Má Iveta Radičová nárok byť profesorkou?

· Čas čítania: 2 min.
Foto: WIkimedia

Spochybňovanie odbornej spôsobilosti politických oponentov sa stalo v poslednom čase bežnou praxou. Asi najviac to „schytal“ Andrej Danko so svojou rigoróznou prácou. Keď ale ide o to, pozrieť sa do vlastných, liberálnych radov, tak sa akosi nenájde nikto ochotný, kto by to urobil. My sme to urobili za našich mainstreamových kolegov a s pomocou jedného z našich odborných poradcov (keďže s nami spolupracuje pár ľudí z akademického prostredia) sme si posvietili na Ivetu Radičovú, ktorá sa hrdí titulom profesorka sociológie.

Podľa oficiálnych zdrojov Filozofickej fakulty UK požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti uchádzača o vymenovanie za profesora sú (citujeme materiál dostupný na webových stránkach univerzity):

1. Vedecké publikácie a vysokoškolské učebnice
a) jedna vedecká monografia (AAA, AAB, ABA, ABB) a jedna vysokoškolská učebnica (ACA, ACB), vydaná v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve.
b) štyridsať pôvodných vedeckých publikácií v periodikách a zborníkoch (ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD). Domáce zborníky musia byť recenzované. Z tohto počtu musí byť najmenej päť vedeckých publikácií dokazujúcich medzinárodnú dimenziu pôsobenia žiadateľa (kategórie A podľa kategorizácie Akreditačnej komisie).

2. Pedagogické a odborné publikácie
Dvadsať pedagogických a odborných publikácií, z toho dva učebné texty alebo skriptá (BCI). Za odborné publikácie sa považujú aj odborné encyklopédie a slovníky, odborné a umelecké preklady a recenzie.
V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými autormi sa započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH.

Ohlasy na publikačnú činnosť
Minimálna požiadavka na ohlasy publikačnej činnosti uchádzača je štyridsaťpäť (z toho desať zahraničných, optimálne aspoň tri z nich evidované v citačných databázach WoS, SCOPUS, prípadne iné porovnateľné databázy) citácií alebo recenzií uchádzačových vedeckých, pedagogických a odborných publikácií.

Vo vyššie spomínanej databáze SCOPUS, registrujúcej celosvetovo príspevky v relevantných odborných časopisoch, sa dajú nájsť „až“ tri publikácie Ivety Radičovej v priebehu 20 rokov! Ide o publikácie v Journal of Common Market Studies, s impakt faktor (IF) 2,243, Social Research (IF 0,275) a History of European Ideas (IF asi 0,1). IF je niečo ako index vplyvu odbornej publikácie, vyjadruje pomer citácii z daného periodika v indexovaných odborných časopisoch k celkovému počtu publikovaných článkov. IF od 2,0 vyššie sa už považuje za slušný, publikovať v časopise s IF 4,0 a vyšším je prestížna záležitosť. Ale IF s hodnotami 0,2 alebo 0,1, to nie je bohviečo z pohľadu uznania časopisu vedeckou obcou. Samozrejme, bežné periodikum (Zem&Vek, Sme, Hospodárske noviny) má nulový IF, pretože ho nikto vo vedeckej tlači necituje.

Uzáver nech si urobí každý sám. Získať profesorský titul nie je jednoduchá záležitosť a kritériá sú prísne.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár