Za zdravé Slovensko: Iniciatíva zodpovednosti a nádeje

· Čas čítania: 4 min.
Ilustračné foto: Marcel Jančovič / Shutterstock

Stále sa zhoršujúci stav zdravia a celkový pokles úrovne životaschopnosti súčasnej populácie Slovenskej republiky prejavujúci sa jej starnutím a hrozbou vymierania – čo objektívne potvrdzujú vedecké dôkazy, klinické skúsenosti aj štatistické údaje – nás núti konštatovať, že prežívame krízový stav ohrozenia našich základných životných záujmov, ktorý si vyžaduje neodkladné zásadné systémové zmeny. V tomto zmysle naliehavo

VYZÝVAME

štátne orgány a inštitúcie SR, všetky vedecké pracoviská, morálne a odborné autority zo všetkých oblastí nášho národnoštátneho života ako mienkotvorné osobnosti, aby všetky svoje sily, schopnosti a celý svoj tvorivý potenciál sústredili a zamerali na vytvorenie „Národného programu obnovy zdravia a novej motivácie rozvoja slovenskej spoločnosti“ – ako strategickej doktríny záväznej pre všetky subjekty pôsobiace v našom štáte – a uplatnili svoj spoločenský vplyv na jej presadzovanie do života!

Hlavnou úlohou je – zastaviť súčasné negatívne trendy a navrhnúť riešenia na ozdravenie pôvodných prirodzených zdrojov našej tradičnej vitality.

Cieľom je vytvoriť predpoklady a podmienky na prijatie zásadných systémových opatrení zabezpečujúcich náš zdravý vývoj a perspektívnu budúcnosť.

Dejiny ľudstva dokazujú, že tzv. konzumný životný štýl v duchu biblického „Po nás potopa!“ – založený na sebeckom pôžitkárskom parazitovaní a bezohľadnom ničení zdrojov sa neosvedčil a každú civilizáciu doviedol k úpadku , rozkladu a zániku.

Antická kultúrna skúsenosť zakladateľov európskej civilizácie nám však ponúka aj nepomerne hodnotnejší a perspektívnejší vzor vyjadrený heslom „Mens sana in corpore sano“ – „V zdravom tele zdravý duch“.

Záleží  na našom slobodnom – a verme, že aj zodpovednom, správnom a múdrom – rozhodnutí, aký spôsob života uprednostníme.

V takýchto osudových situáciách, keď rozhodujeme nielen o sebe, ale aj o budúcnosti našich detí a celého národa, kľúčovú- a neraz aj určujúcu – úlohu zohráva stav morálneho zdravia spoločenstva reprezentovaný jeho hierarchiou hodnôt.

Ako základné a nevyhnutné podmienky úspešnosti celého ozdravného procesu a zároveň celospoločenské priority

NAVRHUJEME

  • Obnoviť náš pôvodný a overený – z našej tvorivej mentality prirodzene vyplývajúci – systém hodnôt založený na úcte k životu, zdraviu a ľudskej dôstojnosti.
  • Rešpektovať prirodzenosť a zákony aj zákonitosti systému života a sveta, ktorého sme organickou súčasťou.
  • Využívať a rozvíjať predovšetkým vlastné materiálne aj tvorivé intelektuálne zdroje s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru sebestačnosti a nezávislosti ako jedinej spoľahlivej záruky skutočnej slobody každého subjektu.
  • Podporovať normálnu, čiže funkčnú – svoje povinnosti si zodpovedne plniacu – rodinu a rast populácie s dôrazom najmä na jej kvalitu.
  • Považovať výchovu detí – ako prípravu na život, formovanie ich osobnosti a všestranný harmonický rast a rozvoj – za najdôležitejšiu činnosť a povinnosť dospelých s rozhodujúcim významom pre budúcnosť spoločnosti.
  • Spoločensky propagovať a oceňovať iba skutočné osobnosti, morálne a odborné autority ako  kladné vzory spôsobu života a pozitívnej motivácie najmä pre mladú generáciu…

Historická skúsenosť nám radí:

Múdry svoje zdravie, výživu, výchovu a bezpečnosť… nezveruje cudzím, nepreberá cudzorodé ideológie a koncepcie, nepredáva vlastnú zem a jej zdroje, nevyháňa  svoje deti –  svoj najvzácnejší rozvojový potenciál – slúžiť cudzím, keď doma – po stáročiach zápasov v konečne už slobodnej vlasti – je práce „ako na kostole“ a uvedomuje si, že každá závislosť či dokonca odkázanosť vždy znamená aj stratu slobody a neraz aj dôstojnosti.

Pamätajme na to pri každom našom rozhodnutí!

Pretože celospoločenské zdravie je výsostne komplexný jav, vyžaduje si zásadné riešenia a  systémové opatrenia. Pri jeho ozdravení je účinná výhradne – podľa spoločne prijatých a záväzných pravidiel centrálne riadená a štátom garantovaná – spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov, čiže fakticky celého národa. Akékoľvek izolované čiastkové individuálne iniciatívy sú iba „nosením vody v koši“.

S vedomím, že „z nezdravých súčastí nemožno vytvoriť zdravý celok“, s poznaním, že „kto nedá prostriedky na prevenciu, ten sa pri naprávaní následkov nedoplatí“ a s presvedčením, že „našim najsilnejším nepriateľom sú naše vlastné slabosti“…

vyzývame všetkých občanov Slovenskej republiky,

aby prekonali svoju pohodlnosť, ľahostajnosť a pasivitu a  s dôverou spontánne prijali navrhovanú „Iniciatívu zodpovednosti a nádeje -Za zdravé Slovensko“ a aby sa – aj vo vlastnom  osobnom záujme – aktívne zúčastňovali na prekonávaní súčasnej krízy a považovali ju za jednu z prirodzených skúšok našej národnej a občianskej zrelosti. Jej zvládnutie nech sa zároveň stane aj dôkazom nášho odhodlania a cieľavedomej schopnosti zabezpečiť pre nás aj budúce generácie zdravý, plnohodnotný, ľudsky dôstojný a úspešný život a jeho perspektívnu budúcnosť.

ZÁROVEŇ OZNAMUJEME!

Nechceme, nepotrebujeme a rozhodne odmietame riešiť akékoľvek naše problémy tzv. majdanizáciou pomerov v našom štáte, čo – ako to dokazujú tragické skúsenosti  iných – vedie iba k spoločenskému rozvratu a k  ďalším škodám a stratám.

Chceme a budeme vecným argumentačným spôsobom navrhovať, kultúrnym, ale dôrazným spôsobom presadzovať a svojou všestrannou aktívnou odbornou pomocou podporovať výhradne  iba tie konštruktívne systémové  opatrenia, ktoré nám pomôžu  spoločne obnoviť normálny stav životaschopnosti slovenskej spoločnosti, v ktorom si všetky súčasti nášho spoločenského organizmu  budú  môcť  zodpovedne plniť svoje povinnosti na prospech celku nášho národa a všetkých občanov  Slovenskej republiky.

Za výbory združení slovenskej inteligencie a Radu osobností
Akad. mal. Viliam Hornáček
predseda

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár