Pápež a svetovláda

Foto: Archív
[plsc_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=CMNo6JPLH5U” width=”700″ height=”400″ autoplay=”no” responsive=”yes”]

Je to neuveriteľné video. Nakrútené potajomky v tmavom kúte. Osvetľuje ho večný oheň. Horí vedľa kamennej dosky, na nej je veniec kvetín. Môže to byť symbolický hrob, ale aj skutočná krypta niekoho, pochovaného v chráme. Môže to byť chrám. Kút je separovaný širokým zábradlím od veľkého priestoru, vidno tam nejaký pohyb. Kamera špióna bola nízko pri zemi. Postavy ľudí sú zdola nahor predĺžené ako tiene k večeru. V zábere je pápež František vo svojom bielom habite. Stál nad vencom kvetov, ruky mal späté k modlitbe, rozpína prsty a odchádza sa zaradiť do radu siedmich mužov, medzi ktorými má svoje miesto. Šesť civilistov a jeden v kňazskom rúchu s biskupskou šerpou. Všetci majú čierne židovské jarmulky, pápež má bielu čiapočku rovnakého strihu … stavia sa medzi nich… je jeden z nich… jeden člen tajného spoločenstva bez poradového čísla Hlavy veriacich žido-kresťanov.

Druhý záber ukazuje Svätého Otca Františka, vládcu myslenia vyše miliardy veriacich rímskych katolíkov – celej 1/6 dnešného ľudstva – odišiel od svedkov jeho modlitby nad hrobom Kohosi dôležitého pre židov možno tak, ako pre kresťanov ich Pán. Prichádza k človeku, ku ktorému sa jeho vysoká postava skláňa – a bozkáva mu ruku… Šok! Toto je tajné stretnutie Hlavy svätej rímskej Cirkvi, ktorej sa klaňajú davy, a tu sa Hlava skláňa pred živým mužom a úctivo mu bozkáva ruku. Skláňa sa a bozkáva ruku aj žene za ním, potom ešte bozkáva ruky niekoľkým ďalším mužom. Nie každý pozná Rotschildovcov a Rockeffelerovcov, najbohatších ľudí sveta. Námestník boha na Zemi bozkáva ruky ľuďom “z krvi”, ktorá bola obetovaná kvôli jeho funkcii. Páni s čiernymi jarmulkami dávajú hlavy dohromady k bielej čiapočke rovnakého strihu, čosi si šepkajú, nepočuť čo…

Pripomína mi to scénu z Feutchwangerovho historického románu z čias, keď ešte v Jeruzaleme stál slávny chrám aj kráľovský trón Pastiera Dávida a bola židovská vojna s Rimanmi. Veľkňaz v malej temnej miestnosti bez okien zhromažďoval okolo seba kňazov a raz do roka pred nimi nahlas vyslovoval tajné meno boha. Nik ho nesmel vyslovovať iba on. Nehovoril Jahve ani Jehovah!!! Štyri hlásky JHVH priniesol z Egypta len pred dvesto rokmi Napoleon na Rosetskej doske a len nevedomí kresťania ich prijali ako “božie meno”. V judaizme je meno záhadného boha Izraela dodnes tajné. Židia mu hovoria len Pán Izraela. Rímsky židovský historik Jozefus Flavius zaznamenal, že pred dvetisíc rokmi izraelský veľkňaz v malej temnej miestnosti jeruzalemského chrámu raz do roka vyslovoval božie meno: “Ja som!”

Cítil sa božím synom. Živým bohom na svetskom kráľovskom tróne. Tak ako egyptskí faraóni. Umožnil mu to Zákon, ktorý dal Izraelitom Mojžiš. Pred ním ten istý Zákonník vydal svojim poddaným Chammurapi, zakladateľ Babylonskej ríše, pred ním zakladateľ Akkadskej ríše Sargon a pred ním také zákony vydávali svojim kmeňom egyptskí Synovia Svetla. V Egypte boh svetla mal meno Har, to znamená Svetlo, súviselo s pir-m-haru (pravou Veľkou pyramídou). Neskôr aj potomkovia iných bohov sa stávali živými bohmi na tróne, lebo v egyptskej Tretej ríši ducha nad Obomi ríšami Horného a Dolného Egypta sa rozmnožili na vyše dvetisíc bohov a bôžikov z pôvodnej štvorice prapôvodných bohov, ktorí na začiatku egyptskej civilizácie boli ľuďmi. Prišli do Egypta po potope sveta. Hlavný z nich Usir daroval Egypťanom čísla a stal sa duchovným otcom boha Hara. Ten v Starej ríši vyzeral ako muž s hlavou vtáka sokola, ale keď ho Synovia Svetla zavreli do pir-m-haru, Veľkej pyramídy, zmenil sa.

Egyptský názov pravej Veľkej pir-m-haru znamená “vychádzanie do svetla” – do svetla poznania Zákona Čísla. Boha-záhady a tajomstva Čísla Nula v kruhu plnom uhle svetla 12.00 hodín priemerne denne medzi Zemou a hviezdnatým nebom. Zároveň je ten bezrozmerný priestor guľou-kockou, v ktorej sa číslami presýpajú dve pyramídy 2(180)°. Slnečným svetlom ožiarené Harovo pravé oko svietilo z rovnostranného trojuholníka plášťa pravej pir-m-haru, ľavým okom boha Hara bol Mesiac. Pri obrade zasväcovania do tajomstiev čísel v astronómii, geometrii a matematike Synovia Svetla “prijímali oči Harove” – dozvedeli sa, kedy má bohyňa Matka Zem slnko nad hlavou a mesiac pod nohami.

Otcovia gréckych sestier-vied astronómie, matematiky a geometrie Táles, Pytagoras, Démokritos, ba aj filozof Platón, chodili do Egypta skúmať-merať tiene Veľkej pyramídy v rôznych ročných obdobiach kvôli zákonom čísel, vychádzajúcich zo zmenených uhlov v slnečnom kruhu času. Vtedy egyptskí kňazi už nevedeli, prečo ich predkovia stavali pyramídy – v Novej ríši nové legendy opriadli starých bohov a Tretia ríša ducha nad Obomi ríšami kráľovstva Horného a Dolného Egypta sa naplnila novou mystikou.

Zo záhady boha Svetla, ktorého Synovia Svetla v Starej ríši zobrazili číslami 2(6)=12.00 v kruhu a 3(6)=18 v trojuholníku zarámovanom v kruhu, sa v Strednej ríši stalo ľudské dieťa v náručí ženy bohyne Isis, stojacej v kruhu 12-tich hviezd. Otcom Hara aj v Novej ríši ostal zbožštený človek Usir, legenda vraví že jeho skamenelé telo je pochované pod pahorkom hliny pri meste Vesete. Jeho vnuci Synovia Svetla boli bohmi a každý nový farón Syn Svetla po dosadnutí na trón sa stával živým bohom. Tak to bolo až kým veľkňaz Slnka kráľ Achnaton v Novej ríši nezreformoval náboženstvo – svojho boha Svetlo nazval Aton a vyhlásil ho za jediného boha. Konkurencia iných bohov ho pripravila o život a jeho pra-pra-pra otca Usira zbavila funkcie hlavného boha. Novým hlavným bohom v Egypte sa stal číry intelektuál Amon priam podľa Marxovho zákona premeny kvantity na novú kvalitu.

V Jeruzaleme pred dvetisíc rokmi platila Stará Zmluva s bohom, ktorý pre kmeň “druhého vyvoleného” z egyptskej legendy o dvojičkách vnukov legendárneho Mezopotámca Abrama, čo sa v Egypte stal Abrahámom (zmenené meno znamená Vládcom), boh Izraela vlastnoručne vytesal na dve kamenné tabule Zákon – kmeňu Jakuba premenovaného v Egypte na Izraela priniesol ten Zákon Mojžiš. Neprezradil svojmu kmeňu, že predtým to bol Chammurapiho Zákonník, ešte predtým Sargonov… Tisíc rokov predtým… Dvetisíc rokov pred Mojžišom taký Poriadok nastolil na svete faraón Džoser v Egypte. Bol posledný, kto ešte robil konkurz na funkciu vodcu a vládcu kmeňa, musel dokázať svoje psychické aj fyzické schopnosti, postarať sa o svoj kmeň, keď sa stal kráľom, vydal zákon, ktorý si privlastnil Obe ríše a uzákonil dedenie trónu a s ním spojenej moci a bohatstva pre svoj rod.

Po zániku najvyššie rozvinutej civilizácie starého Východu, všetci zasvätení kňazi v Rímskej ríši vedeli, že egyptský boh-záhada Hara je tajomstvo svetla poznania Zákona Čísla v kruhu času Zeme a ten boh Zákon, že je najmocnejší zo všetkých bohov sveta. Jeho podobu nebolo možné vytesať z kameňa ani z dreva, ani zobraziť inak ako kruh. Grécki vedci nazvali grafický obraz záhadného boha Zákona GEO-metrická Veličina s Logom 360°. Už na začiatku svetovlády rímskych bohov sa egyptské geometrické symboly boha Zákona Ten Ktorý Je jediný skutočný boh – geometrické hviezdy z prekrížených štvorcov a trojuholníkov v kruhu – stali znakmi tajných učených spoločností a v novom židovskom kresťanskom náboženstve sa objavila nová verzia znaku boha Hara pravouhlý rovnoramenný trojuholník s ožiareným “božím okom” ako logo nového jediného boha Svätej Trojice Otca-Syna-Ducha, zastúpeného na Zemi Hlavou Svätej Organizácie v Ríme. V novom veku zasvietilo “božie oko” znova z rovnostranného trojuholníka na pyramíde americkom dolára. Ako odznak novej tajnej židovskej organizácie B´nai B´rith – to znamená Synovia Zmluvy. Starej biblickej Mojžišovej zmluvy s bohom. Vzhľadom na tajne nakrútené video treba doplniť známe Zvesti o židovskom Synovi Pána menej známou skutočnosťou: slovo “svätý” v staroveku znamenalo “tajný”. Dnešná rímska Svätá Cirkev, ktorej svätou Hlavou je pápež František, bola pôvodne tajná židovská podzemná protirímska organizácia, založená príslušníkmi najvyššej izraelskej kňazskej šľachty farizejov po prehratej vojne s Rimanmi. Kvôli záchrane Pána, boha Izraela, najmocnejšieho zo všetkých bohov Veľkej rímskej ríše, mocnejšieho ako všetci rímski bohovia dohromady. Kvôli nemu Synovia Izraela inovovali svoju vieru, lebo ak by boli zotrvali pri starej viere, stratili by rímske občianske práva.

“Nové božie slovo” spísali kňazi boha Izraela v Jamnii, novom náboženskom centre dve desaťročia po prehratej vojne. Vtedy židovský boží syn narobil rozruch v starovekej spoločnosti veriacich v rôznych rímskych, gréckych a egyptských bohov, ktorých synovia vládli na svetských trónoch. Na rozdiel od nich sa židovský boží syn nestal kráľom na Zemi, ale v nebi. Spôsobil druhú židovskú vojnu – vojnu Židov so Židmi, čo trvala dve storočia. Mladý Pán Pastier mal Otca v nebi – ale nebol to boh Izraela. Nepochádzal z krvi Mojžišovej, ale z krvi Pastiera Dávida. Kráľ Dávid nemal nič spoločné s legendárnym kmeňom Izraela, kým pri rozširovaní svojho kráľovstva neobsadil “zem Izraela”. Dávid bol “dedič Pána”, akého mali všetky mezopotámske pastierske kmene, čo pásli svoje stáda medzi Eufratom a Nílom, boh Pán Pastier bol v praveku zbožštený zakladateľ vládnuceho rodu v nomádskom Dome, jeho svetskú moc dedil syn, jeho slovo bolo v kmeni zákon. Nový Zákon Syna Dávidovho “rozdelil otca so synom, muža so ženou a dcéru s matkou” – kvôli Novej Zmluve s bohom bolo treba obetovať vyvolenú krv .

Na zastupovaní Pána – dočasne – sa po  bratovražedných bojoch medzi pokrstenými a ortodoxnými Židmi dohodli biskupi na koncile v Nicei r. 325. Potom rímsky cisár Konštantín – pôvodne rímsky vojvodca “prevolaný” za cisára svojimi légiami – vydal Novú Zmluvu s bohom ako Nový zákon a inovované židovské kresťanské náboženstvo sa stalo štátnym náboženstvom Rímskej ríše. Zasvätení kňazi ozdobili vencom 12-tich hviezd hlavu Panny Matky židovského božieho syna tým istým hviezdnym kruhom, v ktorom Egypťania v Novej ríši maľovali bohyňu Isis s dieťaťom Harom v náručí.

Vtedy v Alexandrii zanikla ptolemaiovská univerzita, ktorá už v 2. storočí pred Kr. tak vysoko rozvinula grécke vedy, že matematik  Aristarchos z tieňa Zeme na Mesiaci vyrátal veľkosť našej planéty aj jej vzdialenosť od Slnka, exaktne dokázal že Zem sa krúti okolo Slnka – podľa prírodných zákonov väčšie teleso sa nemôže krútiť okolo menšieho. Vtedy Archimédes v Syrakúzach sformuloval prvý fyzikálny zákon a začal skúmať zákony čísel v kruhu – bol by možno vyrátal aj hlavný matematický Zákon GEO-Veličiny Nuly pri 9-tich číslach kruhu času Zeme, keby nebol zavraždený. Ten Zákon dodnes nie je vyrátaný, lebo po poltisícročí rozvoja gréckej vedy zanikla univerzita v Alexandrii aj všetka veda – nahradila ju kresťanská náboženská mystika inšpirovaná novým božím slovom Novej Zmluvy s bohom a Zjavením Jána o “konci dní” a novom Jeruzaleme, ktorý Židom zničili Rimania vo vojne v r. 70 po Kr.

Židovskí kresťanskí biskupi z Alexandrie dodali na koniec nového božieho slova knihu plnú čísel, zašifrovaných v mystických obrazoch apokalypsy. K nim predpovede návratu Pána z neba na Zem a prevzatie vlády z rúk zástupcu Pána. Z čísel v “Zjavení” potom Svetlonosi nového veku novej západnej civilizácie Newton, Napier, Leibnitz a ďalší vyrátali nové matematické zákony, na ktorých stojí dnešná veľká Veda, vyklíčená z čísel v Biblii a rozkonárená ako strom na Západe tak dovysoka-doširoka, že po dvoch storočiach jej plody prekročili hranicu Západu a rastú aj na starom Východe v Indii, Číne, Rusku.

Z kruhu 12-tich vybraných hviezd egyptskí astronómovia v Strednej ríši vyrátali dnešným vedcom “fenomén čas” v kruhovom slnečno-lunárno-hviezdnom kalendári 9-timi číslami a desiatou nulou 12-60 zostavy plného uhla pravých 90°uhlov “hviezdneho času” 4(6) hodín denne ale dnešná Veda neberie na vedomie fakt, že Egypťania vyrátali čas, čísla, aj plus polovicu kruhu-gule bez rozmeru v hraniciach vesmíru, obaleného hviezdnatou škrupinou ako veľkonočné vajce. Len egyptológovia zaznamenali, že Egypťanom sa 6 hviezd krútilo okolo Polárky a 6 okolo Zeme. Nezasvätení vedci nového veku dodnes neprišli na to, prečo je v kruhu 12.00 hodín 9 čísel a desiata nula, a nie viac alebo menej, ba ani či nula je vôbec číslo. Nezistili ani čo je to čas a svetlo v kruhu-nule guli bez rozmeru 360°. Dnešní astronómovia si myslia, že Egypťania prosto rozdelili deň na polovice starou 12-60 sústavou a smejú sa, že tí starí rátali medzi hviezdy aj Mesiac. Nikomu ani na um nezišlo hľadať vo vesmíre bod nula, z ktorého Egypťanom vyšlo z nekonečného kruhu pozemských dní 9 čísel ako DVE plus-mínus polovice kruhu 2(6)=12.00 hodín slnečného svetla priemerne denne od nuly k nule “na Zemi tak ako na nebi” v dráhach hviezd – z nich 6 sa zdanlivo krúti okolo Zeme, ale nie okolo žiadnej inej planéty v kruhu 2(12.00) hodín svetla a tmy plného bezrozmerného uhla plus-mínus 360°.

Celá nová západná civilizácia ignoruje skutočnosť, že egyptský kalendár vyšiel z bodu nula v kruhu svetla a tmy “medzi Zemou a hviezdami” keď Žena-Matka-Zem má Slnko nad hlavou a Mesiac pod nohami. Egypťania nevyrátali “fenomén čas” pre celý dnes známy vesmír. O tom hovorili egyptské tajné písma, rozlúštené v Alexandrii a dodané ako posledná kniha do Novej Zmluvy s bohom. Egyptský kalendár darovala posledná egyptská kráľovná Kleopatra VII. Ptolemaiová Rimanovi Gaiovi Júliovi Cézarovi a dnes sa dá nájsť na internete ako “večný” – pozemské dni sa v ňom číslami krútia od začiatku do konca hviezdneho kruhu od nuly k nule plus-mínus 12.00 hodín svetla Slnka v pravých 90° uhloch  kruhu 360° bez rozmeru.

O tom všetkom sa v novej civilizácii ani zďaleka nevie toľko, čo o hrdinoch “svätej” Biblie. Vie sa len, že ovládnutie rímskeho trónu “svätým” Konštantínom znamenalo koniec vedy. Vyšli zákony podľa ktorých boli kruto trestaní vedci, najmä astronómovia a matematici, zaživa ich zahrabávali do zeme po hlavu. V Alexandrii náboženskí fanatici zaživa roztrhali na kusy – priviazali ku koňovi a ten rozvláčil po uliciach grécku matematičku a astronómku Hypatiu, dcéru slávneho Teóna; ten  zomrel ako posledný z učencov gréckeho Museiona v Alexandrii. Na celú západnú polovicu zemegule sa na tisíc rokov zniesla tma kresťanského stredoveku osvetľovaná ohňami autodafé, v ktorých zhoreli kacíri, čo našli kdesi staré spisy Grékov a rúhali sa Svätej Trojici.

Málokto si zrátal, prečo dianie okolo nového monoteistického náboženstva bolo “sväté”.  Cirkevné dejiny učia bájky, nie históriu. Hovoria o “mníchovi” Dionýziovi, že na konci 5. storočia vyrátal rok narodenia Krista, ale identita toho človeka je taká mnohoraká, že v skutočnosti je chimérou. Za skutočnosť sa považujú Zvesti, spísané spätne na konci 1. storočia po Kr. – po prehratej židovskej vojne ako Nová Zmluva s bohom v súlade so Starou Zmluvou, spísanou tiež dodatočne. Nevedomá civilizácia nevie, že prvé písomné vydanie legiend Starého Zákona o “vyvolenom kmeni” vyšlo v Alexandrii za vlády Ptolemaia I. v gréckom hovorovom jazyku koiné. Na základe toho dokumentu mohol po smrti Alexandra Macedónskeho jeho ctižiadostivý generál, ktorý mal židovskú matku, legálne založiť v Egypte kráľovskú dynastiu krvi vyvolenej vládnuť a stať sa “živým bohom” na egyptskom tróne. Neskôr boli v Alexandrii doplnené a preložené do spisovnej gréčtiny spisy jeruzalemských prorokov – židovský Starý Zákon bol stáročia dopĺňaný prekladmi z nežidovských kníh.

Platnosť kresťanskej Novej Zmluvy s bohom sa skončila oficiálne 9-tym novom Mesiaca v prvom roku tretieho tisícročia vlády Pána, 11. 9. 2001 v BODE NULA. Bol “koniec dní” židovského roka 5760 – “koniec časov” v 12-hviezdnom kruhu egyptského kruhového slnečno-lunárno-hviezdneho kalendára pravých uhlov času Zeme v kruhu-nule 4(1440)=5760 slnečných rokov Zeme. Rímsky pápež už nie je zástupcom boha Syna Pastiera, ale služobníkom Pána, boha Izraela. Na svojom kríži na krku nenosí obraz ukrižovaného Syna Pána, má tam obraz egyptského boha Usira.

[plsc_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=EvdTzb7xyZ8″ width=”700″ height=”400″ autoplay=”no” responsive=”yes”]

Židovskí kňazi nevyrátali hviezdny kruh času Zeme správne, zmýlili sa o 16 rokov a chybu urobili aj v tom, že bod nula v egyptskom kalendári nie je nov Mesiaca ale astronomická rovnodennosť. Terajší astronómovia potvrdili, že konštelácia hviezd, oznámená “božím slovom” v Zjavení apokalypsy na konci Biblie (keď Matka-Žena-Zem má Slnko nad hlavou a Mesiac pod nohami”) sa zrealizovala v roku 2017, bod nula bol v jesennej rovnodennosti 23.9.2017. Napriek tomu sa symbolická apokalypsa uskutočnila v BODE NULA podľa židovského kalendára zbúraním starých Dvojičiek v New Yorku 11.9.2001.

Do platnosti vstúpil Nový Svetový Poriadok Synov Zmluvy, oznámený nápisom New World Order na novom americkom dolári. Bol vydaný v r. 1934 v rámci New Deal Programme vlády USA, ilustrovaný pyramídou v kruhu s pôvodným rovnostranným trojuholníkom boha Hara, v prostriedku svieti “božie oko”. Nový Svetový Poriadok potvrdil prezident Busch hneď na druhý deň po zbúraní Dvojičiek v televíznom prejave k celému svetu – povedal, že “starý svet sa skončil a nič už nebude ako bolo”.

Bola Studená vojna a skončila sa víťazstvom Západu. Monopol na poznávanie vesmíru za hranicou svetla a tmy Zeme – za orbitou, po ktorej sa zdanlivo krútia hviezdy okolo našej planéty podľa Zákona Čísla v kruhu 12.00 hodín – si vybojovali USA. Na celom Západe nik nezasvätený nevie, čo vlastne skúma CERN – ako hlboko do trojrozmerného nanovesmíru svetla a tmy Zeme sa vedci dostali v jej unikátnom kruhu pohybu a premeny plus-mínus polovíc celku boha-ducha živého dychu Zeme experimentmi s najmenšou časticou svetla v kruhovom urýchľovači času. Internet sa zapĺňa fantastickými predstavami vedcov v lineári času. Teoreticky beží spolu so svetlom rovno do nekonečna – astronómovia doteraz nenašli hranicu druhého sveta bez hmoty a bez času.

Starý priestor živej Inteligencie Zeme okrúžený trblietavou hviezdnatou škrupinou ako veľkonočné vajce sa zapĺňa novou vesmírnou mystikou. Vedľa anjelov lietajú mimozemšťania a čaká sa návrat Pána. Plán na ovládnutie sveta živými bohmi Synmi Zmluvy, potomkami Synov Izraela, sa očividne plní, ja som už vlani z náboženského vysielania RTVS počula, že boží syn “sa možno už narodil len sa nám ešte nedal spoznať”. V celom tomto tomto “božom pláne” je akurát jedna chyba. Nerátali s tým, že na konci každého kruhu je nielen nový začiatok a nová šanca pre vyvolených – ale že v bode nula hviezdneho kruhu Zeme je koniec starého Západu a začiatok nového  Východu.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

 

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

7 Responses

 • Asi takýto guláš vytvoria okultisti, bludári a ezoterici, keď idú vysvetľovať kresťanstvo 🙂 v Z&V obvyklé

  • V tomto prípade sa, myslím, dosť mýlite. Podľa mňa je v tom článku viac, než sa na prvý pohľad zdá, hoci nie všetkému rozumiem úplne do podrobností. Motto článku, ktoré chcela autorka sprostredkovať čitateľovi (aspoň podľa môjho skromného názoru) je však jasné dostatočne: večný zápas medzi tými, ktorí “vedia” (v zmysle chápať, rozumieť, (s)poznávať) a z toho titulu vládnu a tými, ktorí “nevedia” a preto sú ovládaní. V skutočnosti veľmi zaujímavý článok, už som ho prečítal 2x a ešte si to pár razy zopakujem…

  • John Girro…ty netrep hlúposti ale radšej si naštuduj históriu lebo je zjavné že o tom vieš veľké hovno!!!…niečo konštatuješ bez dôkazov a bez znalosti…si len hlupák troll.
   Vitajte v ITCCS ORG a Medzinárodnom tribunáli na zločiny cirkvi a štátu.
   https://www.youtube.com/watch?v=_lrh7vYabsI

   Vatikánský pedofilní kruh, obchod s dětmi, masové hroby a pohřešovaní novorozenci Strašlivé praktik. https://www.youtube.com/watch?v=8BBssz_16Ok

   Papež unikl před zatčením a byl nucen zrušit rituální obětování dětí v den letního Join.
   https://www.youtube.com/watch?v=5vOJgy9BjXQ

   Katolícki veriaci berú slniečkárske výroky pápeža naozaj vážne!! Poslanec Škripek kresťanský sektár.
   https://www.youtube.com/watch?v=FRJFvCXf-tI

   Korporátny fašizmus klope na dvere Alebo ho už žijeme A čo s tým?.
   https://www.youtube.com/watch?v=DSZJGZL8ef8

   Zvrácení kněží a mafie Vatikán se otřásá v základech Papež prý věděl o sexuálních zločinech svého.
   https://www.youtube.com/watch?v=nmEveS2KTC4

   Šokující únik Vatikán a papež František jsou financováni pro imigračním miliardářem Georgem Sorosem.
   https://www.youtube.com/watch?v=fZZL_SwaQ1c

 • Autor je pravdepodobne bludár … stačí si pozrieť ten kríž, čo nosí pápež, nie je tam žiadny egyptský Usir, ale známy pre kresťanov Dobrý pastier s ovečkami okolo a tu jednu – nájdenú nesie na pleciach a drží ju na nohy … asi toľko. Zbytok bludov ani nebudem komentovať a to video považujem za podvrh s dvojníkmi, nebolo by to prvý krát …

 • Musím priznať, že tento pápež je tragédiou. Je to ľavičiar, marxista a podporuje islamizáciu západu. Má pochybných priateľov ako je kontroverzný George Soros. V týchto tažkých časoch by potrebovala katolícka cirkev iného pápeža. Napríklad ako bol Callixtus III. Ten videl islám inak.

  http://www.epshark.cz/clanek/145/islamsky-papez

 • Mám rád tento portál, lebo sa tu dozviem veci ktoré mi vyrážajú dych (myslím to v dobrom). Tento článok ma ale pobúril. Po prečítaní článku som bol tak rozhorčený ako už dávno nie. Pápež pozkava ruky všetkým židom dookola, celý kresťanský svet bozkáva ruky pápežovi a pápež námestník Krista na zemi bozká ruky židom – v článku ich autorka článku nemenuje že sú to Rothschildovci ktorím bozka ruku, ale poznámka (Nie každý pozná Rotschildovcov a Rockeffelerovcov, najbohatších ľudí sveta. ) má to navodiť. Myslel som že autorka článku ak to video videla tak som predpokladal, že vie kto na tom videu je. Pri mojom rozhorčení som nevidržal a nápisal som mail na KBS v tomto znení.
  Zdravim Vás

  Volám sa Miroslav Slávik, narodil som sa v 1965, som rimsko katolického vyznania a som aktívny veriaci, a moje deti sú tiež pokrstené a žijúce podľa desatora.
  Chcem aby ste mi v tomto videu čo vám posielam link vysvetlili správanie nášho sväteho otca.
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=CMNo6JPLH5U

  S pozdravom Slávik

  PS Veľmi dobré viem akým ľuďom bozká ruky.

  na to som dostal odpoveď

  Martin Kramara
  po 7. 1. 16:00 (pred 1 dňom)
  komu: ja

  Pán Slávik,

  ak by ste “veľmi dobre” vedeli, akým ľuďom pápež bozkáva ruky, myslím, že by ste nenapísali tento mail. Naleteli ste, žiaľ, ako mnohí, na falošnú správu.

  https://www.snopes.com/fact-check/pope-francis-kisses-david-rockefellers-hand/

  Podrobnejšie, nech sa páči:

  https://www.tvlux.sk/news/read/vkontexte-100-fake-news

  S úctou,

  Martin Kramara
  Tu som sa zháčil tak to nie su Rotschildovci a Rockeffelerovci, tak som v tom texte článku pochopil. Je článok zavádzajúci? Klikol som na prvý odkaz (v angličtine) kde jedine slovo som pochopil že HOAX. Potom som si to dal preložiť a zistil som že celé video sa odhráva v židovskom múzeu holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme a ruky pozkava preživším z koncentračných taborov. Neschvaľujem aby bozkal nohy moslimom a už vôbec ruky židom, ale autorka článku zavádzala a to je neprípustné a tobôž na portály Zem a Vek. Pravda by mala byť alfa a omega Vášho fungovania nie dristy. Táto autorka stratila u mňa všetku dôveru.

Leave a Reply