“Testovanie je dobrovoľné, nezabúdajte na to!” apeluje na verejnosť JUDr. Čarnogurský

Foto: facebook

Právnik JUDr. Mag. Ján Čarnogurský mladší na sociálnej sieti zdôrazňuje, aby verejnosť nezabúdala na to, že celoplošné testovanie na COVID-19 je dobrovoľné. Na vyjadrenia politikov o tom, že polícia, prípadne ozbrojené sily budú na budúci týždeň kontrolovať certifikáty občanov o negativite na koronavírus reaguje právnou argumentáciou:

 “Ak vás zamestnávateľ nepustí do práce bez ukázania covid testu, ide 𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐤áž𝐤𝐮 𝐯 𝐩𝐫á𝐜𝐢 𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐞 𝐳𝐚𝐦𝐞𝐬𝐭𝐧á𝐯𝐚𝐭𝐞ľ𝐚 podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce. Vy pracovať chcete, ale zamestnávateľ vám bráni. Zamestnávateľ vám musí zaplatiť počas doby, po ktorú vás nepustí do práce bez testu, náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku. Ak vás nepustí zamestnávateľ do práce kvôli nepredloženiu testu, nie je to prípad prekážky v práci kvôli karanténe, pretože test mu nemusíte predložiť ani v prípade, ak nemáte povinnosť karantény. Nie vždy musí byť osoba bez testu v karanténe a ani osoba, ktorá test má, ho nemusí zamestnávateľovi ukazovať, hoci karanténu mať nemusí. V prípade prekážky v práci kvôli karanténe by zamestnávateľ mohol tvrdiť, že je to prekážka na strane zamestnanca. To však nie je váš prípad. Ako dôvod nepredloženia testu treba zamestnávateľovi uviesť, že nie ste mu povinní test, týkajúci sa vášho zdravia ukazovať, nemusíte mu ani oznamovať, či test máte alebo nie. Iba mu oznámte, že si uplatňujete svoj nárok na náhradu mzdy. Pokiaľ vás bude zamestnávateľ tlačiť do neplateného voľna, oznámte mu, že s neplateným voľnom nesúhlasíte.“

V objasňovaní pokračuje: Mnoho rodičov sa na mňa obracia s prosbou, ako riešiť situáciu, keď nechcú svoje dieťa vystaviť plošnému testovaniu. Nechcú ho nechať stáť hodiny vonku, v zime, daždi, robiť nezmyselný zákrok len preto, aby sa dostalo na vyučovanie. Čo teda robiť?

  • Školy vôbec nemôžu vyžadovať covid test od desaťročných detí, aby ich pustili na vyučovanie. Na takéto konanie ich neoprávňuje žiaden zákon. Školy, naopak, musia poskytovať povinnú školskú dochádzku.
  • Ak pracovníci školy bránia deťom bez covid testu navštevovať školu, porušujú zákon. Podľa § 19 školského zákona, nikoho nie je možné oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Podľa § 211 ods 1. lit. e Trestného zákona, kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že bráni jej v povinnej školskej dochádzke, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  • Rodičia môžu pokojne dať trestné oznámenie.”

Je čas brániť sa štátnej šikane. Spísal 𝘿𝙀𝙎𝘼𝙏𝙊𝙍𝙊, ako sa brániť, ak nechcete absolvovať covid test, ktorá nazval politickým:

“1. Niektorí zamestnávatelia iniciatívne tvrdia, že keď vyžadujú covid test od osôb na pracovisku, že vykonávajú opatrenia na odstránenie nebezpečenstiev a zároveň vydávajú pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, (§ 5 ods. 2) a odstraňujú nebezpečenstvo a ohrozenie (§ 6 ods. 1). Takýto postup zamestnávateľa však neodstraňuje nebezpečenstvo nákazy, pretože covid rýchlotest vykonávaný v rámci plošného testovania identifikuje iba 1/5 skutočne covid-pozitívnych osôb, ostatné pozitívne a nákazlivé osoby s negatívnym testom predstavujú práve zvýšené nebezpečenstvo pre pracovníkov. Preto je vyžadovanie kovid rýchlotestu nespôsobilé splniť uvedené zákonné ustanovenia, takže nie je možné covid test vyžadovať na základe uvedených ustanovení.

2. Iní iniciatívni zamestnávatelia tvrdia, že zamestnanec je povinný podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci (§ 11 ods. 2 lit. i), a podľa nich kovid test je takouto prehliadkou. To je očividný nezmysel. Ani pri lekárskej prehliadke nie je nikto oprávnený odoberať vzorky telesných tekutín z nosa bez výslovného súhlasu pacienta. Covid test nie je povinnou súčasťou lekárskej preventívnej prehliadky. Úkony na lekárskej prehliadke vyžadujú taktiež informovaný súhlas pacienta, ktorý sa pri covid teste neposkytuje. No a najmä, covid test nie je predsa povinný. Takže nie je možné vyžadovať covid test ani na základe uvedeného ustanovenia.

3. Podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci teda zamestnávatelia požadovať od zamestnancov predloženie covid rýchlotestu nemusia, a ani dosť dobre nemôžu. Covid test je dobrovoľný a nie je dostatočne spôsobilý odstrániť nebezpečenstvo nákazy. Ak však zamestnávateľ napriek uvedenému vyžaduje covid test podľa uvedených ustanovení a zamestnanec ho nepredloží, ide sa o prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnancovi prináleží náhrada mzdy.

4. Významnejšie je však ustanovenie, ktoré pred pár dňami poslanci dali do zákona 355/2007 o ochrane verejného zdravia. Podľa § 12 ods. 2 môže hlavný hygienik zakázať alebo obmedziť výkon povolania u chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých, že sú chorí, pričom podľa § 48 ods. 4 môže hlavný hygienik zakázať alebo obmedziť prevádzku zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb. Hlavný hygienik taktiež môže uložiť povinnosti zamestnávateľom prijať hygienické opatrenia na pracoviskách vrátane zákazu vstupu zamestnancov alebo iných osôb na pracoviská alebo do iných priestorov zamestnávateľa.

5. Pán hlavný hygienik Mikas tieto ustanovenia už aj využil, podľa jeho opatrenia OLP/6911/2020 majú zamestnávatelia vyžadovať PREUKÁZANIE absolvovania 10-dňovej karantény ukončenej covid-testom alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice starším ako 10 dní od osôb, ktoré sa VRÁTILI ZO ZAHRANIČIA. Inak má zamestnávateľ odoprieť pracovníkovi vstup na pracovisko.

6. Toto opatrenie Hlavného hygienika je v rozpore so zákonom. Zákon síce umožňuje hlavnému hygienikovi obmedziť a zakázať výkon povolania nejakým osobám, nie je však oprávnený prikázať zamestnávateľom, požadovať od zamestnanca ukázanie covid testu. Predloženie covid testu nemôže požadovať od zamestnanca ani sám hlavný hygienik, a už vôbec nemôže na vyžadovanie predloženia kovid testov hygienik poveriť iné osoby, navyše súkromné.

7. Prikázať zamestnávateľovi, aby vyžadoval predloženie covid testu zamestnancom ako dôkaz absolvovania karantény, hlavný hygienik na základe uvedených ustanovení nemôže. Zamestnávateľ však covid test dobrovoľne vyžadovať môže, na základe tohto protiprávneho opatrenia hygienika. Jedná sa síce o očividne protizákonné opatrenie hlavného hygienika, pokiaľ ho však Ústavný súd nezruší (a to sa ešte dlho nestane), tak je platné. Hlavný hygienik týmto opatrením výrazne prekročil svoje právomoci. Kým však bude za to môcť byť postihnutý, karanténa skončí.

8. Dôležité je vedieť brániť sa, ak zamestnanec covid test NEPREDLOŽÍ. Nie je to žiaden priestupok a ani trestný čin. Pán premiér a nejaký veľmi múdry pán minister povedali, že je to vraj prekážka v práci na strane zamestnanca a preto má zamestnanec vraj neplatené voľno a musí si platiť odvody. Vôbec páni nezdôvodnili, prečo by to mala byť prekážka v práci na strane zamestnanca. Zamestnanec pracovať chce a aj očividne môže.

9. Takže, presný opak je pravdou. Ak zamestnávateľ vyžaduje od zamestnanca covid test a zamestnávateľ odoprie zamestnancovi vstup na pracovisko, ak covid test nepredloží, je to prekážka v práci na strane ZAMESTNÁVATEĽA. Preto zamestnancovi prináleží náhrada ušlej mzdy. Zamestnanec predsa prácu vykonávať CHCE a covid rýchlotest navyše nie je ani dostatočne spôsobilý preukázať, že zamestnanec nie je covid pozitívny alebo chorý, pretože kovid rýchlotest je veľmi nespoľahlivý.

10. Najmä, plošný covid rýchlotest je dobrovoľný, takže jeho predloženie nemôže byť dôvodom na odopretie vstupu na pracovisko, pretože ho jednoducho, zo zákona, nikto mať nemusí. Nie je možné od zamestnanca vyžadovať niečo, čo nemusí mať. Zamestnávatelia, ktorí ho vyžadujú, hoci je dobrovoľný, a nedovolia bez neho pracovníkom pracovať, musia pracovníkom nahradiť ušlú mzdu, pretože sa jedná o ich prekážku na strane zamestnávateľa.

Zamestnanec má veľa dôvodov, pre ktorý nemusí ísť na covid test, a to nielen preto, že je dobrovoľný. Pri testovaní čaká spolu niekoľko hodín veľa osôb, riziko nákazy covidom je veľké. Odberoví pracovníci nemenia po každom odbere vzoriek rukavice, pretože ich nemajú dosť. Čakanie vonku pri nízkych teplotách bez pohybu je nebezpečné, ľudia sa môžu nakaziť chrípkou alebo iným sezónnym ochorením. No a najmä, aj keď niekto má negatívny kovid rýchlotest, ako povedal pán premiér, aj tak má byť radšej v karanténe, pretože test má vysokú chybovosť. Stojí tento cirkus vôbec za to?” pýta sa oprávnene.

„Podľa zákona nie je žiadny policajt a ani žiadny štátny orgán oprávnený požadovať informácie o vašom zdravotnom stave a predloženie výsledku vášho testovania, ba ani potvrdenia o absolvovaní covid testu. Okrem slovenských zákonov sú zdravotné informácie chránené aj európskou legislatívou GDPR,“ upozorňuje Čarnogurský. „Dôležitý je najmä dôvod, pre ktorý by si policajt vyžiadal váš covid test. Záleží aj, či ste v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov alebo inde. V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov sú niektoré výnimky z platného zákazu vychádzania podmienené pred 1. novembrom preukázaním sa platným covid testom. Sú to výnimky, umožňujúce vám napr. ísť do práce alebo za podnikaním, alebo na poštu, či kúpiť si noviny. Dodal, že tieto výnimky nariadenie vlády viaže na predloženie covid testu. „Preto, ak ste mimo domu v týchto okresoch a policajt sa vás pýta na dôvod opustenia domu, musíte uviesť iný dôvod opustenia domu ako ten, na ktorý je potrebný covid test, ak nechcete policajtovi covid test ukázať. Takým dôvodom je napríklad nákup potravín alebo liekov.“

To je podľa slov advokáta „finta zo strany vlády“, aby si obyvatelia týchto okresov mohli uplatniť niektoré ľudské práva iba pomocou predloženia covid testu, čím si podľa neho nepriamo vynucuje otestovanie.

„Je to taká skúška, ako ľudia zareagujú na podmienenie niektorých ľudských práv otestovaním sa. Ak by sme sa domáhali zrušenia príslušného vládneho nariadenia pre rozpor s Ústavou alebo medzinárodnými zmluvami, trvalo by to veľmi dlho, dlhšie, ako platnosť zákazu, uvedeného v nariadení vlády č. 290/2020 Zz,“ upozorňuje.

JUDr. Čarnogurský ďalej píše, že ak bude občanovi uložená pokuta v správnom konaní, môže sa brániť na súde, a ak budete vytrvalý, možno dosiahne, aby o prípade rozhodoval Ústavný súd alebo Európsky súd pre Ľudské práva: „Bude to však vyžadovať veľa energie a zastúpenie advokátom.“

“Nepredloženie testu nie je ani priestupok a ani trestný čin, veď testovanie je dobrovoľné. Prinajhoršom budete mať neplatené voľno a možno si budete musieť zaplatiť odvody za pár dní. Nie je to dôvod na výpoveď. Niektoré zdravotnícke povolania však z povahy veci predpokladajú, že nemôžete byť v práci nákazliví, takže odpoveď pre vás, ako sa vyhnúť dramatickým následkom nepredloženia testu, je komplikovanejšia a presahuje miesto, ktoré mám vyhradené pre tento status. Veľmi závisí od konkrétnych okolností.“ vysvetlil advokát. „Staršie deti už majú nariadené distančné vzdelávanie, nepotrebujú test. Škola je povinná poskytovať povinnú školskú dochádzku. Po 8. novembri majú byť pravidlá života zase iné. Uvidíme, čo naša vláda vymyslí,“ oprávnene sa obáva JUDr. Čarnogurský.

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zdroj: facebook Ján Čarnogurský, 28.10.- 29.10.2020

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected] UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply