Vládna koalícia, parlament a reparát voči „neziskovkám“

· Čas čítania: 12 min.
Foto: Archív

Vodou na mlyn časti nikým nevolených mimovládnych „neziskoviek“ (MNO) preberajúcich moc v štáte bola vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Vplyv časti mimovládneho sektora, majúceho politické ambície, je dnes viac, než pred vraždou, chránený a podporovaný zahraničím. Legitímna slovenská vláda je pod zvýšeným tlakom, a prostredníctvom MNO riadenej a manipulovanej verejnosti, stráca vlastnú svojprávnosť, legitimitu, dôveryhodnosť a občiansku dôveru.
Toto si vláda ale ľahostajne a nezodpovedne zavinila sama, lebo vo veci MNO nekonala a nekoná tým, že niektorým mimovládkam, napojeným na zahraničie a s nimi prepojený mediálny, najmä liberálny „slovenský“ mainstream, umožnila a umožňuje politizáciu ich programov a činnosti a napĺňanie osobných politických ambícií zamestnancov MNO, ktoré sa dnes správajú ako politické subjekty, pričom ako opozičné politické strany sa správajú aj denníky SME a N, a keďže voči nim nevyvodila prostredníctvom svojho ministerstva vnútra žiadne konzekvencie, teda, sama vláda nekonala a nekoná v súlade so zákonom, čím sa tak niektoré MNO stali neriadenou a nekontrolovanou liahňou politikov a samotných politických subjektov, ktoré sa uchádzajú o politickú moc v tomto už takmer nesvojprávnom štáte.
Na tomto pozadí sa sformovali aj dnes nové opozičné politické subjekty, trebárs priamo z mimovládneho prostredia je Beblavého SPOLU alebo „zozbieranci“ s SaS (najmä renegát SaS M. Poliačik, ušlý k Progresívnemu Slovensku, lebo SaS nie je preň dostatočne liberálna) a dychtivo čakajú na predčasné alebo riadne parlamentné voľby, aby nám písali a schvaľovali „ich a naše“ zákony.
Pod vplyvom mimovládneho sektora je aj MPSVaR a jeho Odbor rodových rovností a rovnakých príležitostí, a ministerstvo spravodlivosti (agenda rodovej ideológie a „dúhy“ v garancii už bývalej ministerky Žitňanskej).
Rodová a multikulti neo liberálna ideológie je vnášaná „zvonka“ do vzdelávania a výchovy detí a mládeže, kam sa aj mimo súhlas ministerstva školstva infiltrujú mimovládni aktivisti, školiaci deti a mládež k tolerancii k všetkým inakostiam, presahujúcim štandardnú hetero normu, a k cudzincom, imigrácii a imigrantom, a to po dobu riadneho školského vyučovania, a to aj mimo a nad rámec štátnych programov vzdelávania…
Na Slovensku sa proti týmto aktivitám už zdvihla vlna odporu zo strany rodičov a zákonných zástupcov detí, lebo vraj, „…akési tety a ujovia k nim chodia do tried cez vyučovanie…“, čo je v rozpore s právom rodičov a zákonných zástupcov maloletých detí na dobre informovaný súhlas v súbehu s právom na uplatnenie výhrady vo svedomí, najmä v časti sexualita, sexuálna a rodová výchova pod maskou výchovy k rodovej rovnosti…
Mimovládky prosto prekračujú rámec svojich určení a činností definovaných zákonom, a stávajú sa z nich neo marx-leninské agitačné skupiny, páchajúce násilie na slobodnej vôli a svedomí žiakov, rodičov, učiteľov a riaditeľov škôl…
Ministerstvo vnútra (Kaliňák) zanedbalo kontrolu činnosti MNO a časť z nich sa dostala mimo citovanú dikciu § 2 odsek 1 a 2 (písmená a – i) Zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby:
(1) Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
(2) Všeobecne prospešné služby sú najmä
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-213
Zákon teda definuje neziskovú organizáciu ako právnickú osobu, poskytujúcu všeobecne prospešné služby v súlade s najlepším verejným záujmom, ústavou, zákonmi a národno-štátnym záujmom štátu, ktorá doplnkovo napomáha štátu napĺňať potreby a záujmy tých osôb a skupín, ktoré štát inak nevie dostatočne uspokojovať saturovať, a tieto osoby a skupiny si vedia vo svojich veciach pomôcť samé s prispením štátu (vládne príspevky v súlade so zákonom o MNO a asignačná daň) v súlade s citovaným zákonom.
Zákon ale nepozná MNO, ktoré vykazujú politickú činnosť a aktivity, majúce zároveň politické ambície, prekračujúce hranice štátu (financovanie, feedback), presadzujúce a získavajúce v oblasti styku s verejnosťou, vládou a jej orgánmi záujem pre zahraničný subjekt, ktorý tieto MNO zastupujú a ktorého úlohy, zadania a požiadavky plnia.
Nejde len o občianske združenia ale aj o politické think-tanky.
Prekvapilo ma, že Miroslav Číž prijal pozvanie do ďalšej z nevyvážených relácií Večera s Havranom, ktorá vykazovala znaky tej, kde si ako traja proti jednému dali Šimečka s Dobšinským a Havranom na večeru Borisa Koróniho:
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13042/118896#9
https://www.hlavnespravy.sk/chmelar-veceri-havranom-ned-e-vladnych-nevladnych-organizaciach-i-pavlovi-demesovi/1378224

Rada pre vysielanie a retransmisiu ani rada RTVS nekonali, nekonal a nekoná ani súčasný generálny riaditeľ RTVS.
Tieto mimovládky sa infiltrovali do RTVS a v súčasnosti v nej prebieha vnútorná „revolúcia“. Práve aj pre nečinnosť slovenskej vlády a parlamentu…
Slovenská vláda dnes stojí pred vlastnou nesplnenou úlohou, a má to dnes o to ťažšie, že po dvojnásobnej vražde je „podchytená“ pod medzinárodným dohľadom a sledovaná zahraničím…
Stojí pred zadaním a otázkou – či je schopná riešiť si svoje vlastné národno-štátne veci a záujmy sama, bez zahraničného dohľadu, vlastne, zahraničného protektorátu?
Novela zákona o MNO by sa mala zamerať nielen na mimovládky financované Open Society Foundation (George Soros) ale aj na iné a tieto typy takzvaných „slovenských vládnych-nevládnych neziskoviek“ financovaných západným zahraničím:
Národná nadácia pre demokraciu (NED) je súkromná, nezisková nadácia, ktorá sa venuje rastu a posilňovaniu demokratických inštitúcií na celom svete. Každý rok NED robí viac ako 1 600 grantov na podporu projektov mimovládnych skupín v zahraničí, ktoré pracujú na dosiahnutí demokratických cieľov vo viac ako 90 krajinách. Financuje ju Kongres USA.
https://www.ned.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_Democracy
Vládna organizovaná mimovládna organizácia ( GONGO ) je mimovládna organizácia založená alebo sponzorovaná vládou s cieľom podporovať jej politické záujmy a napodobňovať občianske združenia a občiansku spoločnosť doma alebo propagovať jej medzinárodné alebo geopolitické záujmy v zahraničí. GONGO sú vlastne „vládne nevládne organizácie“.
https://en.wikipedia.org/wiki/Government-organized_non-governmental_organization
Slovenská vláda by pri prejednávaní zákona mala parlamentu predložiť správu ministerstva vnútra, ktoré registruje mimovládky tretieho sektora, o činnosti „neziskoviek“ s ich zoznamom a prehľadom účelu a prínosu ich pôsobenia na Slovensku vo vzťahu k Ústave SR a vnútorným a vonkajším národno-štátnym záujmom a potrebám Slovenska.
Slovenská vláda má vo veci tretieho mimovládneho sektora na svojom stole ale aj z pohľadu oprávnenej slovenskej občianskej spoločnosti hmlu alebo tmu, čím si škodí sama a škodí aj Slovensku.
Takzvanú otvorenú spoločnosť si vieme budovať a rozvíjať sami, bez pričinenia cudzích osôb a mocností. A za svoje.
Parlament by mal vedieť aj od MPSVaR, ktoré OZ, venujúce sa ženám v núdzi, nedostali finančný príspevok, lebo odmietli (!) Istanbulský dohovor, a ako sú nastavené kritériá pre jeho priznanie?
A kto najviac tlačí na ratifikáciu Istanbulského dohovoru, čo je jednou z príčin, pre ktoré sa postu ministerky spravodlivosti vzdala pani Žitňanská, ktorá ho za Slovensko v roku 2011 podpísala?
A či Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí MPSVaR nevládnu a nediktujú svoju agendu a následne legislatívu feministické organizácie?
A ktoré mimovládky stoja za agendou Štátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv a Akčného plánu pre ochranu a podporu „práv dúhy“ (LGBTI)?
A či táto pestrá a dúhová agenda je v súlade s najlepším záujmom slovenskej spoločnosti, čo je podmienka a zmysel platného zákona o mimovládkach?
Mimochodom – verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová mala za prvý štvrťrok 2018 ústne predniesť a písomne predložiť správu o činnosti inštitútu verejného ochrancu práv, čo sa nestalo a pýtam sa – prečo?
Svojím osobným dúhovým aktivizmom porušuje zákon o VOP a dúhovou vlajkou bude mávať aj na tohtoročnom dúhovom Pride. Médiami znovu prebehne „prehánka“ trvajúca tri dni aj s cestou, a to bude asi tak „fšetko“.
Parlament, jeho výbor pre ľudské práva, vláda, nik, nekonajú…
Predseda vlády Pellegrini v piatok, zjavne spokojný, oznámil ľudu, že situácia vo vláde a spoločnosti je dnes stabilizovaná. Tak, aj to by sme mali…
V profile činností, verbálnych a neverbálnych prejavov aktivistov, najmä z prostredia takzvaných ľudsko-právnych MNO, je teoretická láska k blížnym a praktická nenávisť k osobám a skupinám s iných, nie liberálnych ale konzervatívnych názorových spektier, pričom jej zdrojom sú slniečkári, vítači a „papieroví kvičiaci bojovníci“ proti intolerancii, xenofóbii, homofóbii, a najmä spoločná nenávisť k kresťanom a kresťanským hodnotám, známa ako kresťanofóbia, a v tejto veci by už tiež, pokým je ešte čas, než sa medzi sebou začneme na námestiach a uliciach vzájomne mydliť, konečne spozornieť vláda, parlament, ministerstvo vnútra a OČTK…
Najmä tieto MNO vykonávajú svoju činnosť v rozpore s vyššie citovaným § 2 odsek 1 a 2 (písmená a – i) Zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách, poskytujúcich všeobecne prospešné služby, lebo, to nie sú verejno prospešné služby ale činnosti proti verejnému záujmu a spoločenskému dobru tým, že sú zdrojom trvalého spoločenského napätia a rozkolu v spoločnosti.
Citovaný zákon nepozná štvavé a diskriminačné fašistické kampane extrémnej novej ľavice vyvolených proti tým ostatným.
Vládna koalícia dostala od politických „extrémistov“ ĽSNS druhú šancu. Je ňou po druhý raz predložený návrh novely zákona o MNO z dielne poslancov politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Marian Kotleba, Milan Uhrík, Rastislav Schlosár, Martin Beluský a Ján Kecskés).
Dňa 7. marca 2018 do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má číslo tlače 900 a je zverejnený na stránke NR SR.
Návrh zákona už bol predložený už 23. 09. 2016. Prijatý v prvom čítaní však nebol z dôvodu nedostatočného počtu hlasov poslancov potrebných k jeho prijatiu.
https://www.hlavnespravy.sk/slovensky-navrh-zakona-fara-opat-navrhnuty-na-prijatie-v-nr-sr/1365758
Návrh novely zákona sa opiera sa o americký zákon FARA (Foreign Agents Registration Act) platný od roku 1938. Zákon umožňuje americkej verejnosti a zákonodarcom identifikovať osoby, ktorých cieľom je ovplyvňovať americkú verejnú mienku, politiku a zákony. Bol odozvou na veľké množstvo zástupcov nemeckej nacistickej propagandy pred 2. svetovou vojnou v USA. Zákon platí aj pre politické strany, pôsobiace na území USA, majúce materskú stranu v cudzej krajine.
Zákon vyžaduje, aby agenti zastupujúci záujmy cudzích mocností v „politickej alebo kvázi-politickej oblasti“ zverejnili svoj vzťah s cudzou vládou a informácie o súvisiacich činnostiach a financiách. Zákon USA vyžaduje pravidelné zverejňovanie všetkých činností a financií zo strany ľudí a organizácií, ktoré sú pod kontrolou cudzích vlád, organizácií alebo osôb mimo Spojených štátov amerických. Zákon FARA však pozná viaceré výnimky pre organizácie venujúce sa náboženským, charitatívnym, akademickým, vedeckým alebo umeleckým činnostiam. Sú USA totalitný štát? To hádam nie!
Ak neziskové organizácie tvrdia, že predložený zákon je zásterkou pre obmedzovanie ich práva na slobodu prejavu, klamú, lebo zákon prinesie len ich verejnú transparentnosť, pričom sloboda prejavu ním nebude dotknutá.
Vzhľadom na situáciu na Ukrajine, historickú skúsenosť otvoreného a potvrdeného politického pôsobenia mnohých mimovládnych organizácií v 90. rokoch na Slovensku a stále aktuálneho ovplyvňovania v prospech stále užšej integrácie, migrácie z tretieho sveta a s ňou ideológie multikulturalizmu a paralelne rodovej ideológie je žiaduce, aby z dôvodu transparentnosti a ochrany národno-štátnych záujmov podobnú legislatívnu normu prijala aj Národná rada Slovenskej republiky.
Štatút a postavenie mimovládnych organizácií vylučuje ich politickú činnosť. Podľa § 5 zákona 83/1990 nesmú vykonávať funkciu štátnych orgánov, ani ich riadiť:
„Združenia nesmú vykonávať funkciu štátnych orgánov, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Nesmú riadiť štátne orgány a ukladať povinnosti občanom, ktorí nie sú ich členmi.“
Takéto mimovládne skupiny sú zahraničím používané na presadzovanie svojich vlastných politických a geopolitických záujmov.
Ide o MNO, presadzujúce rodovú ideológiu a ideológiu multikulturalizmu, čo je flagrantne v rozpore s preambulou a Čl. 1 odsek 1 Ústavy SR o ideológii a náboženstve.
Slovensko je slobodný a demokratický štát, ktorý si ctí ľudské práva. Slovensko nemá v preambule ústavy a v Ústave liberalizmus ako nosnú štátnu ideológiu. Liberalizmus je infiltrovaný a vnášaný do vedomia občianskej spoločnosti a štátnych politík západným zahraničím, a je v priamom rozpore s preambulou ústavy, jadrom ústavy a národnoštátnymi záujmami Slovenska.
Ide o ideológiu falošných ľúbivých a zmyslovo príjemných slobôd, vedúcich k zničeniu európskej civilizácie a kultúry, likvidáciou národnej a osobnej identity ľudí, k zničeniu pojmu národ a rodina, čo vo fáze post demokracie prinesie novú diktatúru a tretiu totalitu. A to sú zadania a úlohy takzvaného tretieho mimovládneho „neziskového sektora“ financovaného „filantropickým“ zahraničím…
Lebo všetci vraj chcú len naše dobro. Hmm…
Za odmietnutie návrhu zákona na jeseň 2016 hlasovali prevažne poslanci liberálneho razenia v priamom alebo nepriamom spojení a napojení na mimovládky, ktorých sa zákon týka.
Ak vláda, vládna koalícia a parlament náležitým spôsobom znova predložený zákon „nespracujú“ ako svoj „reparát“ a neprijmú, tak „ulica“, manipulovaná mimovládkami, voči ktorým druhý návrh zákon smeruje, by mala byť vymenená ústavu chrániacim „diktátom tej ulice“ ktorá má má legitímne ústavné právo a povinnosť danú ústavou, na obhajobu a ochranu vlastných a oprávnených ľudských práv a slobôd, vnútorných a vonkajších národnoštátnych záujmov Slovenska v zmysle preambuly Ústavy a Článku 1 odsek 1 tej istej Ústavy SR, a v krajných prípadoch, ktoré nastanú, ak parlament neprijme navrhovaný zákon, aj v opore o dikciu Čl. 32 Ústavy SR:
„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“
Doplnkové odkazy a odkazy na zdroje
Tu nájdete texty návrhu novely zákona a dôvodovú správu:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6732
Miroslava Číža si dávajú na večeru Michal Havran, Pavol Demeš a Juraj Rizman:
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13042/154166
Dotknuté zákony:
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-213
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-83
Iné názory:
https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/466326-zbabelci-a-sorosove-zoznamy/
https://www.hlavnespravy.sk/chmelar-veceri-havranom-ned-e-vladnych-nevladnych-organizaciach-i-pavlovi-demesovi/1378224
Americký zákon FARA – o registrácii zahraničnej kancelárie (agenta) a jeho iné prijaté varianty:
http://www.institut-inp.sk/271/zakony-na-kontrolu-cinnosti-mimovladnych-organizacii/
Maďarsko si ide svojou cestou, bez zahraničnej „pomoci“:
https://www.etrend.sk/ekonomika/sorosova-nadacia-podlahla-z-madarska-odchadza.html
O tom, ako, kadiaľ a kam, pričom zvažuje Berlín, sa Sorosova nadácia OSF a jej filiálka v Maďarsku definitívne rozhodne v máji…

Zdroj: https://blog.hlavnespravy.sk/4669/vladna-koalicia-parlament-a-reparat-voci-neziskovkam/

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

One Response

  • Zas Rezo! A zas clanok plny zdrojov, plny sily. O akych konspiracnych mediach tu bluzni mainstream? Toto je priam podklad pre obzalobu vlady z vlastizrady! Naco volime poslancov? Naco si platime vladu a prezidenta? Nedokazali by sme to bez nich lepsie? Toto je vydobytok civilizacie 21 storocia? Ten clanok neprezentuje sukromny nazor! Prezentuje overitelne fakty! Preco su ludia taki slepi a hluchi, aj ked citaju a pocuvaju vsetko co sa mihne na nete? Asi nemaju radi pravdu, ale peniaze. Ale to je ich prekliatie. Problem je, ze na to pridu vzdy prilis neskoro – vacsinou az ked sa pozeraju smrti do oci.

Pridaj komentár