Svetový židovský kongres – totalitárny nástroj presadzovania diktátu vo svete

Foto: WJC/Shahar Azran

V Chorvátsku sa konal v októbri celosvetový židovský kongres. Zvolal globálnych židovských lídrov v reakcii na vojnu medzi Izraelom a Hamasom.  Lídri židovskej komunity z viac ako 40 krajín vyjadrili solidaritu s ľudom židovského štátu na mimoriadnom zasadnutí výkonného výboru Svetového židovského kongresu (WJC), ktorý sa konal v Záhrebe. Pri tejto príležitosti prezident WJC Ronald S. Lauder povedal: “Nech je známe, že židovská diaspóra jednoznačne podporuje občanov Izraela a IDF (Izraelské ozbrojené sily) v týchto náročných časoch. V jednote spočíva naša nezdolná sila.”

Okrem schválenej rezolúcie WJC potvrdzujúcej jednotný postoj organizovaného židovského sveta, predstavitelia WJC predložili kongresu aj akčný plán na posilnenie podpory Izraela.

Akčné položky WJC a pridruženej komunity (v úvodzovkách citácia, kurzívou stanovisko autora):

Okamžité uznanie hrozby: „Všetky vlády, organizácie občianskej spoločnosti a medzinárodné organizácie musia rýchlo a jednoznačne klasifikovať Hamas ako medzinárodne uznávanú teroristickú organizáciu, ak tak ešte neurobili. Oneskorenie takéhoto rozpoznania nielenže podkopáva globálnu bezpečnosť, ale aj povzbudzuje páchateľov“.

Tento obsah je návrhom diktátu svetu bez rozpoznania reality. Tou sú upieranie práva Palestíne na vlastný štát od konca druhej svetovej vojny, nerešpektovanie uznesení BR OSN, okupácia palestínskych a iných území v rozpore s medzinárodným právom, donedávna spolupráca Izraela a Hamasu s cieľom zabránenia vzniku štátu Palestína a pod. Odsudzujem útoky Hamasu, ale odsudzujem aj genocídu Gazy a palestínskych území Izraelom. To, čo sa momentálne deje, je následkom neusporiadania vzájomných vzťahov od konca 2. sv. vojny.

Presadzovanie bezpečného návratu rukojemníkov: „Pre židovské komunity na celom svete je prioritou vyzvať príslušné vlády, multilaterálne organizácie a humanitárne agentúry, aby sa zapojili do sústredeného diplomatického úsilia na zabezpečenie bezpečného návratu rukojemníkov zajatých Hamasom. Títo nevinní jednotlivci, zadržiavaní za hrozných okolností v Gaze, by mali byť v popredí našej obhajoby. Každý život je vzácny a našou spoločnou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby boli rukojemníci bezodkladne vrátení ich rodinám a blízkym“.

Áno Hamas by mal prepustiť rukojemníkov. Ale Židia po celom svete by mali tiež vyvinúť úsilie na zastavenie bojov, zastavenie vojenského besnenia Izraela s následkom viac ako 10 000 nevinných mŕtvych civilov, z ktorých je polovica detí. Súhlasím s tvrdením, že každý život je vzácny, len pripomínam, že nielen ten židovský, ale aj ľudí žijúcich na území, v ktorom Izrael pácha akt genocídy.

Ochrana židovských komunít: Vlády na celom svete musia nielen vyčleniť, ale aj zabezpečiť proaktívne nasadenie zdrojov na zabezpečenie blahobytu židovských komunít a inštitúcií. Za ochranu židovských komunít sa musia zasadzovať aj medzinárodné organizácie“.

Židovským komunitám nikto nebráni žiť podľa svojich tradícií. Problém nastane vtedy, keď začnú utláčať bezprávne iných ľudí a iné komunity. Iné komunity majú také isté právo na život a svoju kultúru ako židovské komunity. Utláčaním iných komunít je aj zasahovanie do zvrchovaných záležitostí iných štátov rôznymi spôsobmi. Napr. MOSSADOM, diplomatickými misiami, mimovládnymi organizáciami, židovskými komunitami ovládajúcimi mediálne prostriedky, diasporou žijúcou v iných krajinách s cieľom ovládať tieto krajiny zvnútra suverénneho štátu. Vlády nie sú povinné zabezpečovať blahobyt židovských komunít. V štáte, v ktorom žijú majú také isté práva ako aj iní občania.

Strategické finančné embargo: „Akákoľvek finančná pomoc plynúca do Gazy by sa mala prísne kontrolovať. Vlády a humanitárne organizácie musia odoprieť zahraničnú pomoc subjektom v Gaze, ktoré majú aj vzdialene potenciál nasmerovať tieto prostriedky na aktivity podporujúce terorizmus. Našou globálnou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby sa pomoc neúmyselne nestala nástrojom terorizmu“.

Treba kontrolovať všetku finančnú pomoc, ktorá má za cieľ podporovať terorizmus po celom svete. Tiež takú finančnú pomoc, ktorá je skrytá a má za cieľ rozvrátiť suverénne štáty sveta. Zničenie suverénneho štátu finančnými prostriedkami napr. v mimovládkach zasahujúcich do riadenia politiky považujem za skrytý terorizmus.

Integrita a zodpovednosť médií: Mediálne organizácie nesú veľkú zodpovednosť. Musia rázne odolávať akýmkoľvek tendenciám relativizovať alebo sympatizovať s Hamasom. Namiesto toho by sa mali zamerať na poskytovanie neprikrášlených faktických správ, pričom by sa mali zdržať vykresľovania teroristických aktivít Hamasu ako akejkoľvek formy legitímneho odporu. Globálne publikum si zaslúži pravdu, nezafarbenú predsudkami.

Médiá musia byť predovšetkým objektívne. Je neprípustné, aby na základe páchania zločinu, podporovali ďalší zločin. Násilie plodí len ďalšie násilie. Médiá musia vytvoriť také tlaky, aby sa čím skôr konflikt skončil a začalo sa nezávislé objektívne vyšetrovanie všetkých zločinov. Hlasy volajúce po mieri nepočuť. Izrael mierové riešenie konfliktu odmieta.

Digitálna ostražitosť: Spoločnosti sociálnych médií zohrávajú neoddeliteľnú úlohu pri formovaní názorov a šírení informácií. Musia byť braní na zodpovednosť za obmedzenie šírenia dezinformácií a obsahu, ktorý oslavuje teror. S veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť a tieto platformy musia byť v popredí pri zaisťovaní online bezpečnosti a pravdy.

Súhlasím s jedinou pripomienkou. Oslavovanie teroru je neprípustné. Je jedno či je páchateľom Hamas alebo Izrael.

Neochvejná globálna podpora: Vyzývame vlády a medzinárodné organizácie, aby rozhodne podporili židovské komunity a Izrael, a to aj napriek nárastu protestov na celom svete, ktoré zdanlivo oslavujú Hamas, jeho činy a jeho teroristickú kampaň. Udalosti zo 7. októbra slúžia ako pripomienka strašných následkov teroru. Vlády a multilaterálne organizácie by mali zakotviť svoj postoj v pravde, spravodlivosti, férovosti a záväzku k bezpečnosti a ochrane nevinných životov.

Teroristické činy Hamasu, ale i Izraela sú neospravedlniteľné. Židovská komunita však nemôže žiadať odsúdenie iba teroristických činov Hamasu a ignorovať teroristické činy Izraela. Útoky Hamasu sú len dôsledkom dlhoročného neriešenia vzťahov ohľadne práva Palestíny na vlastný štát. Preto je potrebné zastaviť boje a rokovať o vytvorení štátu Palestína, ktorý má právo na svoj vlastný štát tak ako aj Izrael. Hranice by sa mali určiť na základe širokého konsenzu svetového spoločenstva a OSN, berúc do úvahy aj historické hranice Palestíny.

Uprednostňovanie bezpečnosti a rešpektu na akademickej pôde: „Univerzity a vysoké školy sú baštami učenia, rastu a otvoreného diskurzu. Musia tiež byť a zostať bezpečnými priestormi pre židovských študentov a učiteľov. Dôkazy o zvýšených útokoch na židovských študentov a akadémiu – po útoku Hamasu a reakcii Izraela – si vyžadujú, aby akademickí administrátori týmto ľuďom poskytli neochvejnú podporu a prijali politiku nulovej tolerancie na oslavu alebo akceptovanie teroru. Vzdelávacie inštitúcie musia podporovať prostredie inkluzívnosti, rešpektu a bezpečia, pričom musia zabezpečiť, aby sa žiadny študent nestal cieľom alebo sa necítil ohrozený z dôvodu svojho náboženského alebo etnického pôvodu“.

Univerzity  alebo vysoké školstvo je nezávislé od politiky a je priestorom pre vzdelávanie študentov na celom svete bez rozdielu. Úlohou učiteľov je poskytnúť študentom odborné nezávislé informácie, prípadne študijný materiál v súlade s históriou a objektívnou pravdou. Skúmanie objektívnej pravdy musí byť založené na všetkých súvisiacich udalostiach, faktoch, skutkovej podstaty alebo objektívnych informácií v danej oblasti. Nesmie byť povyšované ani ohýbané v rozpore s objektívnou pravdou, ani ovplyvňované želaniami politikov alebo iných subjektov.

 Čo dodať na záver? WJC ponúka svetovému spoločenstvu návod čo má robiť jednostranne v prospech Izraela. Svedčí o tom toto vyhlásenie WJC: „Uznesenie a príslušné akčné body budú slúžiť ako základ pre koordinovanú činnosť a obhajobu miestnych židovských komunít voči ich národným vládam, mediálnym organizáciám a príslušným agentúram. WJC bude pracovať na podpore týchto komunít a napredovať v diskusii na medzinárodných fórach vrátane Organizácie Spojených národov a Európskej únie“.

Slovo mier v materiáli nenájdete. Ich stanovisko nechce vidieť podiel viny Izraela na dianí na BV. Dlhodobá kríza, ktorá vznikla v priestore BV je prítomná od skončenia druhej svetovej vojny. A hlavne zásluhou Izraela, ktorý dodnes okupuje cudzie územia a neustále si robí nároky na ďalšie. WJC nevolá po mierovom usporiadaní, ale obhajobe činov Izraela, ktoré v mnohých prípadoch skoro za 80 rokov bolo v rozpore s medzinárodným právom a BR OSN. Východiskom je, aby konečne svetové spoločenstvo začalo riešiť konflikt objektívne bez nadržiavania jednej strane. Základ som uviedol v stanovisku k časti „Neochvejná globálna podpora“.

Pozrime sa v skratke kto vládne WJC:

Ronald S. Lauder, prezident WJC. V rokoch 1983 až 1986 pôsobil ako námestník námestníka ministra obrany USA pre európske záležitosti a záležitosti NATO. Má široké kontakty vo svete ako bývalý diplomat a je naviazaný na americkú politiku. Presadzuje záujmy WJC prostredníctvom vrcholových predstaviteľov USA, čiže nie je nestranný a chýba mu objektivita. Aj z tohto dôvodu USA genocídu páchanú Izraelom na civilnom obyvateľstve Gazy a priľahlých území neodsúdia.

David de Rothschild, predseda správnej rady WJC a výkonný predseda Rothschildovej skupiny, predseda Nadácie na pamiatku Shoah a veliteľ Čestnej légie. (Chairman of the Foundation for the Memory of Shoah and Commander of the Legion d’Honneur). V nadácii sú zastúpení vysokí predstavitelia francúzskej politiky.

Určite to nie je z lásky k Francúzom, ale z predpokladaného dôvodu ovládania politiky európskeho kľúčového štátu. Predpokladaný „styčný dôstojník“ je Alexander Soros. WJC má celosvetovo rozvinutú sieť, ktorou propaguje svoje náboženstvo a ochranu svojich záujmov. To je v poriadku dotiaľ, pokiaľ táto organizácia nezasahuje do suverenity a zvrchovanosti iných štátov s cieľom ovplyvnenia alebo dokonca ovládania ich politiky. A že sa to deje, vidíme žiaľ aj na Slovensku. Občania Slovenska chcú s každým žiť v mieri, ale ako slobodní občania a nie porobení cudzou mocou. Príkladom, že WJC zasahuje do suverenity a zvrchovanosti iných štátov je toto vyjadrenie vytvoreného Židovského diplomatického zboru WJC:

„Židovský diplomatický zbor WJC je vlajkovou loďou programu Svetového židovského kongresu (WJC) pod víziou a vedením prezidenta WJC Ronalda S. Laudera. Tento program posilňuje nové generácie vynikajúcich židovských vodcov. Sme vysoko selektívna celosvetová sieť s viac ako 360 členmi zo 60 krajín, ktorí dostávajú príležitosti, skúsenosti a zručnosti na ovplyvnenie židovských záujmov prostredníctvom diplomacie a verejnej politiky. Naším cieľom je zastupovať a posilňovať židovské komunity a zabezpečiť ich silný hlas v globálnych záležitostiach dnes – a v nasledujúcich desaťročiach“.

AUTOR: Z mesta SNP Ivan Štubňa

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

 

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply