Hromadná pripomienka – koordinovaný mechanizmus odolnosti SR voči informačným operáciám

Foto: Shutterstock

Dnes je posledný deň možného podávania pripomienok k tomuto dokumentu. https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-507 Kliknite na dokument: vlastný materiál. Uvedený mechanizmus boja proti dezinformáciam sa dá veľmi ľahko zneužiť a v podstate sa jeho princípy už zneužívajú a to na presný opak toho čo deklaruje. A to veľmi jednoduchým spôsobom. Vlády obmedzujú práva občanov a schvaľujú likvidačné zákony vo všetkých oblastiach. To isté robia aj v oblasti vedy a zdravia. Presadzujú a zverejňujú klamstvá a ktokoľvek ich odhaľuje tak používajú techniky na jeho diskreditáciu a pravdivé fakty cielene likvidujú. Ľudí, ktorých hovoria pravdu cielene dehonestujú, zosmiešňujú, umlčujú a príspevky vymazávajú a cenzurujú. A to všetko pod zámienkou boja proti hoaxom, ktoré sami vytvárajú, aby udržali zdanie boja proti hlúpym hoaxerom. Napríklad aj ten tzv. boj proti hoaxom v réžii slovenskej polície. Všimnite si že často nedávajú žiadne fakty, len zosmiešňujú tzv. konšpirátorov. Treba si uvedomiť že žijeme v silne ovládanej spoločnosti a to čo vlády ohrozuje najviac je len obyčajná pravda. Systém sa totiž dá veľmi ľahko nastaviť tak aby fungoval veľmi efektívne a ekologicky v prospech všetkých a nikto nemusí strádať, nakoľko 99% práce za človeka už robia stroje. Navrhnutý systém boja proti informáciám je veľmi ľahko zneužiteľný, nedá sa kontrolovať a môže byť zneužitý na presadzovanie klamstiev. Preto akýkoľvek náznak takýchto praktík by mal byť postavený striktne mimo zákon a to aj v rámci vládnych ako aj súkromných inštitúcií. Na to, aby človek mohol posúdiť čo je a čo nie je pravda, totiž potrebuje vidieť všetky informácie a to kladné aj záporné. Nemôže byť ochudobnený o žiadnu informáciu.

Ako si vážite slobodu slova? Práve sa nám ju vláda cez ďalšie uznesenie snaží vziať! Ide o veľmi nebezpečný dokument, ktorý označí za hoax akúkoľvek informáciu, ktorá sa nebude hodiť. Štát chce rozhodovať čo je a čo nie je pravda! A čo (alebo kto) sa nebude hodiť, ten bude trestaný za hoaxy a konšpirácie, kľudne aj lekári a odborníci, ako sme mali možnosť posledné mesiace vidieť. Bola vypracovaná hromadná pripomienka, aby bola vzatá do úvahy, potrebuje 500 podporovateľov do piatku 13.11. do 23:59! Už má 637. OZ IURO navrhuje celý dokument vrátiť a prepracovať a zapojiť do procesu odbornú aj verejnú obec. Na podpísanie je potrebné sa registrovať, lebo ide o verejné pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Hromadná pripomienka k návrhu LP/2020/507 Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám

Prosíme o podporu, čas je iba do 13.11.2020 do polnoci.

Spôsob podpory je nasledovný:

  1. V prehliadači otvorte adresu, na ktorej môžete prezrieť pripomienku: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2020/507/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-4096378
  2. Na ľavej strane kliknite na voľbu Registrácia (ak už ste sa v minulosti registrovali, môžete prejsť rovno k bodu 4, 6 a 7).
  3. Registrujte sa (treba vybrať meno a heslo a zadať e-mail adresu).
  4. Prihláste sa prostredníctvom polí na zadanie mena a hesla na pravej strane.
  5. Kliknite na voľbu Môj profil a nastavenia (tiež na pravej strane). Zadajte požadované osobné údaje, aby Vám systém dovolil podporiť pripomienku (povinné sú: Meno, priezvisko, úplná adresa. Ostatné nie sú povinné).
  6. Znovu otvorte adresu z bodu 1.
  7. Kliknite na tlačidlo Podporiť, ktoré nájdete na spodku stránky.

Text pripomienky

O.Z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania predkladá k materiálu Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám nasledujúce pripomienky:
1)
Žiadame materiál stiahnuť a vrátiť predkladateľovi na zásadné prepracovanie, pretože podľa nášho názoru
– ohrozuje slobodné šírenie informácií a vyvoláva strach šíriť informácie alebo viesť otvorenú diskusiu
– nerieši zásadné a podstatné riziká v predmetnej oblasti a nové technológie, ktoré sa používajú pri informačných operáciách
– mechanizmus rozpísaný v dokumente nepredvída riziko, že nebezpečná informácia je šírená cez oficiálny zdroj (ktorý je týmto dokumentom chránený) a nenavrhuje ochranný mechanizmus pre tento prípad, čím vytvára zázemie pre etablovanie názorovo totalitárnej spoločnosti, chýba spôsob ochrany pred monopolizovaním informácií
– chýba spôsob konfrontácie a ochrany pred zneužívaním systému označenia informácií za škodlivé PIO (hoaxy, dezinformácie apod.), možnosť obhájiť informáciu označenú za PIO ako relevantnú.
– kritéria pre posudzovanie PIO sú popísané veľmi vágne, sú veľmi všeobecné a môžu preto zahrnúť aj také informácie, ktoré nemajú zámer a povahu PIO (sú ľahko zneužiteľné) –
– na boj proti informačným operáciám dokument plánuje použiť nástroje, ktoré sa v minulosti preukázali ako nevhodné a nekvalitné.
– chýba informácia akým spôsobom bude prebiehať zber a postúpenie PIO v ohľade na ochranu osobných údajov alebo vo vzťahu ku súkromným správam

Odôvodnenie:
Problematika nových informačných technológií vplývajúcich na vedomie, podvedomie, a teda na informovanosť a správanie človeka je veľmi široká. V dokumente celkom absentuje, preto považujeme tvorcov dokumentu za nekompetentných zostavovať podobný strategický dokument.
Spomenieme aspoň niektoré techniky, ktoré treba ošetriť
– technika 24 obrázku (skryté, neviditeľné správy vkladané do vysielania masmédií a manipulujúce správanie ľudí podsúvaním podprahovej informácie)
– informačné operácie cez vizuálne správy skryté v obraze a propagované vzorce správania, používané napr. vo filmoch pre deti a mládež na manipuláciu ich správania a názorovú manipuláciu
– neurolingvistické programovanie cez masmédiá s programujúcim efektom správania ľudí vysokofrekvenčnou počítačovou technikou, generátorom špeciálnych frekvencií atď. adaptovaných na efektívny vplyv na podvedomie a fyziológiu človeka.
– iné psychofyzické vplyvy na človeka, napr. cez generátory nízkofrekvenčných žiarení, jav „rádiového zvuku“ v hlave človeka, dištančná laserová psychokorekcia s možnosťami masovej psychokorekcie cez televíziu, rádio, komunikačné siete a sčasti cez tlač
Ak informačnú operáciu vedie organizovaná skupina osôb, ktorá v danom čase má možnosť vystupovať cez štátne inštitúcie, v ich mene alebo významne vplýva na verejnoprávne médiá predstavuje štát, alebo niektorú jeho zložku, ktorých informácie sú týmto dokumentom špeciálne chránené, stavané na prioritný piedestál zaručenej pravdy s nárokom na svoje chránenie pred šírením alternatívnych informácií.

2)
Žiadame z dokumentu z časti 3. vypustiť pasáž:
„Významnú úlohu pri prevencii a identifikovaní PIO zohrávajú aj subjekty pôsobiace v mimovládnom sektore. Bude nevyhnutné pre dosiahnutie dobrých výsledkov využívať skúsenosti tretieho sektora najmä v oblasti vyhľadávania dezinformácii. Štát preto vytvorí schému ich možného zapojenia do koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči IO a ich finančnej podpory.“
Odôvodnenie:
Predchádzajúce skúsenosti s prácou mimovládneho sektora pri vyhľadávaní tzv. dezinformácií poukazujú aj na manipulatívny a cielený boj proti alternatívnym informáciám bez ohľadu na to, či sú podložené vedeckými štúdiami a dôkazmi z praxe. Hrozí nielen automatické elektronické vypnutie kvalitnej a overenej informácie, ale aj subjektívne triedenie informácií zo strany mimovládnych organizácií, ktoré, ako sa to opakovane dialo v minulosti, väčšinou nemá dostatočné vedomostné zázemie na objektívne zhodnotenie informácie, ktorá sa jej „nepáči“.
Aj v prípade, že by sa našla mimovládna organizácia s kvalitným tímom odborníkov, ktorá by dokázala objektívne posudzovať šírené informácie, je tu riziko pretože takmer určite pôjde o organizáciu financovanú zo zahraničných zdrojov, ktorej štát nesmie legislatívne spriechodňovať kompetencie zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska, lebo týmto prispieva k realizovaniu informačných operácií proti slovenským občanom.
Predmetný mechanizmus (prizvanie k spolupráci tretieho sektora) musí byť vopred riadne premyslený a musí byť zaručená jeho bezpečnosť a nezneužiteľnosť, čo musí byť zakotvené aj v dokumente, ktorý je predložený do MPK a toto bezpečnostné riziko v ňom vôbec nie je ošetrené. Preto žiadame citovanú pasáž vypustiť z dokumentu.

3)
Žiadame, aby sa na formovaní Koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči informačným operáciám, rovnako na jeho podmienkach, úlohách, opatreniach aj rozhodovacích procesoch, mohla podieľať odborná aj verejná obec.
Odôvodnenie:
Vyplýva to z horeuvedených faktov v požiadavke 1), teda aby sa na tvorbe dokumentu podieľali predovšetkým odborníci. Zároveň aby bol dokument dostatočne transparentný, nezávislý, nemanipulovateľný, kontrolovateľný z viacerých strán, je žiadúce zapojiť aj verejnú obec.

4)
Žiadame vytvoriť ochranný mechanizmus, ktorý zabezpečí nemožnosť zneužívania boja proti dezinformáciam na iné účely.

Odôvodnenie
Aby bola zabezpečené, že nedôjde ku potláčaniu demokratických princípov, kvalitnej odbornej aj vedeckej diskusie, ako aj zneužívaniu na odstránenie protistrany alebo konkurencie. Preto je na mieste požiadavka, aby do kontroly aj vyhodnotenia PIO mohli byť zaradené nezávislé vedecké aj občianske organizácie, aby bola zabepečená otvorená diskusia. Mechanizmus by mal obsahovať zároveň spôsoby obrany voči posúdeniu informácie ako PIO (napríklad možnosť predniesť argumenty, privolať ďalšie strany na posúdenie a podobne). Je potrebné detailnejšie spracovať všetky spôsoby a kritériá, ako posudzovať aj vyhodnocovať PIO.

Pripomienky:

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zdroje:

/1/ Legislatívny proces – SLOV-LEX, 13.11.2020

/2/ Hromadná pripomienka – Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, 12.11.2020

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]. UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár