Počas jedného dňa podpísali hromadné pripomienky k návrhom ministerstiev stovky občanov

Pred niekoľkými dňami predložili ministri Tomáš Borec (Ministerstvo spravodlivosti) a Ján Richter (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) do medzirezortného pripomienkového konania dva materiály, konkrétne  Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019.

Za necelý deň hromadné pripomienky k uvedeným dokumentom na stranách ministerstva spravodlivosti podpísali už stovky ľudí.

Podpísaní žiadajú Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním v navrhovanom znení neratifikovať, keďže v článku 2 – Zásada nediskriminácie sa uvádza, že „vykonávanie ustanovení tohto dohovoru…  sa zaručuje bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, akým je …. sexuálna orientácia…“ a v článku 6 – Vzdelávanie detí sa uvádza, že „… zmluvná strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby zabezpečila, že deťom budú počas vzdelávania na prvom a druhom stupni poskytnuté informácie o rizikách sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania …. Tieto informácie … sa poskytujú v rámci všeobecných informácií o sexualite…“

Z uvedeného  podľa pripomienky vyplýva, že po ratifikácii Dohovoru sa bude musieť v SR zaviesť povinné sexuálne vzdelávanie na prvom aj druhom stupni ZŠ vo vyššie uvedenom rozsahu, teda aj o sexuálnom zneužívaní, a to podľa zásady nediskriminácie, t.j. s ohľadom na LGBTI komunitu, resp. ideológiu.

Ďalšie výhrady sú nasmerované k článku 12 – Oznamovanie  podozrenia o sexuálnom vykorisťovaní alebo sexuálnom zneužívaní, článku 13 – Linky pomoci a článku 14 − Pomoc obetiam, kde sa uvádza: „Ak sa rodičia alebo osoby, ktoré majú dieťa v osobnej starostlivosti,  podieľali na jeho sexuálnom vykorisťovaní alebo sexuálnom zneužívaní, intervenčné postupy pri uplatňovaní  článku 11 odsek 1, zahŕňajú… možnosť premiestnenia obete z  jej rodinného prostredia. Podmienky a trvanie takéhoto premiestnenia sa ustanovia v súlade s najlepším záujmom dieťaťa“, pričom pripomienkujúci sa obávajú, že s pomocou následnej aplikácie ďalších nástrojov bude dochádzať k masívnemu odoberaniu detí aj pre malicherné príčiny.

Ďalej uvádzajú, že podľa Dohovoru nie je vylúčené, že môže ísť o odoberanie pred riadnym rozhodnutím súdu o vine či nevine páchateľa – rodiča, o čom podľa nich svedčí, použitie formulácie „možnosť premiestnenia údajného páchateľa“.

A keďže minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák už skôr pozastavil prijímanie Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a otvoril pred jej prijatím priestor na celospoločenskú diskusiu, identický postup požadujú dodržať aj pred prípadnou ratifikáciou tohto Dohovoru.

V pripomienke týkajúcej sa Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 podpísaný žiadajú vypustiť ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, s odôvodnením, že tento dohovor  používa veľmi široko definované pojmy ohľadom toho, čo je považované za násilie a navyše používa  tautologické zdôvodnenie.

Taktiež žiadajú vypustiť záväzok: „do konca roka 2013 ratifikovať Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním“z dôvodov popísaných vyššiea taktiež žiadajú abyslovenská legislatíva nepreberala nórske a iné západné vzory, nevyhlasovala ich prax za dobrú  a prijatím finančnej pomoci z Nórskeho finančného mechanizmu, alebo z prostriedkov z eurofondov sa k tomuto nezaväzovala.

Detaily hromadných pripomienok, nachádzajúce sa na stránkach ministerstva spravodlivosti si môžete prečítať tu resp. tu.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply