Prada má na krku rasistický škandál

· Čas čítania: 4 min.
  • Prada čelí kri­tike za to­var, ktorý má byť údajne ra­sis­tický
  • Lu­xus­nej značke hrozí vy­soká po­kuta a svo­jich za­mest­nan­cov musí vy­ško­liť o ľud­ských prá­vach

Ta­lian­ska módna značka Prada mi­nulý týž­deň v pia­tok z vý­kla­dov svo­jich ob­cho­dov od­strá­nila sadu po­sta­vi­čiek pri­po­mí­na­júce opice. Stalo sa tak po kri­tike na so­ciál­nych mé­diách, po­sta­vičky mali byť údajne ra­sis­tické. „Zná­zor­ňo­vali stre­otypné pred­stavy o čer­noš­ských tvá­rach,“ opí­sal si­tu­áciu v New Yorku Bus­si­nes In­si­der.

Ne­wy­or­ská ko­mi­sia pre ľud­ské práva ozná­mila, že v pia­tok mód­nej spo­loč­nosti po­slala ofi­ciálny list a za­čala voči nej vy­šet­ro­va­nie. Čierno-čer­vené opičky sa stali vi­rál­nymi po tom, ako na ne upo­zor­nila ne­wy­or­ská práv­nička Chi­ny­ere Ezie na svo­jom Fa­ce­bo­oku. Pod prís­pev­kom sa na­hro­ma­dili ti­síce ko­men­tá­rov. Nie­kto­rých ľudí sa vý­zor po­sta­vi­čiek dot­kol osobne, ale mno­hím prišla „dráma“ okolo hra­čiek pre­hnaná a umelo vy­kon­štru­ovaná.

„Je to roz­košné, pá­čia sa mi. Nič ne­na­sved­čuje tomu, že by to mali byť ľu­dia. Majú dlhé ruky a ba­nány. Ak si mys­líš, že sú to na­po­do­be­niny ľudí s čier­nou ple­ťou, tak to zna­mená, že ty máš zlé pred­sudky a si ra­sis­tka,“ na­pí­sal istý Ru­ben Van.

Asis­tenčný ko­mi­sár Sapna V. Raj má iný ná­zor: V čase, keď sa zvy­šujú správy o anti-čier­nej dis­kri­mi­ná­cii a ra­sizme, je hrozné vi­dieť tento druh oči­vidne ra­sis­tic­kého zo­bra­ze­nia a to­varu od Prady. Čierni Ne­wy­or­ča­nia če­lia kaž­do­den­nej dis­kri­mi­ná­cii a pred­sud­kom. Po­sta­vičky tak zre­teľne vy­sta­vené v ob­chode me­dzi­ná­rod­ného ma­lo­ob­chod­ného pre­dajcu, sú v na­šom meste strašné a ne­ľud­ské.“

„Prada Group od­mieta ra­sis­tické zo­bra­ze­nie. Na­priek tomu, všetky po­sta­vičky stiah­neme  z vý­kla­dov aj obehu,“ uviedla spo­loč­nosť na svoju ob­ranu.

Po­sta­vička, ktorá spô­so­bila tento veľký prob­lém, sa volá Otto“ a bola sú­čas­ťou „ro­diny“ rôz­no­ro­dých fi­gú­riek z no­vej ko­lek­cie „Pra­da­ma­lia“. Spo­loč­nosť ich na svo­jej in­ter­ne­to­vej stránke pred­sta­vila so slo­vami: „nová ro­dina ta­jom­ných ma­lič­kých tvo­rov, ktoré sú bio­lo­gic­kou a tech­no­lo­gic­kou sú­čas­ťou všet­kých častí Prady“. Do ob­cho­dov značky sa do­stali už v no­vem­bri. K dis­po­zí­cii bola tiež „Toto“ ver­zia kľú­čenky, ktorá mala žlté a ze­lené za­far­be­nie.

V prí­pade do­ká­za­nia umý­selne mie­re­ného ra­sizmu, hrozí  Prade po­kuta 250-ti­síc do­lá­rov. Ešte pred akým­koľ­vek od­bor­ným po­sú­de­ním, pri­jala ko­mi­sia urých­lené roz­hod­nu­tie o tom, že Prada sa musí be­z­od­kladne ospra­vedl­niť Ne­wy­or­ča­nom a dať  svo­jim za­mest­nan­com ško­le­nie o ľud­ských prá­vach.

https://www.startitup.sk/prada-ma-na-krku-rasisticky-skandal-neuveris-co-si-postavila-do-vykladu/

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].
UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.
ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár