Úcta k predkom vždy patrila k zdravej spoločnosti

Tagged With: , , , , , Add Comment

V tradičných spoločenstvách, domorodých kultúrach i starých civilizáciách od úsvitu vekov až po nedávnu minulosť starí ľudia zväčša požívali úctu ako nositelia životnej múdrosti, viedli ostatných, radili im, podieľali sa na výchove nových generácií. Vezmime si len rady starších u indiánov. V Mongolsku dodnes, keď chcete niekoho pochváliť, poviete mu, ako staro vyzerá (pretože starý = múdry).

Možno aj preto sa nám dochovali legendy o významných ľuďoch, ktorí sa dožili neuveriteľne dlho. Biblický Matuzalem žil 969 rokov, Enoch 365, Lamech 777, Noach 500. Prvých desať sumerských kráľov vládlo astronomických 465 000 rokov.

V Číne mali starší ľudia vždy prednosť pred mladšími, všeobecným ideálom harmonického rodinného života bolo spolužitie štyroch generácií. Okrem toho patrili k rodine aj mŕtvi predkovia, a tak rodinné puto siahalo aj do minulosti. Podľa princípu: bol si milovaný a ctený, bude na teba pamätané. Rodiny s rovnakým menom sa spájali do klanov, ktoré riadili najstarší členovia mužského pohlavia. Syn mal mať vždy na zreteli vôľu otca, ctiť si princíp xiao, oddanosť rodičom i predkom a rešpekt ku starším, podľa mravov a etikety ich pochovať a prinášať im obety.

Spoločnosť, ktorá si neváži starých ľudí, sa barbarizuje, a je jedno, na akej technickej úrovni sa práve nachádza. Tá, ktorá si váži svojich predkov a starších, pretrvá tisícročia. V mnohých kultúrach stavajú predkom oltáre a svätyne s ich podobizňami aj s predmetmi, ktoré im ich pripomínajú, aby boli stále prítomní v živote rodiny a reťaz jednoty a bratstva siahala aj za hranice života. Rímsky historik Tertulián písal o Keltoch, ktorí spávali na hroboch svojich predkov, aby od nich získali múdrosť. Mnoho národov si neviedlo písomné záznamy a ich múdrosť sa odovzdávala ústnym podaním. Tak tradičnú skúsenosť, mýty a legendy prenášali starší, najskúsenejší členovia spoločenstva z generácie na generáciu, aby sa na ne nezabudlo. Starší boli strážcami poznania a zdrojom múdrosti. Spojenie generácií, ich vzájomné harmonické pôsobenie je významné pre všetkých členov rodu. Je taktiež veľmi dôležité, aby sa príbuzní učili rozumieť jeden druhému a vzájomne si pomáhali.

Autor: Vladimír Líška

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://bit.ly/kupit-online-zemavek-april-2019

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis