Viacnásobná manipulatívna lož dúhy a jej spojencov. Ďakujeme, my ne-pride-me

Tagged With: , , , , , Add Comment

V sobotu 14. júla 2018 sa v Bratislave popoludní uskutoční ďalší z Dúhových pochodov, organizovaný Občianskym združením Dúhový Pride, ktorý sa má usilovať o „lepší život ľudí“ tzv. dúhovej LGBTI „komunity“ alias na údajných základných ľudských právach Slovenskom neuznanej, utláčanej a diskriminovanej „menšiny“, ktorú príde aj tento raz podporiť, tak ako aj minulý a predošlý rok jej predchodkyňa Dubovcová, ľudsko-právne „neochvejná“ verejná ochrankyňa práv a „práv“ Mária Patakyová (za Most-Híd)…

Zrejme nebude chýbať ani cirkvou neuznaný teoretik „teológie rodu“ Ondrej Prostredník:

Toto je séria denníkmi N, SME a Pravda, a ľudsko-právnych mimovládok, takzvaných „neziskoviek“ a ich verejných mediálnych manipulatívnych a zavádzajúcich lží:
Lož prvá a hlavná (od ktorej sa odvíjajú ostatné a po nej ďalšie): „Dúhový PRIDE Bratislava s odkazom My nikam neodchádzame – PRIDEme odštartuje o 13:00 na Hviezdoslavovom námestí s cieľom upozorniť na nenaplnené základné práva a slobody, vrátane uznania partnerstiev LGBT komunity.“ Jej súčasťou je aj lož, že im ide len o registrované partnerstvá. To je len začiatok ich tradičnej salámovej metódy, ktorej skutočný cieľ sú manželstvá párov rovnakých pohlaví, uznanie „jednofarebnej rodiny“ adopcií detí a legalizácia surogátnych materstiev (viac tu):  
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/476633-pre-pochody-budu-v-sobotu-v-bratislave-bezpecnostne-opatrenia/
https://bratislava.sme.sk/c/20867433/sucastou-duhoveho-pride-bude-bezplatne-testovanie-hiv.html
https://bratislava.sme.sk/c/20851662/tradicna-farebna-prechadzka-po-bratislave-bude-14-jula.html?ref=av-left
1. „Dúhový PRIDE Bratislava 2018 nadväzuje na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.“
To je falošný výklad rovnosti všade vo svete tam, kde sú organizované takéto pochody. Nemá oporu o definíciu základných ľudských práv.
2. Zároveň takto upozorňujú verejnosť a politikov, že „sú tu a ich základné práva a slobody, na rozdiel od väčšiny štátov Európskej únie, nie sú naplnené“.
3. Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti, nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie.
To je lož! Správajú sa ako „pouličný“ politický subjekt spolu so „Slušným Slovenskom“, a na ten účel im denníky SME a N poskytujú mediálny priestor pre manipuláciu najmä nepoučenej laickej, politickej, ale aj (!) odbornej verejnosti.
To je v poriadku, ale asi tak „fšetko“.
Tým, že Slovensko nepozná a z dobrých dôvodov sa zdráha prijať inštitúty registrovaných partnerstiev a manželstiev aj pre páry rovnakého pohlavia, tobôž manželstva žiadnym spôsobom neporušuje základné ľudské práva homosexuálov, lezieb a ostatnej dúhy, ktorá si hovorí inakosť. A preto nie je ani na mieste, v slovenskom kontexte hovoriť a písať o diskriminácii! Ňou by bolo, a porušením práv, ak by Slovensko takéto inštitúty poznalo, a neumožnilo by taký zväzok ktorémusi páru, bez dôvodov, hodných osobitného zreteľa, čo by bol dôvod, aby takéto podozrenie z porušenia práva riešil ESD alebo ESĽP, ktorý by, ak by zistil, že bolo porušené právo a zákon, zaviazal Slovensko uviesť vec do právneho stavu, ktorý zodpovedá slovenskému právnemu poriadku.
Dúhová loby ale vedome a úmyselne nerozlišuje základné ľudské práva od akcesorických práv.
Denník SME manipuluje verejnosť, publikuje hoaxy a fejky, a tak (ale aj inak!) spochybňuje svoju dôveryhodnosť „slobodného a nezávislého“ média, za aké sa vydáva a kódex korektnej (serióznej) žurnalistiky.
Denník SME a Denník N sú spolitizované noviny, správajúce sa ako politické strany zo spektra liberálov, šíriace neomarxistickú ideológiu, najmä myšlienky sociálnej filozofie Frankfurtskej školy…
Inakosť je inakosť (odchýlka, od normálu, deviácia) a normalita je normalita (hetero štandard).
To, že „inakosť“ bola vyňatá zo zoznamu psychiatrických chorôb (APA) a chorôb všeobecne (WHO), neznamená, že ide o stav (prirodzenej) normality, z pohľadu definície pojmu normalita, ktorú nekvalifikovane ale vedome a úmyselne umelo otvárajú a rozširujú…
Otvárajú a rozširujú aj pojem rod a rodina.
Okrem toho, o chorobách sa vo vedeckom a korektnom (serióznom) medicínskom svete nehlasuje, tobôž pod násilným tlakom!
Inakosť, ktorou sa sami nazývajú, potvrdzujú, že inakosť je inakosť a nemôže byť rovná a totožná s normalitou.
Aby vás už neklamali, nezavádzali a nemanipulovali, a rady to robia zmienené médiá, ale vedome-nevedome aj odborníci a „tiež odborníci“ na ľudské práva, právnici a ústavní právnici, a s nimi „tiežprávnici a tiežústavní právnici“aby ste s istotou našli cestu zo situácií, keď výsledkom ich stretnutia stretnutia vzniknú najmenej tri právne názory, tak vo veciach ľudských práv také neexistuje, teda, zapamätajte si (toľko aj na margo referenda o rodine 2014 a ústavného zákona o definícii manželstva):
1. Rod poznáme mužský, ženský a stredný;
2. Referendum nie je možné vo veciach základných ľudských práv, pretože ich nie je možné odňať, odcudziť, zameniť, zmeniť ani obmedziť, výnimky, ktoré uvádza ústava, môže ustanoviť len zákon;
3. Minimálne základné ľudské práva s právom na život nadobúda ľudská bytosť už v tele (maternica) tehotnej ženy ako ľudský plod (dokonca právo dediť, ak sa dieťa narodí živé) ostatné základné práva nadobúda po pôrode (práva dieťaťa) práva, vekom a spôsobilosťami (občianske, politické, náboženské…);
4. Práva, nie základné, možno k základným právam pridať, alebo ich nadobudnúť, napríklad, uzavrieť manželstvo, ako doplnkové, akcesorické, právo, napríklad, právo uzavrieť manželstvo, ak také právo existuje a pozná ho právny poriadok, alebo, právo (oprávnenie) viesť motorové vozidlo…
…samozrejme spoločenský význam oboch akcesorických (doplnkových) práv ich nadobudnutím z ústavy a zákona, je neporovnateľný.
Vodičák aj manželstvo sú práva, ktoré možno nadobudnúť ale aj o ne prísť (odňatie oprávnenia, rozvod).
Základné ľudské práva sú neodňateľné, nescudziteľné a nezameniteľné!
4. Manželstvo a registrované partnerstvo nie sú základné ľudské práva (!);
Je teda v úplnej a legálnej kompetencii a práve každého suverénneho štátu, teda, aj Slovenska: definovať inštitút manželstva ako zväzok muža a ženy a rodinu, založenú takýmto manželstvom ako kľúčový základ zdravého a trvalo dobre udržateľného štátu; toto vyplynulo aj z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veci Coman, Rumunsko, ale aj nedávneho rozsudku Najvyššieho správneho (kasačného) súdu ČR v podobnej veci;
5. Výhrady LGBTI loby, že heterosexuálnym manželstvom sú porušované princípy rovnosti práv všetkých ľudí, v časti rovnaké zaobchádzanie, sú rovnako lož a nemajú ľudsko-právny ani právny základ.
Ľudia vôbec nie sú si rovní ani inak (!), čo je scestné tvrdenie á la „Liberté, fraternité, égalité“, ako chronicky choré dedičstvo VFR, na následky ktorého môže zaniknúť celá západná aj európska civilizácia, počnúc kolískou západnej „slobodnej Európy“ Francúzskom a pokračujúc ďalšími (Nemecko, Belgicko, Holandsko…)
Takto nedefinovali rovnosť ani komunisti (ani vo sne by im to nenapadlo). Ide o posun od rovnosti pred zákonom k všeobecnej rovnosti, ktorá reálne ako základné ľudské právo v praxi ani neexistuje a je len teoretická hypotéza.
To je falošný výklad ľudských práv v časti rovnosť práv, príznačný pre „novú ľavicu“ neomarxistov.
Ombudsmanka Mária Patakyová je v časti práva gay a dúhovej „komunity“ nekompetentná, jej účasť na Gay Pride je osobný dúhový aktivizmus, ktorý je v rozpore s preambulou Ústavy SR a Článkom 1 Ústavy, ktorého dikcia je:
„Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu“ v časti rodová ideológia.“
Ombudsmanka a jej osobný (!) dúhový aktivizmus je v rozpore s Ústavou a so zákonom o verejnom ochrancovi práv, jej oprávneniami, povereniami a právomocami (čítajte, hľadajte, nenájdete, ide o osobnú neprípustnú ideologickú a politickú „nadprácu“ ombudsmanky, politickej nominantky strany Most-Híd, pričom verejný ochranca práv má byť apolitický a nadstranícky):
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564
Symbol dúhy je spájaný s rozmanitosťou LGBT komunity už od 70. rokov 20. storočia. Samotný pochod bol inšpirovaný tzv. Stonewall nepokojmi v roku 1969, keď sa LGBT osoby začali brániť proti policajnému zásahu voči nim a vyjadrili svoju nespokojnosť so zaobchádzaním polície s nimi. Prvý dúhový pochod sa na Slovensku uskutočnil v roku 2010.
Je tu dôvodná a oprávnená požiadavka, že vešať dúhovú vlajku z okna kancelárie verejnej ochrankyne práv alebo z okna ministerstva zahraničia je neprípustné, pretože dúhová vlajka nie je štátna vlajka ako symbol slovenskej štátnosti.
https://bratislava.sme.sk/c/20851662/tradicna-farebna-prechadzka-po-bratislave-bude-14-jula.html#ixzz5L1OlG8Bp
Svojím dúhovým aktivizmom útočí na slovenské ústavné zriadenie.
Takzvaná „dúha“ alebo LGBTI „komunita“ nie je
a/ „komunita“,
b/ ani „menšina“.
Ľudsko-právne dokumenty pojem LGBTI komunita nepoznajú a nepoznajú ani pojem „sexuálna“ menšina, dotkuté (postihnuté) osoby sú označovaní/é/ ako LGBTI (…) ľudia, ktorí svojou rôznorodosťou klastra rôznych odlišných sexuálnych orientácií a preferencií nevykazujú definičné znaky rovnorodej menšiny!
Dôvod – jedným zo znakov menšiny je jej rovnorodosť a homogenita (rasová, etnická, národná a národnostná menšina). Nič viac ani menej! Hypoteticky, ani telesne či duševne postihnutí sa nevyhlasujú za menšinu, hoc sú nedostatočne napĺňané ich základné ľudské práva a majú právo na zvýšenú pozornosť a záujem zo strany politikov a verejnosti. Argument Andreja Lúčneho (Inštitút ľudských práv, s kolegyňou Krempaskou odovzdávali predsedovi parlamentu Dankovi anti-cenu Homofób roka), že však aj pre hendikepovaných vozíčkárov sú odstraňované bariéry, neobstojí, pretože je s inak „zdravými“ osobami LGBTI neporovnateľný „nepozorným“ aktivistom uniklo, že osoby patriace k „dúhe“ jedným dychom označujú ako zdravé a normálne a druhým (Lúčny) za hendikepované…
Danko, Krempaská, Lúčny (IĽP) odovzdávajú predsedovi parlamentu anti-cenu Homofób roka:

Sám „vyhlasovateľ vojny kresťanom“ Peter Weisenbacher, šéf Inštitútu ľudských práv neprišiel, poslal len emisárov, zrejme „zbrojí“ z vládnych a zahraničných zdrojov a aj asignačnej dane…

https://www.ta3.com/clanok/1131380/tb-po-odovzdani-anticeny-homofob-roka-a-dankovi.html
Inštitút registrovaného partnerstva ani manželstva všeobecne, nie je základné ľudské právo, a takým nie sú ani adopcie detí.
Garantujem vám, že ak by bolo porušené základné ľudské právo čo len jednej osoby dúhy, tak Európsky súd pre ľudské práva si proti Slovensku s radosťou vysúka rukávy a pomädlí ruky.
Garantujem vám, že Slovensko v žiadnom prípade neporušilo ani neporušuje základné ľudské právo čo len jednej, jedinej osoby LGBTI (…) dúhy.
Fakt, že manželstvá párov rovnakého pohlavia pozná už 14 štátov Európy, nech vás nijako nemýli, pusťte z hlavy, Slovensko tým nie je vôbec viazané.
A toto platí aj pre vec ratifikácie Istanbulského dohovoru.
V štátoch, ktoré aj s ich občanmi uznali manželstvá párov rovnakého pohlavia a ratifikovali Istanbulský dohovor, prebehla úspešná ideologická, politická a mediálna manipulácia, aj prostredníctvom „mimovládneho neziskového“ sektora…
Ďakujeme, my neprídeme.
https://blog.hlavnespravy.sk/6415/viacnasobna-manipulativna-loz-duhy-a-jej-spojencov-dakujeme-my-ne-pride-me/

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Juraj Režo

Pridaj komentár

  & Časopis