Návrh je neprijateľný, lebo ho predložila ĽSNS, zamietnuť!

Tagged With: , , , Add Comment

Takto parlament zaobchádza so všetkými návrhmi, ktoré predkladá ĽSNS, bez zreteľa na prínos, úžitok návrhov pre spoločnosť. Pravidlo, že nezáleží na tom, kto hovorí, ale čo hovorí, na Slovensku neplatí…
Blbci sa znova chystajú ostať blbcami, demokrati „demokratmi“, liberáli „liberálmi“, libertariáni tými, čo chcú najmenej štátu a čo najviac práv jednotlivcov…
A nikomu z nich „netrkne“ že do demokratického ústavného zriadenia vnášajú ideológiu, ktorú odmieta Čl.1 odsek 1 Ústavy: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ v časti ideológia. A z ideológie, úplne od cesty, vinia predkladateľov zákona…
No, pokým nerozhodne súd, vo veci charakteru ĽSNS, je riadnou parlamentnou stranou, ale do toho času by som im odporúčal, aby si vo svojich „tisovských“ a „kresťanských“ a „nacionalistických“ a v tom si myslím, že spiatočníckych hlavinkách, urobili poriadoček rovnako, ako by si mali urobiť poriadok v hlavách tí, čo sa vydávajú za liberálov a liberálnych demokratov, či už v parlamente, médiách alebo v ich kaviarňach, a pritom čoraz viac páchnu liberálnym fašizmom…
Základné ľudské právo je právo na život od počatia po prirodzenú smrť a ľudský život je hodný ochrany už pred narodením (Ústava) výnimky a podrobnosti vo veci ľudského plodu určuje zákon o umelom ukončení tehotenstva:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1986-73
Je tu ale aj takáto vyhláška:
§1 Zdravotné prekážky pre umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy
§2 Umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov
http://www.rodicovstvo.sk/intvyhlas.htm
Poznámka – potrat, abortus, výškrab, odsatie plodu (…) nenazývam umelým prerušením tehotenstva, ale umelým (zásah zvonka) ukončením tehotenstva, lebo zásah je nevratný, formulácia zákona je eufemizmus a veciam dávam ich  pravé mená.
Nevhodné pre slabšie povahy:
https://www.cbreurope.sk/uploads/potrat.mp4
Nie, nie, trestné stíhanie nie (!) lebo vražda je vražda a zabitie je zabitie (trestný zákon) a ústavné: „nik nesmie byť zbavený života“ znamená, že opak je možný a platí pre prípady usmrtenia, ktoré zo zákona nie sú trestné…
Umelé ukončenie tehotenstva nie je v zákone definované ani ako zabitie tobôž vražda, takými sa stáva až po narodení dieťaťa, a interrupčný zákon nepokladá do 12. týždňa ľudský plod za ľudskú bytosť, a svojvoľný potrat po 12. týždni má za trestný skutok, ktorý je definovaný inak…
Toľko k radikálom, ktorí chcú svojvoľný potrat označiť ako vraždu. Ibaže nevidia, necítia to, čo prežíva väčšina „normálnych“ žien s „normálnym“ svedomím a rozhodnú sa pre potrat, pričom sú zdravé a je predpoklad, že aj plod ich života je zdravý a bude ako zdravý riadne donosený a porodený…
A sploditeľ (otec) je ľahostajný cynik, egoista a sebec, ktorý „v tom“ nechá ženu samú… (lebo zrazu s tým nemá nič spoločné). Mal, keď si „užíval“ a ona mu „dala“. Podobný postoj ale zaujímajú ženy, ktoré trpia deficitom svedomia a materského citu…
Samozrejme, počet detí, vek a sociálna situácia žien, matiek, v manželstve, osamelých, je predmetom záujmu hodného zreteľa ako plánované chcené, nechcené, žiaduce, nežiaduce materstvo, rodičovstvo…
Je aj predmetom záujmu pre stanovenie dôchodkového veku žien, matiek, podľa počtu riadne vychovaných, vzdelaných a ekonomicky aktívnych detí.
Starostlivosť o hendikepované deti vyžaduje iný režim.

Liberálom a feministkám a „normálnym“ ženám, ale už nadýchnutým toxickým jedom a mémom liberalistického feminizmu, k ich heslám:
„Žena má právo slobodne nakladať so svojím telom!“
„Telo ženy je vlastníctvom ženy!“
Ide o nosné jablko sváru, ktorý do ich myslenia po „Veľkom novembri 89“ postupne vniesla liberalizácia a pluralizácia spoločnosti, za ktorou stojí časť „ľudsko-právnych“ mimovládnych „neziskových“ organizácií takzvaného tretieho sektora a feministických post alebo „nad“ emancipačných ženských hnutí. Nesprávne je aj tvrdenie žien, že muži sa nemajú čo starať do žien, lebo rodia ženy, nie muži; v dobrých prípadoch veruže majú (!), lebo sú potenciálni otcovia a rodičia aj svojich detí…
…s ničím takým ale zákon neráta, čím nepriamo dochádza k porušovaniu práv otcov nenarodených detí…

Milé dámy, schladím vás, brzdite, a vezmite na vedomie, aby v tejto veci vašich bezbrehých práv a slobôd tehotných žien bolo úplne jasno:
Tvrdenie, že žena má právo slobodne nakladať so svojím telom, ktoré jej náleží ako jej vlastníctvo, je lož!
Súčasťou vlastníctva tela ženy, vášho tela, je len jej, vaša, prázdna maternica!
To, čo akom plod vašej lásky a sexu počne svoj život v maternici samodruhej ženy 
(starší výraz pre tehotenstvo, ktorý bol výrazom pre uvedomenie faktu, že žena už nie je sama, predstavuje dve bytosti v jednom tele) tehotnej, gravídnej, tej, ktorá počala, už vlastníctvom tehotnej ženy nie je! Ide o autonómny ľudský plod, v maternici vyvíjajúca sa autonómna, ibaže neplnoprávna a teda bezbranná ľudská bytosť, majúca dvoch autonómnych a svojprávnych rodičov, disponujúcich s vlastnými ľudskými právami a slobodami, včítane rozumu, slobodnej vôle a svedomia. Ľudský plod od jeho počatia nadobúda osobitné ľudské práva plodu, dokonca aj práva nascitura (právo dediť!) ak sa narodí živé…
Samodruhosť znamená aj, že ľudský plod má genetickú výbavu ženy (matky) a muža (otca).
V tele tehotnej ženy sa za normálnych okolností nachádza len po dobu tehotenstva ženy.
Po pôrode s právami dieťaťa a po dovŕšení veku dospelosti s právami dospelej osoby, ktorými ľudská bytosť nadobúda plné základné ľudské, občianske, politické a ostatné a ďalšie postupne nadobúdané akcesorické práva, ak také práva pozná spoločnosť a štátne zriadenie, v ktorom ľudská bytosť ako subjekt a nositeľ takýchto práv žije a splní pre ne zákonné kritériá…
Ústava SR: Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.
Výnimky ustanoví zákon.
Slovenský zákon vyžaduje len žiadosť ženy v lehote do dvanásteho týždňa.
 
Teda aká ochrana?
Zákon je v rozpore s Ústavou SR.

Úzus (dohoda) 12. týždňa, ako hraničného pre slobodné rozhodnutie tehotnej ženy, so slobodnou voľbou ukončiť tehotenstvo je len úzus, dohoda, vložená do zákona, podložená senzibilitou a vnímavosťou ľudského plodu v čase 12. týždňa, a má pôvod vo všeobecnom prijatom názore na vode jednak z pohľadu  medicínskej vedy o ľudskom plode, ontológie a ontogenézy psychiky ľudského plodu a v neposlednom rade humánnej bioetiky etiky „zdola“ (svetská etika) a etiky „zhora“ (kresťanská etika a učenie).
Takmer paralelne ide parlament prejednávať zákon na ochranu zvierat, ktorý je úplne správne postavený na hypotéze, že „Zviera nie je vec ale cítiaca bytosť“.
Samozrejme, živé, narodené.
Ako cítiacu bytosť zákon o umelom ukončení tehotenstva pozná ľudský plod až po 12. týždni. Do toho času je „len“ morulou, blastulou, gastrulou či zygotou, dokonca iba „zhlukom buniek“…
Je tu ale aj takáto judikatúra:
http://www.najpravo.sk/judikatura/rodinne-pravo/rodina-a-manzelstvo/umele-prerusenie-tehotenstva.html?print=1
Hranicou slobody a práv tehotnej ženy je 12. týždeň (prvý z troch trimestrov) až za ňou do „hry“ vstupuje štát a práva (zdravie) ženy, čo je v poriadku a správne, ale…
Podpora pápeža Františka a kresťanov pre obmedzenie umelých potratov bez udania dôvodu je len ilustračná, lebo ochrana počatého ľudského života by mala byť svetskou samozrejmosťou, takže kresťanstvo nie je v tejto veci žiadny konzervatívny a spiatočnícky fenomén, a katolíci nie sú v tejto veci žiadni katolibanci… (kaviarenskí liberáli, slniečkári a vítači, choďte do Afganistanu a tam to skúšajte… zmrdi)!
S odkazom na encykliku Jána Pavla II. Evangelium Vitae: „Akékoľvek umenšenie zla potratu je treba podporiť, ak politik dá verejne na známosť, že je za úplnú ochranu života.“ (Od počatia po prirodzenú smrť).
Poznámka – prirodzenou smrťou nie je smrť ako následok choroby, prirodzenou smrťou je smrť prirodzeným starnutím…

Sú tu stále ženy, ktoré počali a dieťa nechcú (množstvo potratov aj bez dôvodov hodných osobitného zreteľa…).
Takzvané Husákove deti, teda tie deti, ktoré sa rodili v najlepšom období rozvinutej socialistickej spoločnosti, sa rodili, vyrastali, zakladali manželstvá a mali svoj sexuálny život aj mimo manželstva aj v prostredí interrupčných komisií a tie, síce tiež korupčné, mali aký taký „výstražný“ vplyv aj na svojvôľu žien a mužov v manželstve i mimo neho, a čiastočne tlmili nezodpovednosť tých, ktorí, ktoré kopulovali hore-dole, až prišlo „nežiadúce“ tehotenstvo…
Poľské tehotné ženy, dotknuté poľským zákonom, ktorý mal byť ešte prísnejší, ale poľská spoločnosť ho ako už neakceptovateľný návrh odmietla, navštevujú (údajne) potratovú kliniku v Leviciach…
(…potratárska turistika a biznis… aj to je Schengen…).
Súkromná klinika jednodňovej chirurgie Mediklinik Levice:
https://domov.sme.sk/c/20151438/levice-su-mekkou-potratovej-turistiky.html

Hoc štatistiky hovoria o poklese počtov umelých potratov, vplyv naň má aj dokonalejšia ochrana a ženská antikoncepcia, štát ale práve prejednáva veci dôchodkového zabezpečenia pre budúcnosť, lebo slovenská populácia tých socialistických Husákových detí starne a slovenská spoločnosť nemá svojho Husáka. Lebo je zahltená liberalizmom a liberálnym kapitalizmom, ktorý sa dožaduje stále čerstvej pracovnej sily, hoc aj z druhých a tretích krajín, lebo kapitál má demografiu Slovenska „na háku“, stará sa o svoje práva (zisk nad ľudskými právami) a myslí nadnárodne, globálne.
Bielik so svojimi hosťami 21.5. na TA3 riešil budúce slovenské dôchodky a vek odchodu do dôchodku (vážne sa tváriaca fraška).
K návrhu novely zákona o umelom ukončení tehotenstva (mimovládky)
Takmer 50 mimovládnych organizácií a iniciatív a ďalších viac ako 100 občanov vyzýva poslancov a poslankyne Národnej rady (NR) SR, aby nepodporili návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva. Strana ĽSNS ním chce sprísniť potratovú politiku na Slovensku a zakázať svojvoľné a neodôvodnené interrupcie.
Za občanov Slovenska a spoločnosť už rozhodujú mimovládne organizácie?!
Vyzerá to už viac, než len hrozivo – na Slovensku je už pomaly viac mimovládok, ktoré rozhodujú už takmer o „fšetkom“ ako bežných občanov, ktorí sa dostávajú do pozície úplne na vedľajšej koľaji odstavenej menšiny…
Mimochodom, žiadna „ruská“…
Vízia budúcnosti postupnej, prebiehajúcej zmeny charakteru Slovenska prinesie potrebu aj zmeny jej názvu na:
Slovenská mimovládna republika.
Lož„Ženy majú podľa nich právo rozhodovať sa o počte a čase narodenia svojich detí, zároveň taktiež právo na prístup k prostriedkom, ktoré toto rozhodovanie umožňujú. Návrh zákona preto považujú za ostrý zásah do ich osobnej integrity a ich práva na súkromie, ľudskú dôstojnosť, osobnú slobodu a vyznanie.“
Lož: „Upozorňujú tiež, že zákaz interrupcií vedie k nutnosti podstupovať interrupcie v zahraničí, k nebezpečným nelegálnym zákrokom či zvýšenej úmrtnosti žien. Celosvetovo prestavujú interrupcie v nebezpečných podmienkach hlavnú príčinu chronických a často nezvrátiteľných zdravotných problémov. Ročne takto umrie zhruba 80.000 žien.“
Poznámka: Návrh zákona nie je „celosvetový zákon“ (!), mimovládky doň ale „vťahujú“ celý svet, aby ich apelatívny list mal čo najvyšší emociálny, citový (s možnosťou až afektu) a psychologický účinok (vydieranie, manipulácia) ide o slovenský zákon.
Otázka: Koľko nenarodených detí vo svete zomrie v dôsledku interrupcií?   
„V neposlednom rade odstráňme prekážky, ktorým už v súčasnosti ženy čelia pri prístupe k interrupciám, ako sú napríklad čakacie lehoty, povinná ohlasovacia povinnosť či poplatky,“ vyzývajú v liste.
Súčasné ustanovenie, ktoré dovoľuje interrupcie do 12. týždňa tehotenstva, chcú zo zákona vypustiť.
Paragraf 4 zákona označujú ako ohlasovaciu povinnosť, je pre nich prekážkou úplne slobodných interrupcií, a mala by byť úplne zrušená.
http://www.teraz.sk/slovensko/mimovladne-organizacie-i-obcania-krit/326830-clanok.html

Slovensko disponuje maximálne liberálnym zákonom, ktorého dikcia § 4 je úplne jasná:
Žene sa umelo preruší tehotenstvo, ak o to písomne požiada, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia jej zdravotné dôvody.
Stačí, ak si nechcene tehotná žena podá žiadosť, tá sa založí do jej zdravotnej karty a to je asi tak „fšetko“.
Myslím, že by to šlo aj bez dikcie paragrafu 4 (úradná formalita) úplne by stačilo, ak by ako prekážka boli uvedené len „zdravotné dôvody pre a proti“. O iných dôvodoch (vyšší princíp a dobrý záujem spoločnosti) zákon ani nepáchne, teda, úplne by stačila vyhláška na úrovni ministerstva zdravotníctva…
Pozitívne právo nemyslí, necíti, nepozná etiku, morálku, mravnosť, len dikciu zákona.
Právo na život ľudského plodu do 12. týždňa zo zákona neexistuje.
V zákone je čierna diera.
https://www.hlavnespravy.sk/kotleba-nas-navrh-o-sprisneni-interrupcii-odkryje-mnohe-masky-ukaze-kto-je-kto/1408448
https://blog.hlavnespravy.sk/5467/navrh-je-neprijatelny-lebo-ho-predlozila-lsns-zamietnut/

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Juraj Režo

Pridaj komentár

  & Časopis