o poskytnutie informácie o rozsahu a obsahu vzdelania získaného podľa dokladov priložených k vyhláseniu podľa odseku 3 písm. d). Ministerstvo zdravotníctva si na posúdenie dokladov podľa odseku 3 písm. d) môže vyžiadať aj posudok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave alebo inej vzdelávacej ustanovizne, ktorá uskutočňuje akreditovaný špecializačný študijný program (§ 40) v príslušnom alebo príbuznom špecializačnom odbore (ďalej len „iná oprávnená vzdelávacia ustanovizeň“). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a iná oprávnená vzdelávacia ustanovizeň sú povinné zaslať ministerstvu zdravotníctva posudok do piatich pracovných dní od vyžiadania posudku.

(9) Ak ministerstvo zdravotníctva pri posúdení dokladov podľa odseku 3 písm. d) nezistí podstatné rozdiely medzi úrovňou nadobudnutých vedomostí a praktických zručností preukázaných dokladmi podľa odseku 3 písm. d) a požiadavkami ustanovenými na získanie príslušnej odbornej spôsobilosti na území Slovenskej republiky, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vyhlásenia a dokladov podľa odseku 3 vydá súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky; ak zistí podstatné rozdiely, rozhodne v lehote ustanovenej v časti vety pred bodkočiarkou o vykonaní skúšky spôsobilosti.24d)

(10) Skúška spôsobilosti sa vykoná do 15 dní od rozhodnutia o vykonaní skúšky podľa odseku 9. Ustanovenie § 36 ods. 4 platí rovnako. Po úspešnom vykonaní skúšky spôsobilosti ministerstvo zdravotníctva vydá súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky do jedného mesiaca od rozhodnutia o vykonaní skúšky spôsobilosti podľa odseku 10.

(11) Občan členského štátu a občan tretieho štátu, ktorý predložil ministerstvu zdravotníctva vyhlásenie, je povinný pred začatím činnosti preukázateľným spôsobom oznámiť osobe, ktorej poskytne zdravotnú starostlivosť, alebo osobe, pre ktorú bude činnosť vykonávať,

 1. a) register členského štátu, v ktorom je ako zdravotnícky pracovník registrovaný podľa právnych predpisov príslušného členského štátu, vrátane registračného čísla alebo iného rovnocenného identifikačného údaja uvedeného v tomto registri,
 2. b) názov a adresu príslušného dozorného orgánu členského štátu, v ktorom je usadený a v ktorom činnosť podlieha povoleniu,
 3. c) podrobné údaje o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.

Máme za to, že legislatívne stanovený proces schválenia a preverenia kvalifikácie pracovníkov poskytnutých ako zahraničná výpomoc  na poskytovanie zdravotných výkonov a hodnotenia výsledkov testov sa neuskutočnil a napriek tomu im bolo povolené poskytovať zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky.

Zákon č. 576/2004 Z.z. O poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti   v § 4 ustanovuje:

„(1) Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje poskytovateľ a zdravotnícki pracovníci za podmienok ustanovených osobitným predpisom.4) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti je služba vo všeobecnom hospodárskom záujme.

(3) Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. …

(4) Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas (§ 6 ods. 4), ak v tomto zákone nie je ustanovené inak (§ 6 ods. 9).

(5) Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie (§ 2 ods. 6) a vytváranie elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke osoby.4aaa)“ S výnimkou, že podpísal informovaný nesúhlas s centrálnym  zbieraním zdravotných údajov o svojej osobe v zmysle platnej smernice EÚ.

Podľa zákona č.576/2004 Z.z. musí byť pacient pred poskytnutím zdravotného výkonu zrozumiteľne a preukázateľne poučený a má poskytnúť informovaný súhlas so zdravotným výkonom, podmienky čoho určuje:

„§ 6  Poučenie a informovaný súhlas

(1) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“), ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6a, § 44 ods. 6, § 44b ods. 2),

 1. a) osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,
 2. b) zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti budúceho osvojiteľa, osobu, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných predpisov,…. a vhodným spôsobom aj osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas.

(2) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný zaznamenať v príslušnom elektronickom zdravotnom zázname v elektronickej zdravotnej knižke informáciu o tom, či

 1. a) bolo osobe poskytnuté poučenie,
 2. b) osoba odmietla poučenie,
 3. c) osoba udelila informovaný súhlas,
 4. d) odmietla udeliť informovaný súhlas alebo
 5. e) osoba informovaný súhlas odvolala.

(3) Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 1, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.

(4) Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak (§ 6b, § 27 ods. 1, § 40 ods. 2).“

Každý zdravotný výkon, ako aj poučenie, resp. odmietnutie musí byť zaznamenané do zdravotnej dokumentácie, pričom v zmysle zákona musí byť uvedený aj  čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Pre laboratórne nálezy platí, že každá vzorka musí mať aj číslo a výsledok  neodíde z laboratória bez podpisu zodpovedného lekára, ktorý vyšetrenie validoval.

Podľa  dostupných medializovaných správ a občanmi na sociálnych sieťach zverejnených „certifikátov“ , občania neabsolvovali poučenie a  neudeľovali informovaný súhlas k zdravotnému výkonu. Neboli poučení ani o spracovaní osobných údajov.

Bližšie popísala situáciu na odberovom mieste v Bratislave pani Lucia Semančínová  v TV TA3 2.11.2020 o 13.00h.. O prevádzkovateľovi osobných údajov neboli poverené subjekty ( samosprávy) informované, prevádzkovateľom bola Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. Vzorky neboli identifikovateľné, lebo sa neznačili priamo, len dočasným priložením čísla, čo umožňuje pri viacerých vyšetreniach súčasne ľahkú zámenu výsledku. Po odovzdaní certifikátu už vzorka nebola overiteľná. Lebo sa číslo od nej oddelilo, nemožno tak preukázať, ktorý certifikát bol vydaný na základe skutočného vyšetrenia, ani aký bol výsledok, nie je podpísaný ani lekár, ktorý výsledok validoval a už vôbec neboli zisťované okolnosti na základe ktorých by mohol byť výsledok falošne pozitívny.  Certifikáty, ktoré boli vytlačené, podľa našich informácií nie sú očíslované, takže nie je možné overiť, ktoré boli vydané na základe niekým vyhodnotenej odberovej vzorky a ktoré boli vydané, napr. známym kompetentných na rôznych úrovniach ako výnimky. Výnimkou  udelenou hlavným hygienikom sa v médiách pochválili aj premiér a minister obrany.   Nemožno overiť ani, od koho pochádzajú certifikáty rozsypané po ulici, čo sme tiež mali možnosť v médiách vidieť. Ľudia nemohli svoju vzorku na testovacom médiu vizuálne overiť a neboli upozornení na mieste, ani v médiách pred žiadnou fázou testovania na možnosť falošne pozitívnych výsledkov pri užívaní niektorých liekov pred testovaním,  prostredníctvom médií ich vyzývali len k zodpovednosti ísť sa neinformovane testovať. Akoby mal niekto záujem, nezávisle na dopad na osudy jednotlivcov, resp. celých rodín, minúť čo najviac testov a dosiahnuť mediálne čo najvyššie počty pozitívne otestovaných.

Bezpríznakových občanov, ktorí si vzhľadom na provizórne nedôveryhodné podmienky realizácie testov s informáciami, ktoré mali k dispozícii z médií o určení testov pre príznakových pacientov overovali výsledok  v inom odberovom mieste a vyšiel im negatívny výsledok, kriminalizovali a odmietli im upraviť ( podľa informácií z médií) v rozpore so zákonom v predmetnej súvislosti osobné údaje.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov § 22 zaručuje  právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Namiesto rovnopisu zdravotného záznamu so všetkými v zmysle zákona povinnými údajmi na zabezpečenie overiteľnosti jeho pôvodu, voľba certifikátu na ceninovom papieri  na potvrdenie výsledku antigénového testu na COVID-19  bola neodborným a neadekvátnym riešením z nasledovných legislatívnych dôvodov:

Pre pravosť certifikátu nie je rozhodujúci druh papiera, ale jeho overiteľnosť, dĺžka trvania  podmienky a povinnosti pre úrad, certifikačný subjekt a držiteľa certifikátu, ktoré určuje zákon č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Podľa  §86  Certifikát

ods. (13) Na základe rozhodnutia o vydaní certifikátu alebo rozhodnutia o obnove certifikátu úrad vydá žiadateľovi certifikát na obdobie troch rokov, ktorý obsahuje

 1. a) identifikačné údaje úradu,
 2. b) identifikačné údaje žiadateľa,
 3. c) predmet certifikátu,
 4. d) označenie certifikačných kritérií, na ktorých základe sa vydáva certifikát,
 5. e) číslo certifikátu,
 6. f) dátum vydania certifikátu; ak ide o obnovu certifikátu, aj dátum skoršieho vydania certifikátu,
 7. g) dobu platnosti certifikátu,
 8. h) odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávnenej konať v mene úradu s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.

V ods. (18) je uvedené, že certifikovaná osoba je počas platnosti certifikátu povinná

 1. a) spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a požiadavky na vydanie certifikátu v súlade s rozhodnutím o vydaní certifikátu,
 2. b) najneskôr do 15 dní odo dňa vzniku zmeny písomne oznámiť úradu akékoľvek zmeny týkajúce sa rozhodnutia o vydaní certifikátu,

Podľa  §88 sú určené povinnosti úradu ( v tomto prípade Ministerstvo zdravotníctva SR) :

ods. (11) Na základe rozhodnutia o udelení akreditácie úrad vydá certifikačnému subjektu (pravdepodobne Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku) osvedčenie o udelení akreditácie  na obdobie piatich rokov, ktoré obsahuje

 1. a) identifikačné údaje úradu,
 2. b) identifikačné údaje žiadateľa,
 3. c) predmet akreditácie,
 4. d) číslo osvedčenia o udelení akreditácie,
 5. e) dátum vydania osvedčenia o udelení akreditácie; ak ide o obnovu udelenia akreditácie, aj dátum skoršieho vydania udelenia akreditácie,
 6. f) dobu platnosti osvedčenia o udelení akreditácie,
 7. g) odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávnenej konať v mene úradu s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.

Podľa ods.12  osvedčenie o udelení akreditácie je verejnou listinou.

Podľa ods.15 Úrad zverejní zoznam certifikačných subjektov a schválené certifikačné kritériá na svojom webovom sídle.

Na základe uvedeného vyplývajú povinnosti podľa ods.(11), (12) a ods.(15) aj Ministerstvu zdravotníctva SR v zastúpení ministra zdravotníctva SR.

Povinnosti certifikačného subjektu sú uvedené v § 89:

ods. (10) Certifikačný subjekt je povinný do 15 dní od vydania certifikátu, obnovenia certifikátu alebo odňatia certifikátu oznámiť úradu (t.j. Ústredná vojenská nemocnica za každého pacienta):

 1. a) jeho identifikačné údaje,
 2. b) číslo osvedčenia, ktoré mu bolo vydané,
 3. c) identifikačné údaje dotknutého prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
 4. d) predmet certifikátu,
 5. e) číslo certifikátu,
 6. f) dôvody vydania, obnovy alebo odňatia certifikátu.

V ods. 11 je taxatívne vymenované, že certifikát vydaný certifikačným subjektom obsahuje najmä

 1. a) identifikačné údaje certifikačného subjektu vrátane čísla osvedčenia o udelení akreditácie ,
 2. b) identifikačné údaje žiadateľa,
 3. c) predmet certifikátu,
 4. d) označenie certifikačných kritérií, na základe ktorých sa certifikát vydáva,
 5. e) číslo certifikátu,
 6. f) dátum vydania certifikátu; ak ide o obnovu certifikátu, aj dátum skoršieho vydania certifikátu,
 7. g) odtlačok pečiatky certifikačného subjektu a podpis osoby oprávnenej konať v mene certifikačného subjektu s uvedením jej mena, priezviska.

Na základe medializovaných údajov,  tie tzv. certifikáty neobsahujú žiaden  zákonom uložený údaj na jeho overenie. Ak by bola uvedená platnosť, tak spoľahlivo by nemohla zaručiť ani  negativitu  a tiež nemohla byť vylúčená falošná pozitivita bez zohľadnenia upozornení výrobcu. Stačí užiť ráno 200mg ibuprofenu alebo acylpyrin, kvapky do nosa a podobne, test za daných okolností už nemá validitu. Príznakový človek s  prechladnutím alebo dýchacími problémami, prípadne pacient liečený imunoalergológom alebo s poruchami zrážania krvi má tak šancu, že ho aj hospitalizujú spolu s pacientami s COVIDom. O možnosti falošnej pozitivity vplyvom užitých liekov nepovedal nič ani v televíznej diskusii 7.11.2020 večer známy epidemiológ prof. Krčméry a vedecká pracovníčka SAV. Veríme, že pri skríningu v nemocniciach je táto skutočnosť pred hospitalizáciou zohľadňovaná a pacienti nie sú odmietnutí alebo vystavení riziku infekcie hospitalizovaním v COVIDových pavilónoch. V treťom celoplošnom testovaní taktiež nezohľadňovali zdravotné údaje pacienta, ani neboli ľudia prizvaní preukazovať sa predchádzajúcim certifikátom, takže údaj o predchádzajúcom na novom určite chýba na tlačive označenom „certifikát“ .

Je pravdepodobné z údajov na sociálnych sieťach, že odbery robili a vyhodnocovali aj zdravotníci s neukončeným vzdelaním, s ktorými podpísal niekto dohodu o vykonaní práce, ale pred tretím kolom im údajne zavolali, že im nezaplatia za prácu, lebo nemajú ešte ukončené zdravotnícke vzdelanie.

Podľa medializovaných údajov v sobotu 31.10.2020 bolo plošne otestovaných 2 650 000 ľudí na 4880 miestach a testovalo sa cca 12 hodín. To znamená, že na jednom meste bolo otestovaných asi 543 ľudí a  za hodinu 45,25človeka, t. j. asi 1 minúta a 19 sekúnd na človeka vrátane informovaného súhlasu, zápisu údajov, odberu vzorky a spracovania vzorky, čo podľa návodu si vyžaduje čas počkať od 15 do 30 minút.   Čísla vedené samosprávami a čísla vedené MOSR sa v mnohých prípadoch líšia. Hlavne v počtoch a percente pozitívnych výsledkov udáva MOSR vyššie čísla. Známy je otvorený list primátora Myjavy, ale sú mediálne dostupné aj vyjadrenia iných zástupcov miest a obcí.

Tento prepočet  zverejnených čísel jednoznačne spochybňuje reálnosť celkového  počtu vykazovaných počtov otestovaných ľudí. Jasno by do celej veci prinieslo porovnanie čísiel vedených samosprávami a ich sumár , s vykázanými  MOSR. Takisto je namieste kontrola evidencie tak závažných dokladov, ktoré sú nazývané certifikátmi a rozhodujú o osude jednotlivcov, ale aj celých rodín a prežívaní firiem.

Máme za to, že konanie členov vlády SR, ktorí sa prezentovali akciou celoplošného testovania malo prvotný zámer takouto politickou osobnou reklamou mediálne ohúriť celý svet prvenstvom v organizovaní celoplošného testovania a preto  neuskutočnili pred celou akciou širokú verejnú diskusiu s odborníkmi  z praxe a so zástupcami miest a obcí, ktorých sa to týka. Neposkytli adekvátny čas na materiálnu, logistickú a personálnu prípravu. Neporadili sa s odborníkmi pred nákupom testov a následne ani  pri  organizácii a spôsobe testovania, napr. umožnení testov bezpríznakových ľudí s negatívnym údajom o kontakte s chorým človekom u ošetrujúcich lekárov, podľa možností  vo firmách  a vyšetrení príznakových pacientov v mobilných  odberových centrách. Zabezpečiť vopred dôkladné poučenie a pred testom preukázateľný informovaný súhlas testovaných, prípadne možnosť vopred sa objednať do jednotlivých  odberných miest, resp. podľa možností ku svojmu ošetrujúcemu lekárovi obvodnému alebo špecialistovi, ak by sa títo zapojili do testovania.

Na základe horeuvedeného je možná úvaha, či sa nejedná v týchto prípadoch  o zneužitie právomoci verejného činiteľa v zmysle ustanovenia § 326 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej len „zákon“).Keďže nebol dostatočný čas na prípravu tak rozsiahleho projektu, vyskytli sa horeuvedené početné nedostatky, ktoré výsledky testovania kompletne spochybňujú. Nie sú overiteľné ani čísla testovaných, pretože podľa medializovaných  informácií neboli robené adekvátne záznamy v zmysle platnej legislatívy. Prepočítaný čas na jedno vyšetrenie 1 minúta a 19sekúnd sa nejaví dostatočný na to, aby sa reálne mohlo lege artis uskutočniť. Je namieste otázka, či zákon, ktorým si odsúhlasili zvýšenie pokút zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za nedostatočnú zdravotnú dokumentáciu pri opakovaných chybách až na 500 000 Euro, neplatí práve pre tento prípad.

V záujme objasnenia právneho stavu v našom štáte Slovenskej republike a overenia oprávnenosti  úvah verejnosti  by mali konať minimálne prokurátori z úradnej povinnosti tzv. ex offo, nakoľko ide o všeobecne známe skutočnosti, ktoré sú verejne dostupné.

V zmysle ustanovenia § 128 ods. 1 zákona je verejným činiteľom aj člen vlády, pričom pre trestnú zodpovednosť sa vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou.

Škodou je v zmysle ustanovenia § 124 ods. 1 zákona  ujma na právach občanov SR garantovaných Ústavou SR. Viacerí občania  sa dostavili len v dôsledku existenčného nátlaku  sankciami za neúčasť na plošnom testovaní  stanovenými v nariadeniach publikovaných vo Vestníku vlády ( nie v Zbierke zákonov). Testy, ktorými rozhodovali o osudoch ľudí neboli robené za adekvátnych tepelných podmienok , pravdepodobne podľa médií aj nevyškoleným zdravotníckym personálom, v niektorých prípadoch s neadekvátnou kvalifikáciou, bez informovaného súhlasu testovaného, bez validácie výsledku lekárom a bez overiteľného výsledku nazvanom certifikát, ktorý v zmysle zákona certifikátom nie je.

Vzhľadom na to, že nebola verejná diskusia k téme a ostalo veľa otázok nezodpovedaných, ľudia na testovanie odmietali ísť. Premiér sa v priamom prenose priznal, že zámerne vyvinul na občanov nátlak.

Výrobca na stránke WHO uvádza (preklik, resp. pdf. súbor v prílohe), že testy sú určené pre krajiny s malým a stredným príjmom, vyrobené v spolupráci s Nadáciou Billa a Melindy Gatesových, ktorí sa netaja, že  investovali aj do prípravy očkovacej vakcíny . Premiér už avizoval v januári 2021 plánovaný  nákup objednanej očkovacej vakcíny proti SARS CoV-2. 25.08.2020 natočil český premiér Babiš reportáž  zo závodu pri Prahe Novavax, v ktorom plánuje americká firma financovaná Billom a Melindou Gatesovými vyrábať kľúčový komponent –  vakcíny  proti SARS-CoV-2 na 1mld. vakcín, finalizovať sa budú vo Švédsku, firma údajne  vyrába vakcíny na báze nanotechnológií. O úlohe pražského Novavaxu sa rozhodlo 14.8.2020, toho času údajne prebieha tretia fáza klinických štúdií. K odborným otázkam sa vyjadroval vtedy ešte budúci minister zdravotníctva epidemiológ Prof. Prymula.

Firma SD Biosensor prvé šarže nových testov, kde výrobca potvrdzuje validitu na základe   celkovo iba 426 testovaných ľudí v Brazílii a v Indii a testy nie sú ešte ani registrované v ŠÚKL (Štátny ústav kontroly liečiv). Podľa zákona 362/2011 Z.z. v platnom znení §110 o uvedení zdravotníckej pomôcky in vitro( do kategórie ktorých testy patria), §110a a §110b, okrem iných povinností, by mali do 14 dní od uvedenia na trh zažiadať o registráciu s doložením príslušných podkladov a certifikátov. Podľa tlačovej správy na stránke WHO  očakávalo sa, že prvé šarže pôjdu v októbri  do Afrických krajín.

Na stránke WHO je uvedené : „V rámci tohto komplexného  úsilia Nadácia Billa a Melindy Gatesových uzavrela samostatné dohody o objemovej záruke s producentmi rýchlych diagnostických testov (RDT) Abbottom a SD Biosensorom. Tieto dve opatrenia sprístupnia LMIC (krajinám s nízkym a stredným príjmom) 120 miliónov antigénových rýchlych diagnostických testov (Ag RDT) – v cene maximálne 5 USD za jednotku – počas šiestich mesiacov. Tieto testy poskytujú výsledky  za 15–30 minút, nie za hodiny alebo dni a umožnia rozšírenie testovania, najmä v krajinách, ktoré nemajú rozsiahle laboratórne vybavenie alebo vyškolených zdravotníckych pracovníkov na vykonávanie molekulárnych (polymerázových reťazových reakcií alebo PCR) testov.

Testy vyvinuté spoločnosťami Abbott a SD Biosensor sú dobre prenosné, spoľahlivé a ľahko sa administrujú, čo umožňuje testovanie v decentralizovaných zariadeniach zdravotnej starostlivosti . Testy oboch spoločností sú rýchlejšie a lacnejšie ako laboratórne testy, čo umožňuje krajinám zvýšiť tempo testovania, sledovania a liečby ľudí na COVID-19 v mieste starostlivosti, najmä v oblastiach s nedostatočne vybavenými systémami zdravotníctva. Množstvo ďalších Ag RDT je ​​v rôznych fázach vývoja a hodnotenia.

Na zvýšenie odbytu Ag RDT dnes (zverejnené 28.9.2020) Globálny fond oznámil, že uvoľnil počiatočných 50 miliónov USD zo svojho rozpočtu na COVID-19, aby umožnil krajinám s nízkym a stredným príjmom kúpiť najmenej 10 miliónov nových rýchlych testov za garantovanú cenu, s prvými objednávkami, ktoré sa očakávajú tento týždeň, prostredníctvom spoločného obstarávacieho mechanizmu Globálneho fondu.

FIND a WHO spolupracujú na urýchlení vhodného využívania testov podporou výskumu implementácie, ktorý v súlade s usmerneniami WHO optimalizuje použitie Ag RDT vo viacerých LMIC. Zahŕňa to poskytnutie katalytických objemov testov na pochopenie toho, ako sa Ag RDT môžu najlepšie využiť v zdravotných systémoch.

Unitaid a Africa CDC spoja zdroje na zahájenie zavedenia týchto testov až v 20 afrických krajinách od októbra 2020. Táto intervencia v hodnote niekoľkých miliónov dolárov, ktorá v súčasnosti prebehne konečným podpísaním ich správnymi radami, je navrhnutá tak, aby spojila viac partnerov aktívnych  v boji s COVID-19 v týchto krajinách, ako sú CHAI (Clinton Health Access Initiative), Africká spoločnosť pre laboratórnu medicínu (ASLM) a miestne organizácie.“

Uvedené by mohlo nasvedčovať, že ide o podporovaný medzinárodný výskum na občanoch Slovenskej republiky bez informovania a odsúhlasenia použitia testov príslušnými inštitúciami a občanmi samotnými na tento účel.  Výskum zjavne finančne podporuje WHO spoločne s Billlom a Melindou Gatesovými  , aby sa realizovali čo najväčšie počty testov . Ako vyplýva z horecitovaného textu zo stránky WHO  tento výskum má prebiehať počas doby 6 mesiacov a máme za to, že na to je viazaná finančná motivácia garantov projektu.  Navyše sa nedá vylúčiť, že na testovanie je naviazané následné očkovanie, u ktorého sa dá predpokladať ešte väčšia finančná motivácia pre jeho garantov.

Testy sa nakupovali  cez trnavskú firmu, ktorá má údajné vlastnícke prepojenia na ľudí blízkych premiérovi Matovičovi a strane SAS, navyše v rozpore s platným zákonom, mala v čase obstarávania neuhradený dlh voči Sociálnej poisťovni.

Uvedené informácie by mohli nasvedčovať spáchaniu trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe:

 • 266

(1) Kto v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech koná v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe alebo dojedná niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi verejnej dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejnej dražby, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 1. a) a spôsobí ním značnú škodu,
 2. b) z osobitného motívu,
 3. c) ako vyhlasovateľ alebo usporiadateľ verejnej súťaže alebo verejnej dražby, člen privatizačnej komisie, licitátor,
 4. d) a žiada, prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, alebo
 5. e) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 1. a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
 2. b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
 • 267

Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejným obstarávaním tým, že

 1. a) závažnejším spôsobom konania prinúti iného, aby sa zdržal účasti na verejnom obstarávaní,
 2. b) inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti na verejnom obstarávaní, alebo
 3. c) žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti na verejnom obstarávaní,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

V súvislosti s popísanými okolnosťami mohlo dôjsť  v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.   k porušovaniu povinnosti pri správe cudzieho majetku

㤠237

(1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 1. a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
 2. b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 1. a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
 2. b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 1. a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
 2. b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
 • 238

Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

Toto oznámenie podávame za účelom preverenia vyššie uvedených skutočností, ktoré sú v súčasnosti témou odbornej lekárskej i laickej verejnosti. Spoločnosť, aj na výzvy terajšieho premiéra  Matoviča z minulosti, požaduje  preveriť, či  konanie kompetentných nie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a či ich počiny nezakladajú trestnoprávnu zodpovednosť v zmysle slovenských právnych predpisov, nakoľko vyššie uvedené skutočnosti by tomu mohli  nasvedčovať v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v platnom znení . Takisto je dôležité vyjasniť, či sme sa ľudia na Slovensku nestali pod tlakom ambiciózneho premiéra a jeho spolupracovníkov veľkým pokusným laboratóriom, ktoré predbehlo aj Africké krajiny tretieho sveta.

Zároveň žiadam, aby orgány činné v trestnom konaní za účelom zistenia skutkového stavu postupovali v súlade s § 2 ods. 5 zákona č.301/2005 Z. z. ( Trestného poriadku) a aby ma o postupe orgánov činných v trestnom konaní  v zmysle § 197 a § 198 Trestného poriadku, informovali.

S úctou

Mgr. Tomáš Janco, v. r.,

generálny tajomník Slovenskej lekárskej únie špecialistov

Prílohy:

 

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]. UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár