Za verejnú kritiku alebo podporu politikov hrozia vysoké pokuty

Add Comment

Oligarchovia a štandardní politici ovládajúci od roku 1989 Slovensko môžu pokojne spávať. Všetci sympatizanti politických strán a občianski aktivisti, ktorí sa donedávna k politike verejne vyjadrovali, alebo ju inak ovplyvňovali, musia byť podľa nového zákona zaevidovaní. V opačnom prípade im hrozia vysoké pokuty.

Skutočnej politickej opozícii s nedostatkom peňazí dnes v slovenskej volebnej kampani zrejme nepomôže ani ochota niektorých ľudí pracovať bez nároku na odmenu. Zákon, ktorý predložilo Ministerstvo vnútra SR, totiž určuje nové pravidlá pre všetky druhy volieb, vrátane vedenia volebnej kampane a financovania politických strán. Po niekoľkomesačnej diskusii za účasti politickej opozície a tretieho sektora ho v máji 2014 schválila Národná rada SR a účinnosť nadobudol 1. júla 2015.

Podľa nového zákona je v čase určenom na volebnú kampaň zakázané vykonávať akúkoľvek dobrovoľnú činnosť neregistrovaných subjektov na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií a kandidátov. Slováci tak postupne strácajú niektoré demokratické výdobytky novembra 1989, vrátane možnosti vyjadriť rôznymi formami svoj nesúhlas s politikou. Pred blížiacimi sa voľbami by preto neregistrovaní občania o politike na verejnosti radšej nemali zbytočne rozprávať. Niekto by to mohol nesprávne pochopiť ako protizákonnú volebnú kampaň.

Zakázané je tiež svojpomocne tlačenie a následné šírenie vlastných letákov a plagátov dobrovoľníkmi, keďže uvedené aktivity sú podľa nového zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach charakterizované ako bezodplatné plnenie. Takúto formu pomoci môže politická strana prijať len na základe primerane uzatvorenej písomnej zmluvy.

Pokuta od 300 eur do 1 000 eur dnes hrozí každému, kto bez toho, aby bol Štátnou komisiou riadne zaregistrovaný, vykonáva činnosť v prospech alebo neprospech politických subjektov a kandidátov, alebo ich po uplynutí volebného moratória na verejne prístupnom mieste propaguje, najmä slovnými prejavmi, umiestňovaním volebných plagátov alebo poskytovaním vecných darov.

V nadväznosti na zákon o volebnej kampani sú tiež stanovené ďalšie byrokratické prekážky, ktoré výrazne obmedzujú aktivity dobrovoľníkov. Do účtovníctva politickej strany, respektíve limitu tri milióny eur určeného zákonom pre politickú stranu na jej volebnú kampaň, sa musí započítať rozdiel medzi obvyklou cenou a hodnotou daru alebo inej dobrovoľnej činnosti uvedenej v zmluve uzavretej s dobrovoľníkom. Politická strana musí viesť v rámci volebnej kampane evidenciu všetkých aktivít dobrovoľníkov a ich predpokladanú hodnotu. Získané údaje sú povinnou súčasťou jej záverečnej správy o celkových nákladoch na volebnú kampaň.

Slovenská politická scéna je dnes vďaka novým pravidlám vydaná napospas tvrdým komerčným princípom, ktoré evidentne znemožňujú spravodlivú politická súťaž. Prisluhovači vládnucej oligarchie si bez problému dokážu zaplatiť politickú reklamu v televízii, rádiu, novinách, ako aj množstvo bilboardov a vyjadrenia údajných odborníkov. Naopak, pre normálne a poctivo žijúcich občanov s priemernou mzdou sú podobné výdavky na politickú kampaň takmer nemožné.

Znepokojenie nad novým zákonom o politickej kampani vyjadrili tiež viacerí odborníci. Predstavitelia slovenského Parlamentu právnikov, ktorého hlavným cieľom je pomáhať zlepšovaniu právneho povedomia spoločnosti, vo svojom oficiálnom stanovisku k predmetnému zákonu pri jeho druhom čítaní uviedli:

„Návrh zákona so svojím obmedzením nekončí iba pri občianskych združeniach a treťom sektore, ale zasahuje do práv jednotlivca. Čiže do práv každého občana SR. Takýto zákon by tak v prípade jeho platnosti a účinnosti v čase volebnej kampane umlčal celé Slovensko. Je absurdné, aby osobám na ulici, v hostinci, obchode alebo vo vlaku zákon zakazoval diskusiu či polemiku o dianí v ich obci, regióne či v štáte. Je rovnako absurdné, aby zakázal v čase volebnej kampane médiám prinášať informácie o registrovaných kandidátoch či registrovaných politických stranách, v ktorých by poukazovali na ich škandály, milenecké aféry, predražené či netransparentné verejné obstarávanie atď. Takýto návrh zákona považujeme za protiústavný a v rozpore s radom medzinárodných dokumentov, ktoré Slovenská republika ratifikovala. Ide o právny predpis, ktorý svojou úpravou obmedzujúcou slobodu prejavu počas volebného obdobia vo väzbe na konanie politických subjektov vracia právny poriadok do čias budovania svetlejších zajtrajškov.“

S prihliadnutím na aktuálny vývoj na Slovensku sa teda môže zdať celkom logické aj porušovanie nespravodlivých pravidiel (zákonov). V politickom boji o moc je väčšinou zbytočné odvolávať sa na spravodlivosť a toleranciu, najmä pokiaľ víťaz určuje konečné pravidlá. Každá metóda, ktorá vhodne prispieva k odstráneniu politických nedostatkov, preto môže byť opodstatnená.

Zatiaľ nám ostáva len nám dúfať, že aj keď nám dnes na Slovensku údajne chýbajú finančné prostriedky na slušné mzdy pre učiteľov, sestričky a ďalších pracujúcich, vďaka plánovanému vyčleneniu takmer 100-miliónov eur na vyzbrojenie a zvýšenie počtu policajtov (o cca 2500) bude predvolebná kampaň skutočne spravodlivá. Do akej miery však vysoké pokuty a viac policajtov naozaj pomôžu zlepšiť životné podmienky Slovákov, to ukáže až budúcnosť.

Marián Mišún
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis