Docent Ján Dudáš: Protest proti útoku súdnej a výkonnej moci voči vedeckému výskumu

· Čas čítania: 8 min.
Ilustračný obrázok: Shutterstock

Adresát: JUDr. Roman Púchovský, sudca pre prípravné konanie, Špecializovaný trestný súd Pezinok, pracovisko Banská Bystrica

Podávam protest proti útoku súdnej a výkonnej moci voči vedeckému výskumu, pričom útok predstavuje:

  1. Príkaz na vykonanie domovej prehliadky, vydaný sudcom pre prípravne konanie JUDr. Romanom Púchovským zo Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica zo dňa 26.05.2020, č.p. 3Ntt-47/2020-445-V-ŠTS-BB (rodinný dom);

  2. Príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov (osobné motorové vozidlo), vydaných na pokyn JUDr. Tomáša Honza z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave vyšetrovateľom Policajného zboru mjr. JUDr. Michalom Iványim zo dňa 25.05.2020, č.p. PPZ-NKA-OS-2020/253-001-V;

  3. Príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov (nebytové priestory – kancelária), vydaných na pokyn JUDr. Tomáša Honza z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave vyšetrovateľom Policajného zboru mjr. JUDr. Michalom Iványim zo dňa 25.05.2020, č.p. PPZ-NKA-OS-2020/252-001-V;

  4. Úkony vykonané podľa Zápisníc, zo dňa 28.5.2020, o vykonaní domovej prehliadky môjho domu v Rozhanovciach, Pokroku 9, ako aj pracoviska na Technickej univerzite v Košiciach, Park Komenského 3, a v osobných vozidlách Seat Ibiza a Citroen C Elysee (zhabanie osobných počítačov na pracovisku a doma; zhabanie listinných dokumentov ako výsledok vedeckého výskumu).

Dôvodom tohto útoku proti mojej osobe je začatie trestného stíhania vo veci zločinu výroby extrémistického materiálu podľa § 422a ods. 1 Tr. zák. v súbehu so zločinom rozširovania extrémistického materiálu podľa § 422b ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. v súbehu s prečinom popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d ods. 1 Tr. zák., NAKA PZ, odbor Stred, sp. zn. ČVS: PPZ-129/NKA-ST1-2019, zo dňa 28.10.2019. V odôvodnení príkazu na vydanie domovej prehliadky môjho domu (čomu korešpondujú aj príkazy na prehliadky iných priestorov a pozemkov) sa poukazuje na neznámeho páchateľa vystupujúceho pod mojim menom „Doc. Ján Dudáš, DrSc.“, a na okolnosť: „lebo je dôvodné podozrenie, že sa tam nachádzajú veci dôležité pre trestné konanie a to najmä „List docenta Dudáša šéfovi Múzea holokaustu v Seredi, ktorý žiadal Infovojnu odstrániť článok o svedectve židovského lekára z koncentračného tábora, publikovaného dňa 1.8.2019″.

Tieto úkony orgánov činných v trestnom konaní, z dôvodu vedeckého diskurzu (v danom prípade k otázkam patriacim do obdobia 2. svetovej vojny a súvisiacich tém) sú podľa môjho názoru:

  1. Útokom na slobodu vedeckého výskumu;

  2. Útokom na slobodu a nedotknuteľnosť akademickej pôdy;

  3. Útokom proti slobode slova, garantovanou Ústavou Slovenskej republiky ako aj ďalšími medzinárodnými, de facto medzištátnymi dokumentmi, ktorých flagrantným hrubým porušením sú uvedené činy štátnej súdnej a výkonnej moci.

Prehlasujem, že najvyššou hodnotou je humánne bytie človeka a druhou najvyššou hodnotou je poznanie.

Akceptujem ideológie, hnutia a politicko-ekonomické systémy, rešpektujúce slovom i skutkom prirodzené právo človeka i neodňateľné ľudské práva, právo slobody a rovnosti pred spravodlivým zákonom. Odmietam akékoľvek slovom i skutkom šírené antihumánne, rasistické a svetovládne ideológie a systémy. Odmietam ostrakizovanie od fundamentalistov a fanatikov akéhokoľvek náboženského i politického hnutia, od akýchkoľvek služobníkov deviantných antihumánnych síl najmä z hlavnopr(ú)dového mainstreamového (hlavného bučiaceho, tzv. mainstreamového) priestoru mediálnych kurtizán, či antihumánnym a anticivilizačným cieľom slúžiacich síl štátneho, najmä silového i súdneho aparátu s právnickým folklórom extrémistickej legislatívy a extrémistických policajných jednotiek či boju proti pravde slúžiacich akademikov. Vyjadrujem nulovú toleranciu voči systematickému ohlupovaniu kýmkoľvek.

Jedným z najpríznačnejších rysov zla je zakazovanie otázok a tabuizovanie alebo kriminalizácia úprimného hľadania odpovedí. Zakazovať ľuďom klásť otázky a hľadať odpovede znamená popierať to, čo nás robí ľuďmi. Veď od renesancie, kedy sa utváral moderný Európan, patrí kritické myslenie a právo pochybovať o čomkoľvek k vlastnostiam, tvoriacim identitu Európana. Esenciou civilizácie je systematická cesta za pravdou, racionálne vnímanie všetkých aspektov skutočnosti a prispôsobenie sa jej zákonom. No dnešná moderná západná spoločnosť s barbarským parazitickým faustovským princípom expanzie a koristníctva reaguje na porušenie cieľavedome vytvoreného tabu v podstate rovnako ako „tá primitívna“, čo predstavuje spätný chod civilizácie, karcinóm jej vývoja. Zlo sa deje samospádom, a preto nevzdorovať mu znamená uvoľniť mu priestor. Keby ľudstvo obmedzilo moc obmedzencov, získalo by neobmedzené možnosti.

Vyhlasujem, že ja som vedec a intelektuál, hľadajúci pravdu vedeckými metódami, nie politik ani ideológ, politológ či žurnalista, vytvárajúci ideologické konštrukty, konšpiračné konštrukty či hoaxy. Ako vedec a intelektuál hľadám pravdu podľa princípu „De omnibus dubitandum“ (O všetkom treba pochybovať), ktorý je princípom skutočnej vedy, ktorá je najpresnejšie formulovaná predsedom Európskej fyzikálnej spoločnosti profesorom F. Wagnerom, publikovanej v článku s názvom „Is truth still of value“ v časopise europhysics news, No. 56/2007, v ktorom konštatuje, že na Západe pravda stráca na význame a miesto pravdy sa vytvára prefabrikovaná pravda.V skutočnosti existuje len jediná pravda, a to pravda vedecká, praxou overená. V hľadaní pravdy musí vedec študovať všetku dostupnú literatúru.

Niektoré subústavné zákony sú v evidentnom rozpore so základnou právnou listinou štátu – ústavou a vnášajú do legislatívy legislatívnu schizofréniu, vytvárajú legislatívny chaos v legislatíve a v súdnictve, čo je vylúčené v prírodných a technických vedách. Obsah a zameranie tzv. protiextrémistického zákona je v príkrom rozpore s obsahom Ústavy Slovenskej republiky, ktorá v 3. článku nepripúšťa resp. zakazuje cenzúru a v článku 26, ods. 2. občanom Slovenkej republiky garantuje slobodu vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom.

O určitom rozpore tohto zákona s Ústavou Slovenskej republiky svedčí rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 9. januára 2019, v ktorom rozhodol, že niektoré časti ustanovení Trestného zákona, tykajúceho sa trestných činov extrémizmu sú v rozpore so znením Ústavy Slovenskej republiky. Navyše, uvedená novela je aj v rozpore s mnohými medzinárodnoprávnymi dokumentmi, ratifikovaním ktorých sa SR zaviazala k ich dodržiavaniu. Vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, prijatej na Valnom zhromaždení Organizácie spojených národov sa v časti politické a občianske práva (v článkoch 18 až 21) deklaruje právo na slobodu presvedčenia a prejavu. V ďalšom dokumente, konkrétne v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach sa v čl. 19 garantuje „právo každého slobodne zastávať vlastné názory“, ako aj právo „slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky každého druhu, či už ústne, písomne alebo tlačou...“.

Výbor Organizácie spojených národov pre ľudské práva na svojom 102. zasadaní prijal záväzné rozhodnutie, platné aj pre SR pod názvom Konvencia Organizácie spojených národov pre ľudské práva. V nej sa, okrem iného píše: „Zákony, ktoré prenasledujú vyjadrenie názorov vo vzťahu k historickým faktom sú nezlučiteľné s povinnosťami, ktoré ukladá Konvencia krajinám, ktoré ju podpísali ohľadne slobody slova a slobody prejavu. Konvencia nedovoľuje žiadny obecný zákaz vyjadrovania mylných názorov alebo nesprávnej interpretácie minulých udalostí. Ďalej sa v tomto dokumente píše, že: „Kriminalizácia toho, že má človek vlastný názor je nezlučiteľná s bodom 1. danej Konvencie, ktorý deklaruje, že prenasledovanie, zastrašovanie alebo stigmatizácia človeka, vrátane jeho uväznenia, držania vo väzbe, súdneho prejednávania alebo zbavenia slobody za vyslovené názory, ktoré môže zastávať, je porušením bodu 1, § 19 tejto Konvencie“.

Právo slobodne vyjadrovať svoje názory deklaruje aj európsky Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd prijatý na pôde Rady Európy. Vychádzajúc zo znenia tohto dokumentu Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, v jednom zo svojich rozhodnutí, prijatých 24.2.1997 uviedol, že: „Právo na slobodu prejavu neplatí len pre „informácie“

Z histórie už zo staroveku sú známe útoky despotickej vládnej moci proti skúmaniu rôznych javov, azda najviac známym útokom proti vedeckému bádaniu sú inkvizičné procesy z konca 16. storočia proti G. Galileovi a G. Brunovi, ktorého v roku 1600 popravili – zavraždili. I napriek politicko– náboženskému rozsudku sa však nezačalo Slnko otáčať okolo Zemegule. Výrok súdu nebol a nikdy nemôže byť o pravde, ale o vine či kvázivine a treste, takže z hľadiska poznania skutočnosti je výrok súdu irelevantný.

Ak sa nezastaví zmienené porušovanie Ústavy Slovenskej republiky, ktoré sa kryje dekou demokracie, potom hrozí, že sa Slovenská republika premení na totalitný štát v analógii s diktatúrami fašizmu (napríklad Taliansko) a nacizmu (Nemecko), pričom v oboch štátoch zriadené špeciálne súdy boli legislatívnou záštitou a realizátorom totalitnej diktatúry.

Vážený pán sudca Púchovský,

súčasne Vás žiadam o informáciu, či dôvod začatia trestného stíhania vo veci zjavne dotýkajúcej sa mojej osoby, a následne uvedeného príkazu na domovú prehliadku bol:

  1. podaný ex offo,

  2. alebo bol podaný fyzickou či právnickou osobou, ak áno, ktorou konkrétnou osobou.

Na margo:

Keby sme my, vedci v prírodných a technických vedách, pracovali tak, ako navrhovatelia, prijímatelia a schvaľovatelia schizofrénnej legislatívy a schizofrénneho súdnictva, kde vecný názor je alebo môže byť nedovolený, alebo obmedzený do predurčených parametrov a dogiem, alebo dokonca zakázaný a prenasledovaný „domovou prehliadkou“, tak ľudstvo by dodnes žilo v jaskyni a čakalo na blesk, aby si mohlo založiť oheň na uvarenie jedla.

Pokiaľ autor matematickej rovnice má právo sa slobodne o nej vyjadrovať, potom aj autor dejepisnej „rovnice“ má to právo rovnaké. Aj keby rovnica bola akokoľvek nesprávna, jej výsledok nie je otázkou trestného konania, ale daného vedného odboru a ďalšieho skúmania, diskusie a polemík.

Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár