Petícia za dobrovoľnosť očkovania proti CoViD-19

· Čas čítania: 5 min.
Ilustračný obrázok: Shutterstock

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, v záujme ochrany práv a slobôd  občanov Slovenskej republiky žiadame, aby očkovanie proti CoViD-19 bolo dobrovoľné.

My, podpísaní  občania Slovenskej republiky, rozumieme snahe chrániť zdravie a život občanov Slovenskej republiky proti vírusu SARS-CoV-2.

Napriek tomu trváme na tom, aby bolo v budúcnosti rešpektované právo na slobodný a informovaný súhlas, a aby očkovanie nebolo akokoľvek povinné, vynucované či vynútiteľné a aby neočkovaní ľudia neboli nijako diskriminovaní vo svojich právach a povinnostiach oproti ľuďom očkovaným.

Počas šírenia koronavírusu vláda Slovenskej republiky prijala rad opatrení obmedzujúcich ľudské práva a slobody, pričom niektoré z nich neboli primerané, etické a odôvodnené.

Doposiaľ nedochádzalo k opatreniam zasahujúcim do fyzickej integrity jednotlivca bez jeho slobodného a informovaného súhlasu a s možnými následkami pre jeho zdravie.

V súvislosti s vývojom vakcín proti koronavírusu verejne vystupujú odborníci blízki vláde, presadzujúci povinné očkovanie. Dokonca podmieňujú výkon zamestnania a iných sociálnych činností týmto očkovaním (I.). Toto odmietame.

Nie je prípustné dožadovať sa povinného očkovania, a to aj vzhľadom na krátku dobu testovania. Táto vakcína je úplne nová, testovanie malo vynechané alebo skrátené fázy. Farmaceutická spoločnosť AstraZeneca si presadila imunitu voči hmotnej zodpovednosti za nežiaduce účinky svojej očkovacej látky (II.). Táto vakcína je úplne nového typu, aký doposiaľ nikdy v histórii  humánnej medicíny nebol použitý na ľuďoch. Lekári sa vyjadrujú, že môže spúšťať autoimunitné ochorenia, čo môže mať nepredvídateľné dôsledky na zdraví ľudí. Na Slovensku nie je zavedený žiaden fond na odškodňovanie vážnych poškodení zdravia očkovaním, ako to je  samozrejmosťou v krajinách západnej Európy.

Vakcína nemusí byť účinná kvôli častým mutáciám SARS-CoV-2 (III.) a obtiažnosti vývoja vakcíny na podobné vírusy (doteraz sa nepodarilo vyvinúť vakcínu proti SARS a MERS). V klinických skúškach zvieratá očkované proti SARS po vystavení infekcii ochoreli (IV.). Pri testovaní na zvieratách súčasnej oxfordskej vakcíny (AstraZeneca) všetky testované opice, ktoré boli očkované, sa napriek tomu nakazili SARS-CoV-2 (V.). Očkovanie bude pravdepodobne zbytočné, keďže 40-60% ľudí si už v minulosti vybudovalo imunitu. Výsledky štúdie ukazujú, že po kontakte s vírusom sa vytvára robustná imunitná odpoveď, ktorá predpokladá ľahší priebeh ochorenia pri opakovanom infikovaní. A zároveň ľudské telo má dostatočne funkčný obranný ako aj pamäťový imunitný systém cez T-lymfocity, ktoré vedia udržať pamäťovú stopu po SARS-COV-2 dlhé obdobie; teda nie je dôvod na aplikáciu vakcíny. (VI.).

Pri úmrtnosti na CoViD-19 (doteraz 33 prípadov za polrok) (VII.) v porovnaní s chrípkou (priemerne 900 prípadov za rok) (VIII.) a vzhľadom na to, že len 5% populácie sa dobrovoľne dáva zaočkovať proti chrípke (t.j. 250 tisíc občanov), objem objednaných vakcín (3 milióny) je vysoko pravdepodobne vyhodenými prostriedkami daňových poplatníkov, aj keď obavy z CoViD-19 môžu byť niekoľko násobne vyššie vzhľadom na dennodennú medializáciu šírenia strachu z tohto vírusu.

Pripomeňme si, že z 1 milióna vakcín proti prasacej chrípke bolo podaných menej ako 10% a štát musel zaplatiť za likvidáciu exspirovaných vakcín (IX.).

Nedotknuteľnosť osoby, sloboda svedomia, právo na slobodný a informovaný súhlas i nadradenosť záujmu a blaha ľudskej bytosti pred záujmami vedy a spoločnosti sú hodnoty chránené na úrovni ústavného poriadku. Povinné očkovanie vnímame ako protiústavný krok.*

Vážená pani prezidentka SR, vláda SR, NR SR, MZ SR a ÚVZ SR:

1. Žiadame dodržiavanie základných ľudských práv, Ústavy SR a medzinárodných dohôd v otázke očkovania (a.; b.). Žiadame preto o dobrovoľnosť v rozhodovaní o očkovaní proti CoViD-19, a to u všetkých obyvateľov SR bez  rozdielu veku či príslušnosti k rizikovej skupine.

2. Žiadame o rovnoprávne zaobchádzanie, bez akýchkoľvek obmedzení pre ľudí bez očkovania proti CoViD-19. Týmto žiadame, aby neboli očkovaním podmieňované bežné aktivity, akými sú vzdelávanie, práca a podnikanie, školská dochádzka, cestovanie  a využívanie verejne ponúkaných služieb.

3. Žiadame o povolenie používania v SR len takých vakcín, ktoré prešli všetkými fázami testovania, a to voči placebu. Žiadame o zverejnenie kompletného chemického zloženia (vrátane látok v stopovom množstve a nanočastíc) týchto vakcín a všetkých dokumentov z ich testovania. Takisto žiadame o zverejnenie všetkých údajov o nežiaducich účinkoch vakcín proti CoViD-19.

4. Nesúhlasíme s použitím vakcín, pri ktorých výrobe či vývoji boli použité bunkové tkanivá pôvodne pochádzajúce z umelo potratených ľudských plodov. V tomto bode plne podporujeme Citizengo (X.).

5. Namiesto boja proti CoViD-19 žiadame  opatrenia na podporu zdravia a imunity voči CoViD-19. Žiadame o dostupnosť efektívnej liečby.  Rovnako odmietame vedecky neopodstatnené, až kontraproduktívne opatrenia ako povinné nosenie rúšok, a to špeciálne u školopovinných detí. Štúdie potvrdzujú, že asymptomatické osoby prenášajú ochorenie minimálne alebo vôbec (XI.), rovnako u detí nebol potvrdený žiaden prenos ochorenia (XII.).

Vedecká  štúdia preukázala, že rúška sú efektívne len v prípade, ak ich nosia ľudia so symptómami (kašľúci a kýchajúci). V ostatných prípadoch neexistuje vedecký dôkaz preukazujúci účelnosť nosenia rúška (XIII.). The British Medical Journal publikoval štúdiu o škodlivosti nosenia látkových rúšok (XIV.)V rúškach sa hromadia choroboplodné zárodky, nositeľ je nútený dýchať škodlivé CO2 (XV.), čo ohrozuje imunitu, spôsobuje únavu, znížený výkon, bolesti hlavy, môže spôsobiť odpadnutie, či kožné problémy (XVI.) Toto nariadenie u detí má za následok zníženú sociálnu interakciu, zníženú neverbálnu komunikáciu a iné psychické následky.

I. https://www.postoj.sk/59121/masivne-ockovanie-vo-svete-zacne-na-jesen-slovakov-treba-presvedcit-kampanouPetícia za dobrovoľnosť očkovania proti CoViD-19

II. https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability/astrazeneca-to-be-exempt-from-coronavirus-vaccine-liability-claims-in-most-countries-idUSKCN24V2EN

III. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2767177

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134820301829

IV. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/

V. https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8331709/Oxford-coronavirus-vaccine-does-not-stop-infection-experts-warn.html

VI. https://www.bbc.com/future/article/20200716-the-people-with-hidden-protection-from-covid-19

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420310084

VII. https://zdravoteka.sk/magazin/koronavirus-covid-19-pocet-nakazenych-a-pocet-umrti-slovensko-a-svet-aktualne-statistiky/

VIII. https://dennikn.sk/1264273/na-slovensku-zomrie-nasledkom-chripky-viac-ako-800-ludi-rocne-v-zaockovanosti-sme-na-chvoste-eu/

IX. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/168071-stat-musi-zlikvidovat-vakciny-za-7-milionov-eur/

X. https://www.citizengo.org/sk/lf/180626-odmietnime-vyskum-vakciny-proti-covid-19-zalozeny-na-ludskych-embryach

XI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/

XII. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/29/no-case-child-passing-coronavirus-adult-exists-evidence-review/

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2

XIII. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16441251/

XIV. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4748517/

XV. https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-020-01704-y
XVI. 
https://journals.lww.com/md-journal/FullText/2020/06120/The_adverse_skin_reactions_of_health_care_workers.49.aspx

* Konkrétne v článku 24, odsek 1, kde Ústava hovorí: (1) sloboda myslenia, svedomia náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Považujeme návrh zákona za neprijateľné porušenie slobody myslenia a svedomia.

a. https://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/8576/ustava-slovenskej-republiky8786.html?menu=1280. Keďže podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny v znení Oznámenia Ministerstva  zahraničných vecí SR č. 40/2000 Z.z., sa v článku 5 hovorí, že ,,zásah v oblasti zdravia sa može vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas“, vynucovanie povinného očkovania tento Dohovor porušuje.

b. https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/49019/1/2/oznamenie-c-40-2000-zz-o-uzavreti-dohovoru-o-ochrane-ludskych-prav-a-dostojnosti-cloveka-v-suvislosti-s-aplikaciou-biologie-a-mediciny-dohovor-o-ludskych-pravach-a-biomedicine/oznamenie-c-40-2000-zz-o-uzavreti-dohovoru-o-ochrane-ludskych-prav-a-dostojnosti-cloveka-v-suvislosti-s-aplikaciou-biologie-a-mediciny-dohovorr-o-ludskych-pravach-a-biomedicine

Petíciu môžete podpísať tu: https://www.peticie.com/peticia_za_dobrovonos_okovaniaproti_covid-19

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár