Ich spôsob života predstavuje vážny sociálny problém

· Čas čítania: 3 min.
Ilustračné foto: Archív Zem&Vek

Jednou z dôležitých otázok, ktorú kompetentné orgány a inštitúcie skôr alebo neskôr budú musieť riešiť, je sociálne neúnosný a alarmujúci nárast cigánskej populácie. Riešenie daného problému sa musí stať hlavnou náplňou a cieľom štátnej populačnej politiky sledujúcej hlavný cieľ, ktorým je podpora rastu a výchovy zdravej a vzdelanej, teda kvalitatívnymi znakmi sa vyznačujúcej cigánskej populácie. Je potrebné čo najskôr si uvedomiť, že základ budúcej stability a prosperity Slovenska nebude prioritne závisieť od množstva obyvateľstva, ale od kvality budúcich generácií. Kvalita v tejto oblasti znamená prírastok jednotlivcov, ktorí sa vďaka dosiahnutej úrovni vzdelania, nadobudnutým a vyznávaným kultúrno-civilizačným hodnotám, získaným pracovným návykom a zodpovednému prístupu k sociálnej realite stanú aktívnymi (funkčnými) zložkami našej spoločnosti, vďaka čomu budú v budúcnosti schopní plnohodnotne nahradiť odchádzajúce generácie.

Žiaľ, súčasné trendy pôrodnosti v prostredí cigánskych komunít, ako aj kvalita cigánskeho dorastu nekorešpondujú so základnými požiadavkami a cieľmi racionálne zameranej štátnej populačnej politiky. Navyše kvalita mladej cigánskej populácie (až na málopočetné výnimky) nezodpovedá vynakladaným prostriedkom, pretože množstvo finančných a materiálnych zdrojov vrátane rodičovských príspevkov smerujúcich do prostredia cigánskych komunít, konkrétne na podporu nezaopatrených detí, sa v prípade veľkého počtu cigánskych rodín míňa účinkom. Rodičia s týmito prostriedkami určenými na zaopatrenie nevyhnutných potrieb pre život svojich detí častokrát nakladajú svojvoľne a nezodpovedne, čo znamená, že ich neposkytujú v plnej miere tým, komu sú určené. V konečnom dôsledku to negatívnym spôsobom ovplyvňuje kvalitu rodinného prostredia, rodinnej výchovy a celkovú starostlivosť o mladú generáciu, ktorá v súčasnosti predstavuje väčšiu časť cigánskeho obyvateľstva. Výsledkom je rastúci počet chorej, v mnohých prípadoch aj mentálne retardovanej, nevzdelanej, zanedbanej, stále častejšie kriminálne sa správajúcej a sociálne neprispôsobivej cigánskej mládeže, ktorá napodobňujúc správanie svojich rodičov a preberajúc ich hodnoty a životný štýl pokračuje v ich šľapajach.

Vypracovaniu presnej evidencie početného stavu cigánskeho obyvateľstva bráni zákon 365/20014 Z. z., ktorý mestám a obciam zakazuje viesť presnú evidenciu Cigánov žijúcich na ich území. Neochota zmeniť túto zákonnú normu má okrem iného aj politický motív. Zistenie, a hlavne zverejnenie skutočného počtu príslušníkov cigánskeho etnika, ako aj pravdivé štatistické údaje o jeho enormnom náraste (viac ako polovicu cigánskeho obyvateľstva predstavujú deti do veku 15 rokov) by pre mnohé zainteresované subjekty i pre širokú verejnosť znamenalo nemilé a šokujúce prekvapenie.

Autor: Štefan Surmánek

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: https://www.zemavek-eshop.sk/

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár