Dezinformácie produkuje masovo aj táto vláda národného ohrozenia a zdierania…

V spoločnosti sa žiaľ zaužívalo, že dezinformácie ako také sú produktom opozície alebo nepohodlných médií. To je ale ťažký omyl. Ak si urobíte denný prieskum, ktorékoľvek provládneho, korporátneho média alebo vyhlásení politikov zistíte, že tvorba dezinformácií sa stala aj nástrojom štátnej politiky.

Na úvod si povedzme čo to vlastne dezinformácia je. Pre objektívnosť si uvedieme názor orgánu štátnej moci  Národného bezpečnostného úradu (NBÚ):

„Pojem dezinformácia zatiaľ nebol v Slovenskej republike kodifikovaný. Väčšinou sa preberajú definície uvádzané v odborných publikáciách či oficiálnych európskych dokumentoch, ktoré sú si podobné a vystihujú podstatu. Dezinformácie zároveň môžu byť súčasťou širšieho procesu informačného ovplyvňovania, ktorý sa označuje pojmom informačné operácie“.

„Informačné operácie môžu okrem cieleného šírenia potenciálne škodlivých informácii zahŕňať aj zber citlivých údajov, podnecovať ľudí k akcii (násilnej alebo nenásilnej) a otvorene alebo skryte propagovať určitú stranu (napríklad štát). Takéto systematické využívanie informačných operácií sa zaraďuje medzi tzv. hybridné indikátory, ktoré sa kombináciou ďalších dvoch indikátorov stávajú hybridnou hrozbou.

NBÚ priznáva, že pojem dezinformácia nebol v SR kodifikovaný. Keďže informácie, ale aj dezinformácie sa šíria prevažne v mediálnom priestore, uvedieme si názor Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR):

„Predmet definície dezinformácie musí byť jasne stanovený. Definícia, ktorá odkazuje na objektívny štandard, ako sú napríklad “objektívne nesprávne informácie” alebo “fakticky nesprávne informácie”, ponúka väčšiu právnu istotu a predvídateľnosť ako definícia, ktorá odkazuje na neurčité pojmy ako sú “nepravdivé informácie”.

Alternatívne médiá boli pred časom zakázané pre údajné šírenie dezinformácií a škodlivého obsahu. Tvrdím, že boli zakázané preto, lebo šírili pravdivé a informácie, ktoré otvárali občanom oči a boli pre tento režim politicky nebezpečné.

Nikto z orgánov štátnej správy, politikov, poslancov totiž nevie definovať čo to dezinformácia je, nikto nie je natoľko erudovaný, aby vedel objektívne posúdiť obsah informácie alebo dezinformácie, nikto nevie zadefinovať čo to je škodlivý obsah a pod.

„Ak pri vyhodnocovaní obsahu chýba zlý úmysel, obsah by sa nemal považovať za dezinformáciu ale za chybnú informáciu. V súlade s tým by sa mali zvážiť rôzne opatrenia, ktoré sú primerané a zabezpečia správnu rovnováhu s ochranou slobody prejavu“.

Informácie alebo aj dezinformácie môžu byť prevzaté alebo originálne (vytvorené autorom).

Pri vyhodnocovaní dezinformácie sa musí brať do úvahy hlavne zdroj, predmet dezinformácie, autor, čas dezinformácie, aktuálnosť, šírenie dezinformácie a skúmanie či šíriteľ dezinformáciu šíri úmyselne alebo nie. Podstatné však je, aby sa dali zabezpečiť faktografické údaje.

V SR chýba napríklad oficiálny subjekt, ktorý by vedel bez pochybností vyhodnotiť či šírená informácia je dezinformácia alebo nie. Tento subjekt by mal mať schopnosť vyvrátiť dezinformáciu. Pritom tu zohráva úlohu aj čas kedy bola informácia resp. dezinformácia podaná. Neraz sa totiž stáva, že po určitom čase informácia vyhodnotená ako dezinformácia sa stane pravdivou informáciou na základe priebehu budúcich udalostí. Čiže nejde o dezinformáciu, ale o schopnosť predpovedať budúce dianie na základe odbornej analýzy. A to je schopnosť, ktorá sa v rôznych štátoch vysoko cení. Na Slovensku nie, lebo u nás štát nevie ani definovať dezinformáciu. 

Čierny Peter bol hodený na NBÚ, ktorý plní úlohu sudcu i žalárnika slobodných médií bez toho, aby vedel objektívne zhodnotiť stav problematiky.

Dokazovanie, že daná informácia je dezinformácia je teda veľmi problematické. A to aj preto, lebo napríklad nepresná informácia nemôže byť vyhodnocovaná ako dezinformácia. Tiež napríklad je rozdiel medzi propagandou a dezinformáciou.

Poznáme tiež zámerne zavádzajúce informácie oznámené verejne vládou alebo spravodajskou agentúrou s cieľom ovplyvniť verejnú mienku alebo vládu v inej krajine. Nemusí ísť o plnohodnotné dezinformácie, ale o také informácie, ktoré sú vytrhnuté z kontextu, sú úmyselne polopravdivé alebo účelovo neúplné.

Zavádzajúce informácie alebo dezinformácie šírené zámerne vládou,  majú za cieľ zavádzať oponentov, odpútavať pozornosť od iných dôležitejších udalostí, vplývať na nepriateľov alebo formovať verejnú mienku.

Dezinformácie by sa potom mohli definovať aj ako nepravdivé alebo zavádzajúce informácie šíriace sa úmyselne alebo neúmyselne, ktoré majú tendenciu zmiasť, ovplyvniť, poškodiť, mobilizovať alebo demobilizovať publikum, verejnosť. 

Aby dezinformácia mohla vzniknúť, musí byť prítomná komunikácia. Dezinformácia môže byť teda výsledok nepravdivej komunikácie, ktorá je šírená nevedomky alebo úmyselne. Ak je prítomný úmysel, dezinformácia je potom účelovo šírená a prezentovaná ako pravda, aby vyvolala nejakú reakciu, ktorá slúži účelu páchateľa. Sleduje nejaký cieľ. Napríklad vládou vypustená dezinformácia, ktorá má za cieľ zmeniť mienku verejnosti, ovplyvniť voľby, ospravedlniť mrhanie finančných prostriedkov, prítomnosť okupačných vojsk na území SR a pod. S týmito sa žiaľ bežne stretávame.

Dezinformáciou sa stáva aj pravdivá informácia šírená v mediálnom priestore hlavne jej prenosom medzi osobami. Ide o pôvodnú prvotnú informáciu, ktorá prejde cez množstvo interpretačných kanálov (osoby). Počas tohto prenosu a zlou interpretáciou,  informácia sa zmení a nadobudne charakter dezinformácie.

Propaganda apeluje primárne na city a predsudky, nie na rozum. Nepracuje len s dezinformáciami, ale aj s pravdou a polopravdami, prípadne informácie zamlčiava. V súčasnosti je jednou z jej najčastejších podôb tzv. spin
doctoring, prekrúcanie reality, v snahe presvedčiť cieľové publikum o tom, že niečo je inak, ako si toto publikum myslí. Ide o manipuláciu s kladením dôrazu na odlišnú interpretáciu skutočnosti tak, aby vyznela pozitívne alebo tak, ako si to niekto želá.
A žiaľ spin doctoring sa stáva pracovnou metódou vládnych predstaviteľov hlavne na Západe a politikov ich lokajských vlád. Napríklad klasický spin doctoring je neustále omieľané tvrdenie Ministerstva obrany USA, že v prípade Ukrajiny ide o nevyprovokovanú inváziu Ruska…Cieľ tejto manipulácie je presvedčiť svetovú verejnosť, že je to tak. Pravda je pritom taká, že je to lož…

Propaganda sa teda dá definovať ako úmyselná manipulácia s informáciami s cieľom vnútiť cieľovému subjektu alebo verejnosti „svoju pravdu“. Ide o takú komunikáciu, ktorá  manipuláciou cieľovej populácie a ovplyvňovaním jej presvedčení, postojov alebo preferencií zabezpečí dosiahnutie takého správania, ktoré je v súlade s politickými cieľmi propagátora.

Sloboda slova a prejavu je zaručená Ústavou SR a príslušnými medzinárodnými dohodami a zmluvami ako i Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, Chartou základných práv EÚ, Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Keďže vláda SR a jej predstavitelia sa pasujú do role jediných spravodlivých pri hodnotení čo je informácia a čo je dezinformácia, uvedieme si niektoré príklady vládnych dezinformácií:

Napríklad na stránke ministerstva obrany je uverejnené nasledovné vyjadrenie Jaroslava Naďa týkajúce sa tzv. DCA dohody s USA:

https://www.mosr.sk/50774-sk/dca-moze-vyznamne-zvysit-uroven-bezpecnosti-slovenska-aj-nato/

„Medzi spojencami ide totiž o úplne bežnú a štandardnú bilaterálnu dohodu, akú má 23 z 30 členských krajín NATO vrátane našich susedov – Poľska a Maďarska a bez ktorej je Slovensko ochudobnené o významné výhody.“

Na tejto manipulatívnej dezinformácii je zaujímavé to, že priamo a vedome poškodila záujmy SR prijatím DCA dohody s USA za spoluúčasti vlády, poslancov a prezidentky SR. Odborný názor Generálnej prokuratúry bol odignorovaný. Nejde ani o štandardnú ani o bežnú dohodu a už vôbec nie o výhodnú. Skôr naopak. Táto dohoda je zbytočnou nadprácou ministra Naďa a jeho ministerstva, ktorá znižuje mieru zvrchovanosti a nezávislosti Slovenska.

Na základe toho môžeme konštatovať, že uvedená dezinformácia bola súčasťou širšieho dezinformačného textu, ktorý mal za následok prijatie DCA dohody s USA, s podozrením na konanie vlastizrady Slovenskej republiky.

https://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-neschvalili-ziadost-general/610434-clanok.html

Ďalšou obzvlášť špinavou dezinformáciou bolo vyjadrenie ministerky Kolíkovej na úmrtie generála Lučanského na stránke:

https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/kolikova-bez-pochybnosti-pripade-lucansky-som-ista-verziou-samovrazde

Kolíková BEZ POCHYBNOSTÍ o prípade LUČANSKÝ: Som si istá verziou o SAMOVRAŽDE!“

Jej vyjadrenie prišlo na šiesty deň po smutnej udalosti. Ako mohla Kolíková bez náležitého vyšetrenia vedieť, že to bola samovražda? Tu už ani tak nejde o dezinformáciu, ale o dezinformačnú sabotáž s cieľom ututlať prípad. Objavujú sa postupne informácie, že mohlo ísť o vraždu Milana Lučanského. Kolíková urobila v prípade mnoho chýb. Najväčšou bola, že v jej komisii, ktorá mala prípad vyšetriť nebol žiadny člen,  ktorý by mohol byť považovaný za odborníka. Výsledok konania komisie považujem preto za neodborný a teda s nulovou výpovednou hodnotou.

Vládne dezinformácie ohľadne úmrtia Milana Lučanského sú veľmi podozrivé. Ich aktéri dávajú príliš najavo snahu o zametenie kauzy pod koberec. Lučanský veľa vedel. Keby zverejnil množstvo informácií o súčasných vládnych predstaviteľoch, vláda by padla. Bola to vražda?  Zomrel preto?

Alternatívne média odhaľujú špinavosti politikov. Preto sú pre vládu nepohodlné. A z mediálneho priestoru násilne vytesňované. To všetko v rozpore so zákonmi SR a EÚ…

Na záver si pozrieme „naslovovzatých“ a samozvaných odborníkov z webu www.konspiratori.sk

Komisia tohto webu spochybnila médiá na základe nimi vytvorených tzv. kritérií. Tieto kritériá sú kompiláciou všetkého možného len nie odborného prístupu k veci preto si ich všímať nebudem lebo by to bolo mlátenie prázdnej slamy.

Pretože za všetkým stoja ľudia pozrel som sa na niektorých vybraných „odborníkov“ z tejto stránky:

Pavol Hardoš, PhD.

Odborný  asistent  v Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, ktorý nadväzuje na tradíciu katedry politológie založenou Miroslavom Kusým, známym ideológom KSČ z 50-tych rokov 20. storočia. a komentátor štvavého denníka SME. Vyštudoval politické teórie na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, čo je Sorosova liaheň „odborníkov“.

Mgr. Tomáš Kriššák

Projektový manažér a komunikačný poradca v Sorosovskej Nadácii otvorenej spoločnosti.

Medzi čestných  členov komisie patrí:

Mgr. Juraj Smatana

Štátny tajomník na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Netvrdím, že nižšie uvedené informácie sú pravdivé, ale sú podozrivé a stoja za preverenie, keď už uzreli svetlo božie. Áno Smatana je podozrivý zo sexuálneho obťažovania študentky…

Možno by nám polícia urobila vo veciach jasno nie? Možno by som posadil Smatanu na detektor lži…

https://snezienkazpovazia.blog.pravda.sk/2016/05/14/preco-pisem-basne/

Filip Struhárik

Naviazaný na štvavé médiá Denník N a SME.

Mgr. Alexej Fulmek

         Čestný člen komisie, „otec“ štvavého média SME, veľká Sorosova ryba, na masírovanie mozgu občana. Za svoje služby si vyslúžil vyznamenanie od ďalšieho Sorosovho kamaráta Kisku. V roku 2021 bol najväčší balík, 34-percentný podiel Petit Press, predaný spoločnosti Media Development Investment Fund. V Petit Press má podiel aj Fulmek. Je takto bližšie zviazaný  a závislý od Sorosa.

Dominika Hajdu

Od roku 2021 vedie Centrum pre demokraciu a odolnosť. Previazaná na organizáciu Globsec, v ktorej sa angažujú hlavne osoby slúžiace slepo NATO a jednostranne propagujú západnú politiku ako jedinú najsprávnejšiu pod vedením USA.

V komisii je ešte viac SMEčkárov  a osôb prepojených na Sorosa.

Väčšina z týchto osôb, ktoré sa považujú za odborníkov na tému konšpiračných médií, je aktívna v oblasti mediálneho vymývania mozgov celej slovenskej populácie vzhľadom k ich záberu. V podstate ide o pobočku SME, DenníkaN, ktorá nemá žiadne právo posudzovať niekoho ako dezinformátorov alebo konšpirátorov, pretože oni nie sú ani nezávislí, ich odbornosť je pochybná a v niektorých prípadoch aj morálka nie je kóšér ako sa povie…Občanom SR by táto skupinka urobila najlepšie, keby skončila svoju manipulatívnu činnosť.

Pravdivé je vyjadrenie klasika: Politikom sa nemá veriť. Politici sa musia kontrolovať.

AUTOR: Z mesta SNP Ivan Štubňa

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zdroj:

(1) https://www.nbu.gov.sk/urad/o-urade/hybridne-hrozby-a-dezinformacie/dezinformacie/index.html

(2) http://www.rvr.sk/zprava-erga-publikovala-spravu-definicia-dezinformacii-a-suvisiace-pojmy

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

 

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply